Log In

Enea. EBITDA za ubiegły rok o 9,5 proc. w górę, wynik netto ujemny

W 2015 roku Grupa Enea wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. EBITDA grypy wzrosła o 9,5 proc, a wynik netto był ujemny. Testy na utratę wartości aktywów trwałych obniżyły EBIT grupy o 1,502 mld zł, w wynik netto 1,418 mld zł .
W 2015 r. GK Enea wygenerowała 9,848 mld zł przychodów ze sprzedaży netto, co oznacza spadek o 0,1 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA grupy wyniosła 2,130 mld zł i był wyższa niż rok wcześniej o 9,5 proc. Na działalności operacyjnej w ubiegłym roku grupa odnotował stratę w wysokości – 162,125 mln zł, wobec zysku na poziomie 1,186 mld rok wcześniej. Wynik netto w 2015 r. był ujemny – na poziomie – 398,878 mln zł, wobec zysku 909,122 mln zł rok wcześniej.

W 2015 najwyższa EBITDA zrealizowana została w segmencie Dystrybucji i wyniosła 1,139 mld zł. Natomiast najwyższy przyrost EBITDA – o 157 mln zł, czyli 21,2 proc. – odnotowano w segmencie Wytwarzania. Jak informuje spółka na wyniki obszaru Wytwarzania w 2014 r. i 2015 r. największy wpływ miały zdarzenia jednorazowe w postaci rozpoznania w II kwartale 2014 r. 257 mln zł i w III kwartale 2015 r. 293 mln zł przychodów z tyt. KDT. Po wyłączeniu wpływu tych zdarzeń EBITDA segmentu Wytwarzania wzrosła o 121 mln zł, czyli 25,2 proc. Segment Obrotu, odnotowując wzrost o 18,4 proc. wygenerował wynik EBITDA w wysokości 126 mln zł. W związku z akwizycją LW Bogdanka działalność GK Enea została rozszerzona o segment Wydobycia, który przez ostatnie dwa miesiące 2015 r. wypracował 156 mln zł EBITDA.

EBITDA
(tys. zł)
4 kwartał
2015 r.
4 kwartał
2014 r.
Zmiana 2015 r. 2014 r. Zmiana
Obrót 38 456 23 691 62,3% 126 095 106 482 18,4%
Dystrybucja 306 030 267 930 14,2% 1 138 882 1 159 401 -1,8%
Wytwarzanie 187 113 185 668 0,8% 895 409 738 547 21,2%
Wytwarzanie
bez KDT (one-off)
187 113 185 668 0,8% 602 262 481 039 25,2%
Wydobycie (XI-XII) 156 107 100,0% 156 107 100,0%
Pozostała działalność -9 871 -4 011 146,1% 19 252 22 260 -13,5%
Wyłączenia -153 206 -40 096 282,1% -205 874 -81 251 153,4%
RAZEM 524 629 433 182 21,1% 2 129 871 1 945 439 9,5%

Według spółki pozytywnie na ubiegłoroczne wyniki wpłynęły między innymi wzrost o 6,9 proc. średniej ceny sprzedaży energii w obrocie detalicznym. Spółka wśród tych czynników wymienia też rozszerzenie działalności w segmencie obrotu w IV kwartale 2014 r. o sprzedaż gazu ziemnego, a także wzrost sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom detalicznym. W ocenie Enei na jej wyniki pozytywny wpływ miał też dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła, a także sprzedaż węgla w wyniku przejęcia LW Bogdanka i realizacja programu optymalizacji kosztów stałych.

Do czynników, które negatywnie wpłynęły na wyniki Grupy Enea zalicza: niższy o 4,206 TWh wolumen sprzedaży energii w obrocie hurtowym, wyższe koszty obowiązków ekologicznych i kogeneracyjnych (m.in. wejście w życie żółtych i czerwonych obowiązków od kwietnia 2014 r.). Według spółki negatywny wpływ na wyniki grupy za ubiegły rok miał też spadek średniej ceny oraz wolumenu praw majątkowych oraz wyższe koszty zakupu usług przesyłowych i spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Testy na utratę wartości aktywów trwałych obniżyły EBIT o 1,502 mld zł, w wynik netto 1,418 mld zł .

W 2015 r. grupa wytworzyła 13,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 2,6 proc. Produkcja ciepła wzrosła o 6,1 proc. do poziomu 5,2 TJ ciepła. W tym okresie Enea utrzymała sprzedaż energii elektrycznej do klientów biznesowych i gospodarstw domowych, a także znacząco zwiększyła sprzedaż paliwa gazowego, co skutkowało wzrostem sprzedaży odbiorcom detalicznym o 679 GWh, czyli 4,2 proc. . Sprzedaż usług dystrybucyjnych wzrosła o 315 GWh, czyli 1,8 proc. i osiągnęła poziom 17,9 TWh.

Dane operacyjne 4 kwartał
2015r
4 kwartał
2014
Zmiana 2015 r. 2014 r. Zmiana
Sprzedaż odbiorcom końcowym (GWh) 4 542 4 385 3,58% 17 038 16 359 4,15%
Liczba odbiorców (tys.) 2 382 2 364 0,76% 2 382 2 364 0,76%
Dystrybucja (Gwh) 4 545 4 492 1,18% 17 621 17 936 -1,76%
Liczba klientów (tys.) 2 487 2 461 1,06% 2 461 2 487 -1,05%
Całkowite wytwarzanie (GWh), w tym: 3 444 3 357 2,59% 13 142 12 812 2,58%
ze źródeł konwencjonalnych 3 228 3 099 4,16% 12 293 11 779 4,36%
z odnawialnych źródeł energii 216 258 -16,28% 849 1 033 -17,81%
Wytwarzanie ciepła (TJ) 1 616 1 911 -15,44% 5 217 4 916 6,12%
Sprzedaż energii, w tym: 4 331 4 362 -0,71% 16 359 16 894 -3,17%
ze źródeł konwencjonalnych 4 115 4 104 0,27% 15 510 15 861 -2,21%
z odnawialnych źródeł energii 216 258 -16,28% 849 1 033 -17,81%
Sprzedaż ciepła (TJ) 1 436 1 567 -8,36% 4 237 4 310 -1,69%
Wydobycie
brutto (tys. t)
2 640 835 100,00% 2 640 835 100,00%
Produkcja
netto (tys. t)
1 701 466 100,00% 1 701 466 100,00%
Roboty przygotowawcze (m) 3 164 100,00% 3 164 100,00%

Warsaw

Banner 468 x 60 px