Log In

Zakończyło się 20. posiedzenie Sejmu

Tzw. ustawa antyterrorystyczna to tylko jeden z aktów prawnych przyjętych przez posłów w ostatnim dniu 20. posiedzenia Sejmu. Posłowie uchwalili także m.in. zmiany w organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym te dotyczące dekomercjalizacji szpitali. Sejm przyjął też przepisy, dzięki którym środki z programu 500 plus pozostaną bez wpływu na wysokość alimentów i nie będzie mógł ich zająć komornik. Izba zdecydowała również o skierowaniu do dalszych prac w komisji projektów dotyczących zmian w zakresie Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto Sejm powołał nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego – został nim prof. Adam Glapiński.

Na początku dzisiejszych obrad uchwałą okolicznościową podjętą przez aklamację Izba uczciła 200‐lecie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

Do Komisji Kultury i Środków Przekazu został skierowany przez Sejm poselski projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt przewiduje utworzenie Rady Mediów Narodowych (RMN) jako kadencyjnego, w pełni niezależnego od władzy wykonawczej i politycznie pluralistycznego gremium, które będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Mają być one dokonywane z uwzględnieniem konieczności rzetelnego wypełniania przez nie ich ustawowych zadań oraz ochronę ich samodzielności redakcyjnej i niezależności od władzy wykonawczej pod względem treści i formy przekazów. Projekt przyznaje RMN kompetencję do wykonywania określonych czynności, które grudniowa ustawa epizodyczna, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015 r. tymczasowo przyznała Ministrowi Skarbu Państwa. Chodzi przede wszystkim o powoływanie członków zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Jednocześnie wnioskodawcy proponują, by szef resortu skarbu państwa reprezentował Skarb Państwa w walnych zgromadzeniach 20 spółek objętych projektowaną regulacją, do czasu ich ustawowego przekształcenia w niekorporacyjne państwowe osoby prawne i utworzenia Funduszu Mediów Narodowych. Projektowaną regulacją ma być także objęta PAP jako przyszły element systemu instytucji mediów narodowych. RMN ma liczyć 5 członków, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Osoby te ma obejmować zakaz łączenia członkostwa w Radzie z zatrudnieniem w sferze władzy wykonawczej – ma to gwarantować członkom tego gremium niezależność personalną i programową. Projekt gwarantuje klubom opozycyjnym udział w pracach tego gremium: trzech członków Rady ma powoływać większość sejmowa, a pozostałe dwie osoby powoływać ma prezydent spośród kandydatów przedstawionych przez największe kluby opozycyjne zasiadające w parlamencie. W projekcie jest też propozycja zmniejszenia z pięciu do trzech liczby członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz rezygnację z powoływania wiceprzewodniczącego KRRiT. Projekt przewiduje ponadto, że RMN ma do 31 marca przedstawiać Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi, KRRiT oraz do informacji publicznej pisemną informację o działalności w poprzednim roku. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2016 r.

Decyzją Sejmu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka będą kontynuowane prace nad trzema poselskimi projektami dotyczącymi zmian w zakresie Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 558, 569 i 129) oraz nad poselskim projektem nowelizacji Konstytucji RP (druk nr 166).

Propozycja nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z druku nr 558, wniesiona przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w sposób całościowy reguluje organizację TK oraz tryb postępowania przed tym organem. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zastąpią obecnie obowiązującą regulację z 25 czerwca 2015 r. Argumentem na rzecz przyjęcia proponowanych rozwiązań są w ocenie wnioskodawców liczne problemy prawne związane z ustawą z 2015 r., sygnalizowane przez podmioty krajowe i międzynarodowe zainteresowane utrzymaniem ładu konstytucyjnego. Zgodnie z uzasadnieniem, fundamentem projektu jest tekst ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, która przez wiele lat, aż do jej uchylenia w 2015 r., zapewniała temu organowi sprawne funkcjonowanie i właściwe wypełnianie jego kompetencji. Wnioskodawcy podkreślają, że w stosunku do ustawy z 1997 r. proponowany projekt wprowadza zaledwie kilka istotnych zmian w około 7 artykułach oraz kilkanaście dostosowań z nich wynikających. Nowe rozwiązania mają usprawnić procedowanie oraz podnieść rangę i legitymizację orzeczeń Trybunału. Projekt przewiduje, że Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w składzie siedmiu sędziów i w składzie trzech sędziów. Rozpoznanie sprawy w pełnym składzie ma wymagać udziału co najmniej 11 sędziów. Zgodnie z projektem skład ten ma być właściwy w rozpatrywaniu spraw z wniosku prezydenta o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją przed jej podpisaniem oraz w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą ustawy o Trybunale konstytucyjnym. W pełnym składzie mają być też procedowane spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, sprawy o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta i powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków prezydenta, zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych. W pełnym składzie będą też rozpatrywane sprawy o szczególnej zawiłości. Inicjatywa w tej sprawie będzie należeć do prezesa Trybunału. Z odpowiednim wnioskiem będzie mógł także wystąpić prezydent, Prokurator Generalny, trzech sędziów Trybunału lub skład orzekający wyznaczony do danej sprawy. Z kolei w składzie siedmiu sędziów ma być oceniana zgodność ustaw albo ratyfikowanych umów międzynarodowych z konstytucją oraz ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody ustawowej. Ostatni z przewidzianych w projekcie składów orzekających – trzech sędziów – ma mieć kompetencję do oceniania m.in. zgodności innych aktów normatywnych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. Orzeczenia mają co do zasady zapadać zwykłą większością głosów. W przypadku części spraw rozstrzyganych w pełnym składzie wymagana ma być większość 2/3 głosów. Projekt przewiduje, że sędzia po złożeniu ślubowania wobec prezydenta ma stawiać się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków, a prezes TK będzie przydzielał mu sprawy i stwarzał warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego. Zgodnie z propozycją wnioskodawców, terminy rozpraw mają być wyznaczane według kolejności wpływu spraw do Trybunału. Zasada ta ma nie dotyczyć m.in. wniosków w sprawie zgodności ustaw przed ich podpisaniem i umów międzynarodowych przed ich ratyfikacją z konstytucją. Nie obejmie także wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy budżetowej oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bez względu na kolejność wpływu mają być też rozpatrywane wnioski o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta oraz powierzenia Marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków głowy państwa oraz spory kompetencyjne między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. Ponadto termin rozprawy będzie wyznaczany z pominięciem kolejności wpływu na wniosek prezydenta.

Projekt zawarty w druku nr 569 – autorstwa grupy posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – jest propozycją nowelizacji obowiązującej ustawy z 25 czerwca 2015 r. Wnioskodawcy proponują podniesienie do 2/3 większości, jaką Sejm wybiera sędziów Trybunału. Ma ona zapewnić konieczność współdziałania różnych opcji politycznych na etapie zgłaszania kandydatów. Projekt zawiera też propozycję, by sześciu sędziów – trzech wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji 8 października 2015 r., od których prezydent nie odebrał ślubowania oraz trzech sędziów wybranych w obecnej kadencji 2 grudnia ub.r. Posłowie chcą ponadto, by skład sędziów TK, którzy zajmą się daną sprawą, w tym przewodniczący składu i sędzia sprawozdawca, byli wybierani spośród wszystkich sędziów, według kolejności alfabetycznej, z uwzględnieniem rodzaju, liczby oraz kolejności wpływu spraw do Trybunału.

W projekcie wniesionym przez grupę posłów KP Kukiz’15 (druk nr 129) wnioskodawcy proponują zmianę zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z projektem sędziowie TK mają być wybierani przez Sejm indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, większością 2/3 ustawowej liczby posłów. Obecnie wyboru dokonuje się większością bezwzględną. Zdaniem wnioskodawców proponowana zmiana pozwoli na wybór kandydatów na sędziego TK w drodze konsensusu wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich.

Propozycja nowelizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 166), wniesiona przez grupę posłów KP Kukiz’15 oraz KP Prawo i Sprawiedliwość, przewiduje m.in., że o zgodności z Konstytucją ustawy określającej organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem ma orzekać Sąd Najwyższy. SN będzie miał też prawo do oceny zgodności tej ustawy z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała zgody ustawowej. W ocenie wnioskodawców obowiązujący obecnie przepis, zgodnie z którym o konstytucyjności tej ustawy orzeka sam Trybunał, jest zaprzeczeniem jednej z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Ponadto projekt zawiera propozycję powiększenia składu Trybunału Konstytucyjnego z 15 do 18 sędziów. Projekt doprecyzowuje też, że sędziowie będą wybierani przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ocenie autorów projektu zmiana ta zwiększy apolityczność, niezależność i niezawisłość wybranych sędziów, gdyż większość kwalifikowana wymusi konieczność znalezienia kandydatów „ponad podziałami”, niezwiązanych z żadną opcją polityczną. Zgodnie z projektem, prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego będą powoływani przez prezydenta spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt przewiduje dokonanie ponownego wyboru wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego – kadencja dotychczasowych sędziów Trybunału  wygaśnie w 60 dniu od wejścia w życie nowelizacji.

Sejm przyjął dziś też zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy. Zgodnie z nowelizacją na wsparcie w systemie aukcji będą mogły liczyć technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Zmiany dotyczą też wprowadzenia tzw. koszyków technologicznych w tym systemie. Nowelizacja wprowadza nowe, przejrzyste zasady w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z OZE przy pomocy mikroinstalacji. Chodzi tu o regulacje dotyczące tzw. prosumentów, czyli osób, które energię jednocześnie wytwarzają i wykorzystują. W myśl nowelizacji działania prosumentów  powinny być nakierowane jedynie na zaspokajanie własnych potrzeb energetycznych. Dotychczasowy system taryf gwarantowanych dla prosumentów zastąpiony będzie nowym systemem wsparcia tzw. opustowym. Prosument będzie mógł rozliczyć różnicę między energią wytworzoną (np. w panelu fotowoltaicznym) i pobraną (np. kiedy panel nie wytwarza prądu). Nowelizacja odnosi się także do kwestii związanych z biomasą lokalną. Na etapie prac parlamentarnych wielokrotnie podkreślano, że istotą rozwoju OZE jest efektywne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców. Nowe przepisy wprowadzają także nowe definicje m.in. dla spalania wielopaliwowego i drewna pełnowartościowego oraz zmieniają regulacje dotyczące m.in. tzw. opłat przejściowych związanych z likwidacją kontraktów długoterminowych elektrowni (KTD). Teraz ustawa będzie przedmiotem prac senatorów.

Posłowie uchwalili nowelizację Kodeksu postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Wprowadza ona zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Ponadto nowelizacja zawiera zmiany odnoszące się m.in. do zasad dotyczących tajemnicy lekarskiej. Nowe rozwiązania mają zwiększyć transparentność procesu karnego. Wzmocniona oraz powiązana z możliwością utrwalania i transmisji przebiegu procesów ma zostać konstytucyjna zasada jawności rozpraw. Zgodnie z nowelizacją sąd będzie mógł (dotychczas miał taki obowiązek) wyłączyć jawność rozprawy w całości lub w części jeżeli jawność mogłaby wywołać zakłócenie spokoju, obrażać dobre obyczaje, naruszyć ważny interes prywatny, czy też ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy. Wyłączenie jawności możliwe będzie także na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie, jak i w sytuacji, gdy choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat. W nowelizacji zapisano też, że jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, rozprawa ma odbywać się jawnie. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami w razie zakłócania porządku rozprawy przez dziennikarzy sąd będzie uprawniony do zarządzenia opuszczenia przez niektórych z nich sali. Nowelizacja rozszerza też możliwość udziału w procesie przedstawicieli organizacji społecznych. Ma to umożliwić społeczną kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości oraz prezentowanie sądom stanowisk organizacji społecznych, co stworzy lepsze warunki do wydawania trafnych orzeczeń. Zgodnie z nowelizacją udział przedstawiciela organizacji społecznej ma być obligatoryjny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę. Ponadto sąd, niezależnie od stanowiska stron, będzie mógł ze względu na interes wymiaru sprawiedliwości zawsze dopuścić przedstawiciela organizacji społecznej. Przed wydaniem wyroku przedstawicielowi organizacji społecznej głos będzie udzielany obligatoryjnie, a nie tylko w razie potrzeby. Nowelizacja umożliwia też odbieranie pism adresowanych do profesjonalnych uczestników postępowań karnych (czyli obrońców albo pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi) przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Ma to ułatwić adwokatom i radcom prawnym prowadzenie postępowań karnych. Zmieniono także zakres tajemnicy lekarskiej. Zgodnie z nowelizacją jej dysponentem po śmierci pacjenta mają być osoby bliskie, do których ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. Osoby bliskie mają też mieć prawo sprzeciwu wobec zwolnienia z tajemnicy w sytuacji, gdy uznają, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony naruszy dobra osobiste. Zmiany te mają uniemożliwić wykorzystywanie tajemnicy lekarskiej do ukrywania błędów w leczeniu. Teraz nowelizacja będzie rozpatrywana w Senacie.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw to kolejna decyzja podjęta przez posłów w głosowaniach ostatniego dnia 20. posiedzenia Sejmu. Podstawowym celem ustawy jest jednoznaczne przesądzenie, że świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, wprowadzone ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie będzie wpływało na wysokość alimentów. Także dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, nie będzie uwzględniany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Ponadto posłowie zdecydowali, że kwoty świadczenia z programu Rodzina 500 plus oraz innych wskazane w nowelizacji środki będą wyłączone z egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Pieniądze z tych tytułów mają trafiać na specjalny nowy rodzaj rachunków – tzw. rachunki rodzinne. Ich posiadaczami będą mogły być wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia. Na rachunek rodzinny wpłacane będą wyłącznie środki z tych świadczeń. Otwarcie oraz prowadzenie tego rachunku ma być wolne od opłat i prowizji. Banki i SKOK-i byłyby też zobowiązane do wydania do rachunku karty oraz umożliwienia bezpłatnej wypłaty w bankomatach danego banku oraz tych wskazanych przez SKOK. Decyzja o tym, czy zaoferować prowadzenie tego typu rachunków, podejmowana będzie przez banki i SKOK-i indywidualnie. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Sejm uchwalił i skierował do Senatu ustawę o działaniach antyterrorystycznych, która jest odpowiedzią na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Podstawowym celem nowych przepisów jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Cel ten ma zostać osiągnięty przez lepszą koordynację działań służb i doprecyzowanie zasad współpracy między nimi, a także zapewnienie skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym oraz odpowiedniego reagowania na nie. Nowe rozwiązania mają też sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ponadto nowe procedury oraz obowiązki informacyjne i rejestracyjne przyspieszą proces decyzyjny w przypadku zamachu terrorystycznego. Zgodnie z ustawą, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał m.in. za przygotowanie do przejmowania kontroli nad takimi zdarzeniami oraz za reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Szef ABW będzie głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. W celu zapobiegania aktom terrorystycznym będzie on koordynował czynności analityczno-informacyjne służb specjalnych oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ustawa przewiduje też, że szef ABW będzie prowadził wykaz osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Ma on także oceniać bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych oraz prowadzić centralny rejestr ataków hakerskich. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp do informacji i danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich i SKOK-ów.

Ponadto, zgodnie z ustawą antyterrorystyczną, karty telefoniczne pre-paid będą rejestrowane. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane do 1 lutego 2017 r., inaczej ich karty zostaną wyłączone. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r. Chodzi o to, aby osoby korzystające z kart pre-paid nie były anonimowe, co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o  terroryzm. Ustawa określa także nowe typy przestępstw, co stanowi odpowiedź na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku. Przewidziano odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej. W celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym, szef ABW będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. W przypadkach wskazanych w ustawie ABW, Policja i Straż Graniczna będzie miała prawo pobierania obrazu linii papilarnych, materiału biologicznego w celu oznaczenia DNA, a także utrwalania wizerunku twarzy cudzoziemca. Będzie to możliwe np. w przypadku podejrzenia nielegalnego przekroczenia granicy Polski lub nielegalnego pobytu w naszym kraju oraz podejrzenia związku ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym bądź uczestnictwa w szkoleniu terrorystycznym.

Ustawa antyterrorystyczna wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni. Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia III lub IV stopnia alarmowego – jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Określono również szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość specjalnego użycia broni (tzw. strzału snajperskiego), mogącego prowadzić do śmierci zamachowca. Rozwiązanie to zwiększy skuteczność działań Policji w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, ale będzie traktowane jako środek wyjątkowy i ostateczny, wykorzystywany jedynie aby przeciwdziałać zamachowi na życie lub zdrowie człowieka lub w celu uwolnienia zakładnika. Ustawa przewiduje też, że bezzałogowy statek powietrzny (dron) będzie mógł zostać zestrzelony albo nad jego lotem zostanie przejęta kontrola w sytuacji gdy przebieg lotu m.in. zagraża życiu lub zdrowiu ludzi oraz chronionym obiektom, urządzeniom lub obszarom.

Decyzją Sejmu uchwalona została nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zoptymalizować koszty ich działalności, a w konsekwencji zwiększyć dostępność obywateli do usług medycznych. W praktyce większy nacisk zostanie położony na poprawę funkcjonowania publicznej służby zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie, tj. przez zmniejszenie funduszu zakładu, a jeśli ten fundusz nie wystarczy na pokrycie całej straty, to wtedy podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy SP ZOZ nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, to możliwa będzie jego likwidacja. Przewidziano zakaz zbywania podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (jst), jeśli miałyby one utracić pakiet większościowy, czyli kontrolę nad podmiotami leczniczymi. Umożliwi to zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w tych spółkach. Na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nałożono obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ. Będzie on przekazywany podmiotowi tworzącemu do końca maja każdego roku. Przewidziano też odejście od obowiązkowego posiadania przez podmiot medyczny umowy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Wprowadzono także możliwość kupowania świadczeń opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny u podmiotów, dla których jest on organem tworzącym. W praktyce oznacza to, że samorząd będzie mógł kupować dodatkowe świadczenia dla swoich mieszkańców, na takich samych zasadach jak NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń – przez NFZ i samorząd – dopuszczono finansowanie przez jst jedynie tzw. nadlimitów. Sfinansowanie świadczeń ponad kwotę gwarantowaną przez NFZ nie naruszy zasady równego dostępu do usług medycznych. Jednocześnie podmiot leczniczy, który zawarł umowę z samorządem będzie musiał informować o tym NFZ. Rozwiązanie to nie jest obowiązkowe – nie będzie nowym zadaniem dla samorządu, zatem nie wymaga dodatkowych środków finansowych. Przewidziano, że podmiot tworzący będzie mógł przekazać prowadzony przez siebie SP ZOZ innemu samorządowi lub publicznej uczelni medycznej. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystywanie potencjału ochrony zdrowia, a także efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami kadrowymi i infrastrukturalnymi. Nowelizacja dopuszcza też tworzenie SP ZOZ-ów przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę, jst oraz publiczną uczelnię medyczną. Nad nowelizacją będą teraz pracować senatorowie.

Ponadto, Sejm znowelizował ustawę o administracji podatkowej. Nowelizacja zmienia datę jej wejścia w życie z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. Zmiana ma na celu umożliwienie lepszego przygotowania administracji skarbowej do nowych zadań, a tym samym poprawę funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie podatnikom jak najlepszych warunków do wypełniania obowiązków podatkowych. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Izby drugiej.

W dzisiejszych głosowaniach Sejm ustalił ostateczne brzmienie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Wprowadza ona nowe rozwiązania dotyczące m.in. składek wpłacanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i firmy inwestycyjne do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wykonuje dyrektywę unijną 2014/59/UE z 15 maja 2014 r., ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Ustawa wdraża też dyrektywę 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). Zgodnie z ustawą, organem ds. przymusowej restrukturyzacji w Polsce będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Ustawa reguluje szczegółowo przebieg procesu przymusowej restrukturyzacji, w tym zasady współpracy BFG z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Ministrem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz analogicznymi organami z innych państw w przypadku postępowania wobec grup bankowych. Dotychczasowe kompetencje BFG i KNF zostały rozszerzone o te związane m.in. z procesem przygotowania i prowadzenia przymusowej restrukturyzacji. W myśl ustawy, pobierana dotychczas od banków opłata ostrożnościowa, zasilająca fundusz stabilizacyjny, zostanie zlikwidowana i zastąpiona składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz SKOK-i będą wnosiły składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Składki na finansowanie przymusowej restrukturyzacji będą też wpłacać firmy inwestycyjne. Ustawa reguluje także minimalne i docelowe poziomy środków systemu gwarantowania depozytów oraz środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji. Dotyczy również terminów na osiągnięcie tych poziomów. Zgodnie z ustawą minimalny poziom środków systemu gwarantowania depozytów banków i kas to 0,8 proc. środków gwarantowanych. Ma on zostać osiągnięty do końca 2016 r. w przypadku banków, a jeśli chodzi o kasy – do 31 grudnia 2020 r. Termin osiągnięcia docelowego poziomu – 2,6 proc. środków gwarantowanych w odniesieniu do banków oraz 1 proc. w przypadku kas  – określono na 3 lipca 2030 r. Ponadto w myśl ustawy, minimalny poziom środków na finansowanie przymusowej restrukturyzacji ma wynieść 1 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,1 proc. w przypadku kas, a termin osiągnięcia tych poziomów to koniec 2024 r. Natomiast docelowy poziom określono na 1,2 proc. środków gwarantowanych dla banków i firm inwestycyjnych oraz 0,14 proc. dla kas. Terminy na osiągnięcie docelowych poziomów przewidziano na odpowiednio koniec 2030 r. i 2034 r. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

W końcowym kształcie Izba uchwaliła także ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą  dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Chodzi o zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. Dyrektywa powinna wyeliminować obchodzenie przepisów dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody świadczenia usług. W ustawie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Nowe regulacje określają warunki zatrudniania pracowników delegowanych do pracy w Polsce. Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Ustawa określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Będzie ona prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich, np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski. Inspekcja ma też powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z Polski o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, a także wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien. PIP zobowiązano też do kontrolowania prawidłowości delegowania pracowników do Polski. W ustawie określono także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.  Następnie ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu.

Sejm zakończył też parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 385). Celem nowych przepisów jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych. W nowelizacji wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Zmiany dotyczą uszczelnienia systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Określono także czyny, za które będą nakładane kary pieniężne m.in. na jednostki certyfikujące. Głównego Inspektora Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązano do publikowania informacji statystycznych o producentach produktów zarejestrowanych jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Główny Inspektor będzie także miał obowiązek publikowania na swojej stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości lub ważny certyfikat zgodności. Ma to zapewnić konsumentom łatwiejszy dostęp do informacji o producentach. Nowelizacja wdraża zmiany wynikające z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wprowadza także zmiany, które wynikają z praktyki stosowania dotychczasowych regulacji. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba przyjęła w ostatecznym brzmieniu i skierowała do podpisu prezydenta nowelizację ustawy o wyścigach konnych. Zgodnie z nowymi przepisami Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ma liczyć 9 członków powoływanych i odwoływanych przez szefa resortu rolnictwa. 6 z nich będzie powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach oraz organizacje zrzeszające właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w nich, lub spośród osób, które zgłosiły indywidualnie swoją kandydaturę na członka Rady, będących w ciągu 5 lat poprzedzających zgłoszenie hodowcami lub właścicielami co najmniej 5 koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. 2 członków będzie powoływanych spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje zrzeszające trenerów lub organizacje zrzeszające jeźdźców, natomiast 1 członek będzie przedstawicielem ministra rolnictwa. Kadencja będzie trwać, tak jak dotychczas, 4 lata. Nowelizacja przewiduje też m.in., że Rada PKWK będzie wybierała ze swojego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż dwóch zastępców. Z kolei Prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.

Zakończone zostały również parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy o gwarantowanych przez Skarb państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma ułatwić realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który został przyjęty uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. W uchwale wskazano m.in. główne przedsięwzięcia, które będą realizowane przez ministra rozwoju we współpracy z właściwymi ministrami w ramach Planu. Przewidziana w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” integracja istniejących instytucji wspierania rozwoju wymaga zmian prawnych dotyczących ich funkcjonowania. Na bazie zintegrowanych instytucji ma powstać Grupa Polski Fundusz Rozwoju SA. Zgodnie z nowelizacją, minister właściwy do spraw gospodarki, którym jest obecnie minister rozwoju, ma sprawować nadzór m.in. nad: Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, niektórymi spółkami Skarbu Państwa zajmującymi się wspieraniem rozwoju gospodarki (m.in. nad Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A) oraz Urzędem Zamówień Publicznych. Nadzór nad Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostanie także przekazany ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK będzie powoływał i odwoływał prezes Rady Ministrów na wniosek ministra rozwoju, a członków poszczególnych ministrów na wniosek szefów resortów, których przedstawiciele wchodzą w skład rady. Przewidziane w nowelizacji zmiany kompetencyjne w administracji publicznej mają przyczynić się do rozwoju procesów gospodarczych kraju oraz usprawnienia sfery działania zamówień publicznych. Nowelizacja będzie następnie przesłana do podpisu prezydenta.

Ponadto, w ostatnim dniu 20. posiedzenia Sejmu posłowie zapoznali się z przedstawioną przez  prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego informacją o wynikach kontroli przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. Sejm przeprowadził dyskusję nad informacją i przyjął ją do wiadomości.

Warsaw

Banner 468 x 60 px