Log In

Zakończyło się 17. posiedzenie Sejmu

Zmniejszenie luki we wpływach z VAT do budżetu państwa i ograniczenie tzw. szarej strefy to cele jednej z ustaw uchwalonych przez posłów w ostatnim dniu 17. posiedzenia Sejmu. W głosowaniach Izba wprowadziła także m.in. zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Posłowie przyjęli również przepisy dotyczące wsparcia samorządów w finansowaniu inwestycji związanych z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Sejm zdecydował też, że projekt tzw. dużej ustawy medialnej trafi do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Obrady Sejmu rozpoczęły się od podjęcia przez aklamację uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego – więcej informacji w oddzielnym komunikacie. Jednogłośnie przyjętą uchwałą Izba uczciła również twórców Konstytucji 3 maja, o czym można przeczytać tutaj.

W dzisiejszych głosowaniach Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Umożliwi ona jednostkom samorządu terytorialnego otrzymanie z wyprzedzeniem środków na finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. We wskazanych w nowelizacji przypadkach przekazanie pieniędzy samorządom będzie możliwe jeszcze przed zawarciem umowy o przyznanie im pomocy. Nowe zasady dotyczą wsparcia inwestycji związanych m.in. z rozwojem i modernizacją rolnictwa oraz leśnictwa. Są to m.in. wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej scalania gruntów. Ponadto nowelizacja przywraca termin składania wniosków dla beneficjentów PROW 2014-2020 o zaliczkę w działaniach inwestycyjnych oraz termin składania wniosków o wyprzedzające finansowanie pomocy w działaniu „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Następnie nad nowelizacją będzie pracować Senat.

Nowelizacja ustawy o wyścigach konnych to kolejny akt prawny uchwalony dziś przez Sejm. Nowe przepisy zmieniają organizację Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz tryb powoływania i odwoływania Prezesa Klubu. Zgodnie z nowelizacją liczba członków Rady PKWK zostanie zmniejszona, z dotychczas mieszczącej się w zakresie 15-25, do stałej – wynoszącej 9 członków. Członków Rady PKWK będzie powoływać i odwoływać szef resortu rolnictwa. 6 z nich będzie powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w nich, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w ciągu 5 lat poprzedzających zgłoszenie hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 2 członków będzie powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek będzie przedstawicielem ministra rolnictwa. Nowelizacja precyzuje, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa. Kadencja będzie trwać, tak jak dotychczas, 4 lata. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada PKWK będzie wybierała ze swojego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców. Z kolei Prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.  Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Izby drugiej.

RZ__3364.view

Decyzją posłów przyjęta została także ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Nowe przepisy umożliwią stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku. Przygotowanie tej ustawy stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała rozwiązania ograniczające zakres wyłudzeń podatku VAT. Zmiany służą m.in. ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego. Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej. W wielu krajach należących do OECD wdraża się systemy informatyczne, które wspomagają zmniejszenie luki finansowej w dochodach państwa z tytułu podatków, w tym z VAT. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach. Ustawa wprowadza m.in. zmiany organizacyjne w IPN, uzupełnia przepisy dotyczące realizacji funkcji badawczych i edukacyjnych Instytutu oraz przepisy regulujących zasady poszukiwań miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych, represji i czystek etnicznych. Ustawa rozszerza kompetencje IPN. Do zadań Instytutu ma należeć m.in. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących popełnionych od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. zbrodni na osobach narodowości polskiej i obywatelach polskich innych narodowości. IPN ma się ponadto m.in. zajmować poszukiwaniem miejsc spoczynku osób, które poległy w tym okresie w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, w tym tych, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym, represji totalitarnych lub czystek etnicznych. Oznacza to objęcie pracami Instytutu okresu sprzed 1939 r., czyli m.in. ofiar zbrodni sowieckich na Polakach, w tym zagłady polskich ziemian na dalekich Kresach oraz polskich ofiar głodu na Ukrainie. Nowelizacja uzupełnia też kompetencje Instytutu o obowiązek upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa Polaków w kraju i za granicą oraz innych narodów na terytorium Polski. W ramach zmian organizacyjnych w IPN ustawa przewiduje zniesienie Rady Instytutu i powołanie w jej miejsce Kolegium, które ma być organem opiniodawczo-doradczym prezesa IPN. Kolegium ma się składać z 9 członków, w tym 2 powoływanych przez Prezydenta RP, 5 przez Sejm, a 2 przez Senat. W konsekwencji zmieniony został sposób powoływania prezesa Instytutu – będzie to jak dotąd czynił Sejm za zgodą Senatu, ale na wniosek Kolegium Instytutu, które będzie zgłaszało kandydatów spoza swojego grona. Kandydat ma być wyłaniany w drodze publicznego konkursu ogłaszanego przez przewodniczącego Kolegium IPN. Nowelizacja przewiduje, że prezesem IPN nie będzie mogła zostać osoba prawomocnie skazana. Jednocześnie kandydat na to stanowisko będzie musiał posiadać stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ponadto ustawa zmienia strukturę organizacyjną Instytutu, w której znajdą się m.in. biura: Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Poszukiwań i Identyfikacji, Edukacji Narodowej oraz Badań Historycznych. Ponadto posłowie zdecydowali o dokonaniu zmian m.in. w zakresie funkcji badawczych Instytutu – ma on prowadzić badania nie tylko nad najnowszą historią Polski, lecz także nad historią porozbiorową, w tym historią polskiej emigracji oraz polskiego dziedzictwa kulturowego na wschodzie. IPN ma ponadto m.in. popularyzować w kraju i za granicą wyniki badań, a także prowadzić działalność wystawienniczą i wydawniczą. Wykonywanie funkcji edukacyjnych ma następować m.in. poprzez upowszechnianie w kraju i za granicą stanowisk i opinii o najważniejszych dla Narodu Polskiego wydarzeniach historycznych, promowanie wiedzy o udziale Polaków na frontach walk oraz przeciwdziałanie rozpowszechnianiu informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Polskę i Polaków. W ustawie znalazł się też osobny rozdział dotyczący zasad poszukiwania miejsc spoczynku ofiar reżimów totalitarnych. Prace poszukiwawcze będą wymagały uprzedniej zgody właściciela terenu i uzgodnienia szczegółów w drodze umowy. W przypadku braku uzgodnień, decyzję o udostępnieniu nieruchomości na czas niezbędny do przeprowadzenia poszukiwań, nie dłuższy niż 9 miesięcy, będzie mógł wydać na wniosek prezesa IPN starosta. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji ofiar ustawa przewiduje utworzenie Bazy Materiału Genetycznego. Ponadto w nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający dokończenie ekshumacji m.in. na tzw. Łączce – w przypadku ustalenia lub powzięcia podczas prac poszukiwawczych podejrzenia, że pod istniejącym grobem znajduje się miejsce spoczynku ofiar represji, ekshumację zarządzał będzie prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawiadamiając Prezesa Instytutu o miejscu i czasie dokonania ekshumacji. Rodzinom osób, których szczątki mają podlegać ekshumacji, zapewniony ma być pełny udział w procedurze administracyjnej, związanej z przeniesieniem szczątków do innego grobu. Koszty ponownego pochówku ma pokrywać wojewoda. Ponadto ustawa przewiduje m.in. przejęcie przez IPN od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zadań związanych z ochroną miejsc pamięci i męczeństwa. W konsekwencji ROPWiM ma zostać zniesiona, a jej biuro zlikwidowane. W nowelizacji znalazł się też przepis dostosowujący  procedurę odwoławczą od decyzji administracyjnych prezesa IPN dotyczących udostępnienia przez Instytut dokumentów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. – rozpatrywanie przed sądem administracyjnym skarg na  odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN będzie jawne, a strony będą miały możliwość zapoznania się z orzeczeniami sądu w tej sprawie. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Posłowie wprowadzili także zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowelizacja ma na celu dostosowanie ustawy do Prawa restrukturyzacyjnego z 15 maja 2015 r., które weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiany mają na celu skorygowanie upoważnienia do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw pracy. Ponadto nowelizacja dostosowuje brzmienie ustawy do Prawa upadłościowego. Następnie nad nowelizacją będą pracować senatorowie.

W dzisiejszych głosowaniach uchwalona została też nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera regulacje mające zapewnić skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych. Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. Wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Nowelizacja przewiduje m.in. uszczelnienie systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Dziś także posłowie uchwalili nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Nowelizacja wykonuje dyrektywę 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników. Wdrożenie dyrektywy ma przyczynić się do zwiększenia wśród obywateli UE i EOG znajomości przysługujących im uprawnień w innych krajach członkowskich, a w razie potrzeby ułatwić ich dochodzenie. Do realizacji zadań zawartych w dyrektywie zobowiązane są wszystkie kraje UE, tak aby ze wskazanych w niej uprawnień mogli korzystać wszyscy pracownicy mobilni. Większość zadań wskazanych w dyrektywie Polska już realizuje. Konieczne było jednak wyznaczenie instytucji, która będzie realizowała zadania związane z promocją praw osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, zapewniała niezbędne informacje o rynku pracy, udzielała niezależnego poradnictwa prawnego, a także prowadziła lub zlecała niezależne badania oraz publikowała niezależne raporty dotyczące rynku pracy. Zgodnie z nowelizacją, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wspierać równe traktowanie pracowników unijnych w naszym kraju m.in. przez: zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym ograniczeniom oraz przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników oraz ich dyskryminacji czy publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników i ich stosowaniu w Polsce. W nowelizacji rozszerzono także zakres porad prawnych udzielanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Nad ustawą będzie teraz pracować Senat.

Do Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejm skierował projekt tzw. dużej ustawy medialnej, która ma być podstawą reformy mediów publicznych w Polsce. Chodzi o wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość pakiet obejmujący: projekt ustawy o mediach narodowych, projekt ustawy o składce audiowizualnej i propozycję przepisów wprowadzających.

Projekt ustawy o mediach narodowych określa zadania instytucji mediów narodowych, ich organizację, sposób działania i finansowania oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi instytucjami. Zgodnie z projektem instytucjami mediów narodowych będą narodowe instytucje radiofonii i telewizji oraz Polska Agencja Prasowa. Do narodowych instytucji radiofonii i telewizji projekt zalicza Polskie Radio, Telewizję Polską oraz 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W projekcie podkreślono, że w strukturze Telewizji Polskiej działają także oddziały terenowe określone w jej statucie.

Zgodnie z projektem instytucje mediów narodowych mają pełnić misję publiczną. W przypadku radia i telewizji ma ona polegać m.in. na pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu rzetelnych informacji z kraju i z zagranicy, kultywowaniu tradycji narodowej oraz wartości patriotycznych i humanistycznych. Ponadto instytucje te mają w ramach misji publicznej m.in. oferować społeczeństwu zróżnicowane programy radiowe i telewizyjne oraz inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem zasad bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości. Z kolei do zadań PAP ma należeć pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. W swoich przekazach instytucje mediów narodowych mają dbać o kulturę języka polskiego, wysokie standardy profesjonalne i etyczne dziennikarstwa oraz należytą jakość merytoryczną i techniczną przekazów. Wnioskodawcy proponują ponadto, by organizacje pożytku publicznego mogły w publicznym radiu i telewizji nieodpłatnie informować o prowadzonej przez nie działalności. Z wykonywania tych obowiązków narodowe instytucje radia i telewizji mają składać KRRiT roczne sprawozdania.

Projekt przewiduje powstanie Rady Mediów Narodowych. Jej kadencja ma trwać 6 lat. W jej skład ma wchodzić 6 członków, powoływanych po dwóch przez Sejm, Senat i Prezydenta spośród obywateli polskich wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami, działaniem i finansowaniem mediów. Jednego z członków Rady ma powoływać Sejm spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez najliczniejszy klub opozycyjny. Zgodnie z projektem Rada ma przedstawiać corocznie do 31 marca Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz informację o najważniejszych problemach mediów narodowych. Dokumenty mają być także przekazywane premierowi oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Instytucje mediów narodowych mają być państwowymi osobami prawnymi, zarządzanymi i reprezentowanymi na zewnątrz przez dyrektorów naczelnych, będących redaktorami naczelnymi w rozumieniu Prawa prasowego.

Dyrektorów naczelnych i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych ma powoływać przewodniczący Rady Mediów Narodowych po przeprowadzeniu konkursu. Dyrektorzy naczelni mają opracowywać dwuletnie plany pełnienia misji publicznej oraz roczne plany programowo-finansowe. Ich projekty mają być przedstawiane właściwym społecznym radom programowym oraz podawane do wiadomości publicznej. Ma je zatwierdzać Rada Mediów Narodowych.

W pełnieniu misji publicznej instytucje mediów narodowych mają korzystać z Funduszu Mediów Narodowych. Będzie to państwowa osoba prawna, którą zarządzać ma Rada Mediów Narodowych. Projekt przewiduje, że statut Funduszu ma zostać nadany przez Marszałka Sejmu w formie zarządzenia na wniosek Rady Mediów Narodowych. Statuty instytucji mediów narodowych mają zostać nadane uchwałami Rady.

Natomiast w projekcie ustawy o składce audiowizualnej wnioskodawcy proponują, aby od 1 stycznia 2017 r. abonament rtv został zastąpiony składką audiowizualną – nową daniną publiczną w celu finansowania misji publicznej mediów narodowych. Składka ma być pobierana przy rachunku za energię elektryczną i wynosić 15 zł miesięcznie od każdego punktu poboru prądu. Autorzy projektu wskazują, że dla gospodarstwa domowego korzystającego tylko z jednego punktu poboru to o 7,70 zł mniej niż dotychczasowa miesięczna opłata abonamentowa za posiadanie telewizora. W myśl projektu, obowiązek zapłaty składki będą mieli końcowi odbiorcy energii elektrycznej bez względu na status prawny (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

Zwolnienie ze składki będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, w których odbiorca końcowy lub jego małżonek zameldowany na pobyt stały pod tym samym adresem ukończył 75 lat lub ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Składki nie będą musiały opłacać także m.in. osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego, świadczenia opiekuńczego lub świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w ramach programu 500+. Zgodnie z projektem, ze składki zwolnione będą także dodatkowe punkty poboru w miejscu zamieszkania. To np. sytuacje, gdy licznik jest zainstalowany w garażu obok budynku mieszkalnego czy w stodole blisko domu rolnika.

Przedsiębiorstwa energetyczne będą inkasować składkę audiowizualną i przekazywać ją do organu podatkowego, a ten z kolei na rachunek Funduszu Mediów Narodowych. Będą musiały też m.in. informować odbiorców końcowych o obowiązku zapłaty składki i sposobie jej uiszczania. W związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorstwa energetyczne będą otrzymywać zryczałtowane wynagrodzenie. Od 2018 r. wyniesie ono 20 gr miesięcznie od każdego obsługiwanego punktu poboru., a w 2017 r. 30 gr – ze względu na konieczność poniesienia nakładów na rozpoczęcie funkcjonowania systemu.

Z kolei projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej stwarza podstawy prawne do wprowadzenia w życie tych poselskich propozycji. Zgodnie z projektem przepisów wprowadzających, ustawa o mediach narodowych wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Wyjątkiem będą regulacje dotyczące organizacji Funduszu Mediów Narodowych (FMN) i jego organu – Rady Mediów Narodowych, a także społecznych rad programowych, które mają obowiązywać po upływie 3 dni od ogłoszenia przepisów wprowadzających. Ponadto, w projekcie zaproponowano, aby regulacje odnoszące się do gospodarki finansowej instytucji mediów narodowych i FMN weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Ponadto, w myśl projektu przepisów wprowadzających, ustawa o składce audiowizualnej ma również wejść w życie (co do zasady) 1 stycznia 2017 r. Projekt m.in. wprowadza też zmiany w blisko 20 innych ustawach, np. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustawie o radiofonii i telewizji.

W bloku głosowań Sejm zdecydował także o odrzuceniu wniosku formalnego w sprawie głosowania imiennego. Izba wprowadziła również zmiany w składach osobowych kilku komisji sejmowych.

Ponadto, w pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył wniesiony przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska  projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest poszerzenie grupy osób represjonowanych politycznie w okresie powojennym m.in. o żołnierzy zastępczej służby wojskowej w latach 1949–1959 przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych. Za osoby represjonowane projekt uznaje także żołnierzy z poboru w 1949 r. wcielonych do ponad kontyngentowych brygad „Służby Polsce” w kopalniach węgla i kamieniołomach oraz w batalionach budowlanych w latach 1949–1959. Zgodnie z projektem także czas pracy przymusowej ww. osób zaliczony zostanie jako okres zatrudnienia uprawniający do nabycia świadczeń pracowniczych, w tym m.in. prawa do emerytury. Projekt m.in. przyznaje także prawo do renty tym żołnierzom, którzy w wyniku pracy przymusowej stali się niezdolni do pracy lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił poseł Sławomir Jan Piechota. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Izba przeprowadziła także pierwsze czytanie przygotowanego przez grupę posłów KP Platforma Obywatelska projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016. Wnioskodawcy proponują, aby w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) i planowanej z tej okazji wizyty papieża Franciszka, wojewodzie śląskiemu zostały nadane analogiczne uprawnienia i obowiązki, jak wojewodzie małopolskiemu. Według autorów projektu proponowana nowelizacja ma umożliwić wojewodzie śląskiemu podjęcie starań o przyznanie dotacji celowej na organizację ŚDM na terenie Częstochowy. Chcą oni też uwzględnienia w tytule specustawy nie tylko Krakowa, ale i Częstochowy, jako organizatorów ŚDM. Wnioskodawcy wskazują, że obecnie specustawa odnosi się tylko do Krakowa, gdzie mają odbyć się główne uroczystości. Jak zaznaczają autorzy projektu, drugim miastem, w którym Ojciec Św. spotka się z młodzieżą i wiernymi będzie Częstochowa. Zdaniem autorów projektu, choć papież będzie tam tylko kilka godzin, zakres przygotowania do Jego wizyty powinien być identyczny dla obu miast. Podkreślają, że władze Częstochowy mają doświadczenie w przyjmowaniu pielgrzymów, jednakże przy tej liczbie pielgrzymów konieczne jest dodatkowe wsparcie organizacyjne i przede wszystkim finansowe. Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Halina Rozpondek. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu o jego dalszych losach posłowie zdecydują w głosowaniu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px