Log In

Minister Dawid Jackiewicz powołany do Rady ds. Innowacyjności

Mateusz Morawiecki – wicepremier i minister rozwoju, prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu państwa i Anna Streżyńska – minister cyfryzacji weszli w skład Rady ds. Innowacyjności, którą powołała premier Beata Szydło.

Celem tego gremium jest zainicjowanie działań aktywnie wspierających młodych przedsiębiorców i służąch rozwijaniu nowych idei i pomysłów, angażujących polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniających się do tworzenia przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki.

Koordynacja instrumentów polityki proinnowacyjnej w pierwszej kolejności polegać będzie na powiązaniu strategicznych programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz w ramach Programu Polska Cyfrowa. Następnie, stworzony zostanie system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki (m.in. ulgi podatkowe), które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Rada ds. Innowacyjności zamierza realizować swoją misje przy pomocy sześciu narzędzi.

Projekt „Start in Poland”

Innowacje powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Zazwyczaj te najbardziej rewolucyjne rodzą się w małych firmach, np. technologicznych. Projekt StartInPoland to zestaw działań, w tym prawno-finansowych, skierowanych do start-upów. Polega na połączeniu możliwości już istniejących podmiotów w zinstytucjonalizowany mechanizm wsparcia młodych biznesów. Przewiduje zaangażowanie spółek Skarbu Państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. Chodzi o to by start-upy mogły rozwijać swoje pomysły w oparciu o nowe technologie czy modele biznesowe, a duże przedsiębiorstwa podejmowały działalność innowacyjną i współpracowały z nimi.

Jego celem jest stworzenie programu akceleracyjnego w Europie Środkowej. Wybór inwestycji będzie dokonywany z uwzględnieniem opinii inwestorów oraz celów innowacyjnych spółek Skarbu Państwa.W ciągu roku zostaną wybrane placówki, a podjęte działania w perspektywie 2 lat mają przyczynić się do wykreowania nowego polskiego produktu. Przewiduje się, że ok. 40 nowych firm zwiększy skalę swojej działalności poprzez zamówienia publiczne oraz wzrost eksportu.

Zmiany w ustawie o wspieraniu innowacyjności

Nowelizacja ustawy wprowadzi ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie i innowacje. Ocena efektów jej funkcjonowania zarówno dla budżetu państwa, jak i nakładów przeznaczonych przez firmy na badania i rozwój, będzie możliwa w ciągu 2 lat.

Sieć instytucji B+R

Sieć instytucji badawczo-rozwojowych, będących w zasobach resortów, a także wykorzystująca już istniejącą infrastrukturę laboratoryjną uczelni oraz parków technologicznych. W najbliższych miesiącach przygotowane zostaną założenia nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, która usprawni organizację ich pracy. Zakładane jest, że będą one realizować pierwsze zlecenia dla przemysłu już za 2 lata.

Polska PRIZE

Inicjatywa polegająca na opracowaniu konkursu na najciekawsze rozwiązanie dla spółek Skarbu Państwa oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie adresowana do młodych przedsiębiorców z Polski i z zagranicy (w pierwszej kolejności Europy Środkowej i Wschodniej). Udział spółek Skarbu Państwa zapewni nie tylko szeroki zakres promocji, ale także możliwość nawiązania biznesowej współpracy z największymi graczami na polskim rynku. Polska Prize stanie się zalążkiem programu tzw. wiz dla start-upów, którego celem będzie transfer know-how z zagranicy do Polski.

Po opracowaniu założeń i pozyskaniu patronów programów wśród spółek Skarbu Państwa, przyjęte zostaną akty prawne uruchamiające wydawanie wiz. To pozwoli na ogłoszenie konkursu i wybór pierwszych firmy. Zakładamy, że za 2 lata jedna trzecia uczestników będzie pochodzić z zagranicy.

Modyfikacja konkursów i programów strategicznych

Rozpoczęty zostanie przegląd inteligentnych specjalizacji oraz opracowanie założeń i planu wprowadzenia modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych „pierwszej prędkości”, uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla MŚP.

W ciągu roku zakładane jest rozpoczęcie wdrażania programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (programy „pierwszej prędkości”).

Spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami

Rada ds. Innowacyjności, koordynując politykę proinnowacyjną państwa, chce konsultować propozycje legislacyjne oraz programowe z przedsiębiorcami. Dlatego od stycznia 2016 r. rozpocznie cykl spotkań z polskimi przedsiębiorstwami prywatnymi i publicznymi, które pozyskały fundusze prywatne lub publiczne na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Celem spotkań będzie wymiana informacji pomiędzy biznesem a administracją, dotycząca działań podejmowanych przez Radę.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px