Log In

17. posiedzenie Sejmu

Podczas 17. posiedzenia Sejmu planowane jest m.in. rozpoczęcie prac nad tzw. dużą ustawą medialną, czyli pakietem obejmującym trzy projekty ustaw – o mediach narodowych, o składce audiowizualnej i przepisów wprowadzających te propozycje. Decyzja o tym, czy Sejm zajmie się wspomnianymi projektami i ile czasu poświęci na dyskusję nad nimi, zapadnie w głosowaniach otwierających obrady. Posłowie mają także debatować nad proponowanymi zmianami w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Sejm zajmie się również projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Wsparcie samorządów w finansowaniu inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa
To istota rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (pierwotny druk nr 403), którego drugie czytanie jest zaplanowane w porządku obrad bieżącego posiedzenia Izby. Projekt ma na celu umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego otrzymania z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wskazanych w projekcie przypadkach przekazanie pieniędzy samorządom będzie możliwe jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy. Zaproponowane przez rząd zasady dotyczą wsparcia inwestycji związanych m.in. z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Są to m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów. Ponadto projekt przywraca termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaproponowała do niego poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Zbigniew Dolata.

W Sejmie o projekcie zmieniającym organizację Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz tryb powoływania i odwoływania Prezesa Klubu  
Taką propozycję zawiera wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt nowelizacji ustawy o wyścigach konnych (pierwotny druk nr 356), który posłowie rozpatrzą w drugim czytaniu. Zgodnie z projektem liczba członków Rady PKWK zostanie zmniejszona, z dotychczas mieszczącej się w zakresie 15-25, do stałej – wynoszącej 9 członków. Członków Rady PKWK ma powoływać i odwoływać szef resortu rolnictwa. 6 członków z nich byłoby powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w nich, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w okresie pięciu lat poprzedzających zgłoszenie hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 2 członków powoływano by spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek byłby przedstawicielem ministra rolnictwa. Projekt precyzuje, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa. Trwałaby ona, tak jak obecnie, 4 lata. Proponowane zmiany zakładają też m.in. , że Rada PKWK będzie wybierała ze swojego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców. Prezes PKWK byłby powoływany i odwoływany samodzielnie przez ministra rolnictwa (obecnie jest w tym celu potrzebny wniosek Rady). Wnioskodawcy proponują też ustalenie terminu na złożenie sprawozdania z działalności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje do projektu poprawkę zakładającą, że Prezesa PKWK powołuje i odwołuje minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.  Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Ryszard Bartosik.

Zmiany organizacyjne w Instytucie Pamięci Narodowej, ułatwienie poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych i korekta przepisów dotyczących zasad udostępniania dokumentów przez IPN
Są to podstawowe propozycje ujęte w rozpatrywanym w drugim czytaniu projekcie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Projekt powstał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na podstawie dwóch propozycji – poselskiej oraz senackiej – zawartych odpowiednio w drukach nr 334 i 374. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zmian organizacyjnych w IPN, zmian w zakresie realizacji funkcji badawczych i edukacyjnych Instytutu oraz nowelizacji przepisów regulujących zasady poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych, represji i czystek etnicznych. Projekt dostosowuje ponadto przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2010 r. (sygn. akt P 37/09). Trybunał zakwestionował zgodność z konstytucją niektórych elementów procedury odwoławczej od decyzji administracyjnych prezesa IPN dotyczących udostępnienia przez Instytut dokumentów. Projekt przewiduje, że rozpatrywanie przed sądem administracyjnym skarg na  odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN będzie jawne, a strony będą miały możliwość zapoznania się z orzeczeniami sądu w tej sprawie. Projekt zawarty w druku nr 334 wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu senackiego odbyło się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrywaniu obu projektów. Nad dokumentami pracowała podkomisja nadzwyczajna. W przyjętym sprawozdaniu Komisja proponuje wprowadzenie poprawek. Sprawozdawcą Komisji jest poseł Marek Ast.

Zasady finansowania dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba  
Izba będzie pracować w pierwszym czytaniu nad określającym je poselskim projektem ustawy o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba (druk nr 427). Koniec budowy ma nastąpić w 2017 r. Zbiornik powstający na rzece Skawie jest zaporowym zbiornikiem retencyjnym. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 1986 r. Inwestycja została podzielona na zadania: I – Zbiornik, II – Przebudowa dróg, III – Przebudowa linii kolejowej i IV – Ochrona zlewni zbiornika. W przypadku zadania IV inwestycje zostały zakończone w 2008 r. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród działań niezbędnych do wykonania przed napełnieniem zbiornika znajdują się m.in.: wycinka drzew i krzewów oraz rozbiórka dróg asfaltowych w czaszy zbiornika przed rozpoczęciem rozruchu; rozruch zapory, czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba oraz elektrowni; budowa drogi gminnej Brankówka – Wodniakówka – Gołębiówka (konieczna ze względu na zaburzony budową zbiornika układ komunikacyjny w gminach), a także ustabilizowanie osuwisk. Zadania te znajdowały się w programie inwestycji – nie są dodatkowe, a co za tym idzie nie powodują wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Zgodnie z projektem koszt dokończenia budowy nie przekroczy 53.230 tys. zł, z czego 46.530 tys. zł w roku bieżącym oraz 6.700 tys. zł w roku 2017. Wnioskodawcy przypominają, że w 2013 r. zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostało zaktualizowane, w wyniku czego kosztorys obniżono o około 200 mln. zł. Projekt, autorstwa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, uzasadni posłanka Anna Paluch.

Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Posłowie będą kontynuowali też pracę w drugim czytaniu nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (pierwotny druk nr 362). Projekt ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany mają na celu skorygowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy. Przedmiotowy projekt ustawy ma ponadto na celu dostosowanie brzmienia ustawy do Prawa upadłościowego. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Dokument został skierowany do pierwszego czytania w Komisji  Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie projektu z poprawką doprecyzowującą. Sprawozdawcą komisji jest posłanka Bożena Borys-Szopa.

Regulacje mające zapewnić skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych
Zostały one zaproponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 385), którym Sejm zajmie się w drugim czytaniu. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocniony ma zostać system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Projekt zakłada m.in. uszczelnienie systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad nim były kontynuowane w podkomisji nadzwyczajnej. Komisja przyjęła projekt z poprawkami głównie o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Zbigniew Dolata.

Kompleksowa regulacja zadań, organizacji i finansowania mediów narodowych – w Sejmie o propozycji tzw. dużej ustawy medialnej

W łącznej dyskusji Sejm planuje rozpatrzyć w pierwszym czytaniu – w przypadku rozstrzygnięcia o włączeniu do porządku obrad 17. posiedzenia – projekty ustaw, które mają być podstawą reformy mediów publicznych w Polsce. Chodzi o wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość pakiet obejmujący: projekt ustawy o mediach narodowych (druk nr 442), projekt ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) i propozycję przepisów wprowadzających (druk nr 444). Uzasadnienie projektów przedstawi posłanka Elżbieta Kruk.

Projekt ustawy o mediach narodowych określa zadania instytucji mediów narodowych, ich organizację, sposób działania i finansowania oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi instytucjami. Zgodnie z projektem instytucjami mediów narodowych będą narodowe instytucje radiofonii i telewizji oraz Polska Agencja Prasowa. Do narodowych instytucji radiofonii i telewizji projekt zalicza Polskie Radio, Telewizję Polską oraz 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W projekcie podkreślono, że w strukturze Telewizji Polskiej działają także oddziały terenowe określone w jej statucie.

Zgodnie z projektem instytucje mediów narodowych mają pełnić misję publiczną. W przypadku radia i telewizji ma ona polegać m.in. na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, kultywowaniu tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Ponadto instytucje te mają w ramach misji publicznej m.in. oferować społeczeństwu zróżnicowane programy radiowe i telewizyjne oraz inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem zasad bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości. Z kolei do zadań PAP ma należeć pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. W swoich przekazach instytucje mediów narodowych mają dbać o kulturę języka polskiego, wysokie standardy profesjonalne i etyczne dziennikarstwa oraz należytą jakość merytoryczną i techniczną przekazów. Wnioskodawcy proponują ponadto, by organizacje pożytku publicznego mogły w publicznym radiu i telewizji nieodpłatnie informować o prowadzonej przez nie działalności. Z wykonywania tych obowiązków narodowe instytucje radia i telewizji mają składać KRRiT roczne sprawozdania.

Projekt przewiduje powstanie Rady Mediów Narodowych. Jej kadencja ma trwać 6 lat. W jej skład ma wchodzić 6 członków, powoływanych po dwóch przez Sejm, Senat i Prezydenta spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów. Jednego z członków Rady ma powoływać Sejm spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez najliczniejszy klub opozycyjny. Zgodnie z projektem Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz informację o najważniejszych problemach mediów narodowych. Dokumenty mają być także przekazywane premierowi oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Instytucje mediów narodowych mają być państwowymi osobami prawnymi, zarządzanymi i reprezentowanymi na zewnątrz przez dyrektorów naczelnych, będących redaktorami naczelnymi w rozumieniu Prawa prasowego.

Dyrektorów naczelnych i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych ma powoływać przewodniczący Rady Mediów Narodowych po przeprowadzeniu konkursu. Dyrektorzy naczelni mają opracowywać dwuletnie plany pełnienia misji publicznej oraz roczne plany programowo-finansowe. Ich projekty mają być przedstawiane właściwym społecznym radom programowym oraz podawane do wiadomości publicznej. Ma je zatwierdzać Rada Mediów Narodowych.

W pełnieniu misji publicznej instytucje mediów narodowych mają korzystać z Funduszu Mediów Narodowych. Będzie to państwowa osoba prawna, którą zarządzać ma Rada Mediów Narodowych. Projekt przewiduje, że statut Funduszu ma zostać nadany przez Marszałka Sejmu w formie zarządzenia na wniosek Rady Mediów Narodowych. Statuty instytucji mediów narodowych mają zostać nadane uchwałami Rady.

Natomiast w projekcie ustawy o składce audiowizualnej wnioskodawcy proponują, aby od 1 stycznia 2017 r. abonament rtv został zastąpiony składką audiowizualną – nową daniną publiczną w celu finansowania misji publicznej mediów narodowych. Składka ma być pobierana przy rachunku za energię elektryczną i wynosić 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru prądu. Autorzy projektu wskazują, że dla gospodarstwa domowego korzystającego tylko z jednego punktu poboru to o 7,70 zł mniej niż dotychczasowa miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie telewizora. W myśl projektu, obowiązek zapłaty składki będą mieli końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

Zwolnienie ze składki będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których odbiorca końcowy lub jego małżonek zameldowany na pobyt stały pod tym samym adresem ukończył 75 lat lub ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Składki nie będą musiały opłacać także m.in. osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego, świadczenia opiekuńczego lub świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+. Zgodnie z projektem, ze składki zwolnione będą także dodatkowe punkty poboru w miejscu zamieszkania. To np. sytuacje, gdy licznik jest zainstalowany w garażu obok budynku mieszkalnego czy w stodole blisko domu rolnika.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą inkasować składkę audiowizualną i przekazywać ją do organu podatkowego, a ten z kolei na rachunek Funduszu Mediów Narodowych. Będą musiały też m.in. informować odbiorców końcowych o obowiązku zapłaty składki i sposobie jej uiszczania. W związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorstwa energetyczne będą otrzymywać zryczałtowane wynagrodzenie. Od 2018 r. wyniesie ono 20 gr miesięcznie od każdego obsługiwanego punktu poboru., a w 2017 r. 30 gr – ze względu na konieczność poniesienia nakładów na rozpoczęcie funkcjonowania systemu.

Autorzy projektu ustawy o składce audiowizualnej przywołują szacunki Agencji Rynku Energii, która przewiduje, że z tytułu składki do Funduszu Mediów Narodowych w 2017 r. wpłynie 2 mld 37 mln zł, a w kolejnym roku 2 mld 58 mln zł. Zdaniem wnioskodawców największą wadą dotychczasowych przepisów jest to, że nie zapewniają one powszechności poboru opłat. Autorzy projektu podkreślają, że obecny system okazuje się coraz bardziej anachroniczny i niewydolny. Według wnioskodawców projekt pozwoli uzyskać wpływy do Funduszu Mediów Narodowych w wysokości zbliżonej do tej, jaką możną by osiągnąć, gdyby dotychczasowe przepisy o opłatach abonamentowych były konsekwentnie egzekwowane, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów poboru.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie tych poselskich propozycji (z druków nr 442 i 443). Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających, ustawa o mediach narodowych wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Wyjątkiem będą regulacje dotyczące organizacji Funduszu Mediów Narodowych (FMN) i jego organu – Rady Mediów Narodowych, a także społecznych rad programowych, które mają obowiązywać po upływie 3 dni od ogłoszenia przepisów wprowadzających. Ponadto, w projekcie zaproponowano, aby regulacje odnoszące się do gospodarki finansowej instytucji mediów narodowych i FMN weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Ponadto, w myśl projektu przepisów wprowadzających, ustawa o składce audiowizualnej ma również wejść w życie (co do zasady) 1 stycznia 2017 r. Projekt m.in. wprowadza też zmiany w blisko 20 innych ustawach, np. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawie o radiofonii i telewizji.

Wdrożenie unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Posłowie będą pracować w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408). Wykonuje on dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W projekcie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. Państwową Inspekcję Pracy zobowiązano też do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie, czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Powinno to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników do Polski. W projekcie określono także listę naruszeń przepisów ustawy, za które przewidziano kary w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Uzasadnienie projektu przedstawi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zwiększenie efektywności energetycznej i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poprawa stanu środowiska naturalnego
To istota rozpatrywanego w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426). Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Wejście w życie projektowanej ustawy powinno zdaniem rządu znacząco poprawić efektywność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki, a także stan środowiska naturalnego. Proponowane przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych. Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Urządzenia energetyczne mają zużywać mniej energii, mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Projekt określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r. W projekcie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. M.in. organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi. Projekt określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). W ocenie rządu jest to mechanizm stymulujący i wspierający działania prooszczędnościowe. Ponadto projekt określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw. Firmy będą je musiały przeprowadzać co 4 lata. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Energii.

Włączenie żołnierzy – górników do grupy osób represjonowanych politycznie
To jedno z założeń poselskiego projektu nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428). Sejm rozpatrzy projekt w pierwszym czytaniu. Głównym celem projektu jest poszerzenie grupy osób represjonowanych politycznie w okresie powojennym m.in. o żołnierzy zastępczej służby wojskowej w latach 1949–1959 przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. Za osoby represjonowane projekt uznaje także żołnierzy z poboru w 1949 r. wcielonych do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz w batalionach budowlanych w latach 1949–1959. Zgodnie z projektem także czas pracy przymusowej ww. osób zaliczony zostanie jako okres zatrudnienia uprawniający do nabycia świadczeń pracowniczych, w tym m.in. prawa do emerytury.  Projekt m.in. przyznaje także prawo do renty tym żołnierzom, którzy w wyniku pracy przymusowej stali się niezdolni do pracy lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Platforma Obywatelska. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawi poseł Sławomir Jan Piechota.

Propozycja zmian w tzw. specustawie związanej z ŚDM i wizytą papieża Franciszka w Polsce
W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy wniesiony przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016 (druk nr 446). Wnioskodawcy proponują, aby w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) i planowanej z tej okazji wizyty papieża Franciszka, wojewodzie śląskiemu zostały nadane analogiczne uprawnienia i obowiązki, jak wojewodzie małopolskiemu. Według autorów projektu proponowana nowelizacja ma umożliwić wojewodzie śląskiemu podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację ŚDM na terenie Częstochowy. Chcą oni też uwzględnienia w tytule specustawy nie tylko Krakowa, ale i Częstochowy, jako organizatorów ŚDM. Wnioskodawcy wskazują, że obecnie specustawa odnosi się tylko do Krakowa, gdzie mają odbyć się główne uroczystości. Jak zaznaczają autorzy projektu, drugim miastem, w którym Ojciec Św. spotka się z młodzieżą i wiernymi będzie Częstochowa. Zdaniem autorów projektu, choć papież będzie tam tylko kilka godzin, zakres przygotowania do Jego wizyty powinien być identyczny dla obu miast. Podkreślają, że władze Częstochowy mają doświadczenie w przyjmowaniu pielgrzymów, jednakże przy tej liczbie pielgrzymów konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i przede wszystkim finansowe. Uzasadnienie projektu przedstawi posłanka Halina Rozpondek.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 17. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie dodatkowych obciążeń podatkowych Polaków oraz zaniechania pomocy kredytobiorcom – o przedstawienie jej przez rząd wnioskował KP Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiciele Rady Ministrów będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. działań rządu w  celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. zapowiedź likwidacji powstającego w Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, plany dotyczące dostępności terapii protonowej dla chorych czy funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych.

źródło: Sejm RP

foto: Paweł Kula

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px