Log In

Nie dla „Białej księgi ochrony złóż kopalin”

Biała księga ochrony złóż kopalin, była w zamierzeniach poprzedniego rządu, wykazem strategicznej bazy geologiczno-surowcowej. Sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek potwierdził dziś w Sejmie, że prace nad tym dokument nie będą kontynuowane.

Ten dokument nie ma wartości merytorycznej i jest wadliwy metodycznie.  Jest szkodliwy dla planowania przestrzennego i nieuzasadnionych zmian wartości nieruchomości. W wykazie są niemal tylko złoża udokumentowane kilkadziesiąt lat temu. Skutek – wielu cennych kopalin nie zauważono i nawet ich wycena nie jest możliwa – tłumaczy minister Jędrysek.

Wykaz złóż zaliczonych do strategicznych został sporządzony na podstawie analizy 249 udokumentowanych, ale jeszcze niezagospodarowanych złóż. Podział na kategorie jest niezrozumiały, niepoparty rzetelną analizą wartości ekonomicznej, geopolitycznej i tym podobnych kryteriów – dodaje minister Jędrysek.

Zaraz po objęciu funkcji sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju minister Jędrysek wycofał dokument z konsultacji międzyresortowych (25 listopada). Konsultacje społeczne Białej księgi zakończyły się wczoraj. – Nie przerywałem konsultacji społecznych, gdyż chciałem dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Z przesłanej korespondencji wynika jednak, że zdecydowana większość uwag wobec Białej księgi jest krytyczna – mówi minister Jędrysek.

Minister Jędrysek, jeszcze przed objęciem funkcji ministra, negatywnie odnosił się do Białej księgi, opiniując ten dokument dla posłów z Lubelszczyzny i Wielkopolski.

źródło: Ministerstwo Środowiska RP

prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju; Jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym dr hab. nauk o ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej. Jest prekursorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.
W latach 2005-2007 był Głównym Geologiem Kraju. Od 2011 roku jest Posłem na Sejm. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Założyciel i przewodniczący parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, członek parlamentarnych zespołów m.in. ds. obniżenia cen paliw w Polsce i gazu łupkowego.
Od 1986 roku członek NSZZ „Solidarność”. W latach 2006-2007 prezydent, a w latach 2007-2008 – wiceprezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2007 roku był redaktorem naczelnym serii monograficznej z zakresu geologii. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT. Jest członkiem Konwentu Akademii Górniczo Hutniczej i Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta.

Warsaw

Banner 468 x 60 px