Log In

Rozpoczął sie przegląd kopalń

Od tygodnia trwa zlecony przez ministra energii audyt w spółkach węglowych: JSW, KHW I KW. Jak dowiedziała się TG, 11 marca gotowy ma być wstępny raport dotyczący Kompanii Węglowej. Na ostateczną wersję dokumentu poczekamy do końca marca.

Zespoły audytorskie we wszystkich spółkach zostały powołane na podstawie decyzji rad nadzorczych, na wniosek ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Zespół zajmujący się Kompanią składa się z 16 osób.

– Audytowi poddane zostaną wszystkie kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej wraz z centralą. Głównym zamierzeniem ministra energii jest przeanalizowanie obecnej sytuacji spółki, przyjrzenie się procesowi restrukturyzacji. Audyt ma także pokazać, czy istnieją w działalności KW obszary, w których do się poprawić efektywność i obniżyć koszty, nie sięgając do kieszeni górników, czyli nie obcinając kosztów pracy – informuje w rozmowie z TG senator Adam Gawęda, który kierują grupą audytorów.

O tę ostatnią sprawę w ostatnich miesiącach upominała się strona społeczna Kompanii. Także z tego powodu zespół audytorski oceni efekty programu zwiększania efektywności i przeanalizuje, czy da się zmodyfikować program restrukturyzacji lub wprowadzić rozwiązania poprawiające efektywność.

Konkretne prace zespołu rozpoczęły się 17 lutego. W pierwszej kolejności audyt przeprowadzony zostaje w kopalniach, w drugiej kolejności w zakładach spółki, a na ostatni ogień pójdzie centrala. We wszystkich tych jednostkach zespół dokona oceny działań restrukturyzacyjnych pod kątem analizy kosztów.

Program przeglądu dotyczy sześciu podstawowych obszarów. Pierwszym obszarem są zasoby kopalń: plany eksploatacji poszczególnych złóż z bilansem zasobowym i charakterystyką eksploatacji pokładów w poszczególnych grupach. Drugi obszar związany jest z oceną zagrożeń naturalnych. Trzeci dotyczy charakterystyki technicznej kopalń wraz ze zdolnościami wydobywczymi i oceną wykorzystania potencjału maszynowego. W tej części sporządzony zostanie także bilans istniejących i planowanych wyrobisk korytarzowych, na podstawie którego będzie można ocenić efekty procesu inwestycyjnego. Przeanalizowany zostanie także system transportowy, trasy i czas dotarcia do ścian i przodków. Następnym analizowanym obszarem będzie działalność operacyjna. Przeglądowi podlegać będą poniesione nakłady finansowe oraz obecność w kopalniach firm obcych związanych i niezwiązanych z produkcją, w rozbiciu na poszczególne firmy i zakresy ich prac.
– Wydaje się, że jest tutaj dość duży obszar, w którym można poszukiwać obniżki kosztów i poprawić efektywność – zauważa senator.

Przeprowadzona zostanie także analiza umów, harmonogramów biegu ścian i robót przygotowawczych. Dokonana będzie ocena progu rentowności sprzedaży dla każdej kopalni. W tym punkcie planowane jest przeprowadzenie analizy i oceny zatwierdzonych planów ruchu.

Przegląd, ale nie włączony już do audytu, obejmie również plany funkcjonowania spółki w dłuższej perspektywie. Tu znajdzie się również analiza żywotności kopalń.

Zakres audytu, który prowadzony będzie według jednego schematu we wszystkich spółkach, jest bardzo szeroki. Po zakończeniu przeglądu spółek wszystkie trzy zespoły wspólnie opracują wnioski, które wykorzystane zostaną w strategii dla branży.

– Jeżeli w którejś z kopalń jakiś obszar będzie odbiegać od standardów, będziemy mu się przyglądać w szczególny sposób – zapowiada Adam Gawęda.

Warsaw

Banner 468 x 60 px