Log In

23. posiedzenie Sejmu

Obniżenie stawki CIT dla małych przedsiębiorców z 19 na 15 proc. i wzmocnienie ochrony klientów biur podróży w przypadku ich niewypłacalności to niektóre z propozycji zmian w prawie, nad którymi będą pracować posłowie na 23. posiedzeniu Sejmu. Izba będzie również m.in. kontynuować prace nad uporządkowaniem rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego. Zajmie się także propozycją dotyczącą kontroli inwestycji w służbie zdrowia w celu dostosowania rynku usług medycznych do potrzeb mieszkańców. W porządku obrad jest także m.in. dalsze rozpatrywanie projektu uchwały powołującej komisję śledczą w sprawie Amber Gold. Sejm rozpatrzy też dokumenty dotyczące finansów państwa w 2015 r., w tym sprawozdanie z wykonania budżetu.

Obrady rozpoczną się od ślubowania nowego posła – Grzegorza Piechowiaka, który obejmie mandat po Maksie Kraczkowskim.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Samorządy będą rozliczać VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (druk nr 709), od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Do końca 2016 r. nie będą zatem kwestionowane rozliczenia z zastosowaniem dotychczasowego modelu. o    Projekt uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 września 2015 r. oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. Zgodnie z orzeczeniem TSUE samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wszelkie czynności przez nie dokonywane w zakresie VAT powinny być „scentralizowanie”, czyli rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Projekt uzasadni minister finansów.

Zmiany w zakresie organizacji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
To niektóre propozycje zawarte w zgłoszonym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekcie nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze (druk nr 710). Projekt przewiduje m.in. zastąpienie dotychczasowego modelu wyznaczania członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych na rzecz ich powoływania i odwoływania. Członkowie komisji byliby powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu na okres 4 lat. Obecnie członkostwo w komisji nie jest kadencyjne. Zgodnie z projektem, stosunki pracy z członkami komisji wyznaczonymi na podstawie dotychczasowych przepisów wygasałyby po upływie 30 dni od wejścia w życie projektowanych zmian, chyba że przed upływem tego terminu zostaną oni powołani na członków komisji na podstawie nowych regulacji. W pracach nad projektem wnioskodawców reprezentuje poseł Zbigniew Dolata.

Emerytura po 40 latach pracy – propozycja zmian w ustawie emerytalnej
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 680) zakłada wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do emerytury przez osoby, które mają co najmniej 40-letni okres opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z projektem do stażu uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek zaliczane byłyby wyłącznie okresy składkowe. Oznacza to, że projektowane rozwiązanie dotyczyłoby wyłącznie osób, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku (ok. 20 lat) i w całym okresie zatrudnienia miały krótkie okresy absencji chorobowej, czy braku pracy. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przygotowanie Polski do stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
Rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 713) stanowi pierwszy etap prac w tym zakresie. Tzw. rozporządzenie eIDAS posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Rozporządzenie znacznie poszerza katalog usług zaufania i zobowiązuje do ustanowienia nadzoru nad kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi usługami zaufania. Projekt m.in. przewiduje, że organem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o usługach zaufania będzie Minister Cyfryzacji. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rozwoju.

Propozycja zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 722) umożliwia uruchomienie środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt umożliwia też finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w trakcie likwidacji kopalń. Ponadto proponowana nowelizacja przedłuża do 2020 r. okres finansowania dotacją zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia” sp. z o. o. Umożliwia także m.in. finansowanie od 2017 r. z dotacji budżetowej działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez Kopalnię Siarki „Machów” S.A. w likwidacji. W pracach nad projektem rząd reprezentuje minister energii

Kontynuacja prac nad projektami ustaw i uchwał w drugim czytaniu

Rynek paliw ciekłych i gazu ziemnego ma być bardziej uporządkowany i przejrzysty
Poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 653) wprowadza rozwiązania przeciwdziałające unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej. Projektowane przepisy mają też zapobiegać nierealizowaniu obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych oraz prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego projekt znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Rozszerza też obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która wnosi o jego przyjęcie z poprawkami. Sprawozdawcą komisji jest poseł Marek Suski.

Polska dostosowuje prawo autorskie do unijnych przepisów w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (pierwotny druk nr 546) implementuje art. 10 dyrektywy 93/83/EWG z 27 września 1993 r., określający wyjątek od obowiązku pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi przy zawieraniu umów na reemisję kablową. W myśl powyższego przepisu, obowiązku tego nie ma w przypadku praw „z których organizacja radiowa i telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego właściciela praw autorskich i/lub praw pokrewnych”. Rozpatrująca projekt Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt z poprawką. Na forum Sejmu przedstawi ją poseł Jacek Świat.

Przepisy zapewniające stosowanie regulacji UE dotyczących dostępu do zasobów genetycznych
Zawiera je rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (druk nr 644). Wprowadza on regulacje zapewniające kontrolę użytkowania w Polsce zasobów genetycznych z państw, które prawnie uregulowały dostęp do nich, zgodnie z protokołem z Nagoi. Projekt służy stosowaniu unijnego rozporządzenia nr 511/2014. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a następnie projekt został skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących przekazywania pieniędzy na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
To podstawowy cel poselskiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 564). Projekt przewiduje, że firma, która pomimo obowiązku w ogóle nie przekazuje pieniędzy na ZFRON będzie zobowiązana do dokonania zwrotu całości tych środków, a ponadto do wpłaty 30 proc. tej kwoty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto projekt przewiduje zmiany dotyczące składu, organizacji i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze czytanie projektu, który wpłynął do Sejmu z inicjatywy KP Prawo i Sprawiedliwość, odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami, które na posiedzeniu plenarnym przedstawi poseł Piotr Babiarz.

Obniżenie podatku CIT z 19 na 15 proc. dla małych firm
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pierwotny druk nr 669) zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. obniżoną do 15 proc. stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Celem regulacji jest wsparcie podatników, dla których utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje czy zaburzone warunki konkurencji stanowią główną barierę w prowadzeniu lub rozwijaniu przedsiębiorstwa. Pop pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Usprawnienie funkcjonowania jednostek wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej
To cel będącego inicjatywą grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 679). Projekt ma wyeliminować niekorzystne rozwiązania dotyczące funkcjonowania jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny, systemem pieczy zastępczej oraz pomocą społeczną. Chodzi w szczególności o możliwość łączenia placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami pomocy społecznej i umiejscawiania ich w jednym budynku i na jednym terenie. Projektowane przepisy zmierzają też do zapewniania tym jednostkom – w sposób bardziej racjonalny – wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Racjonalne wydatkowanie środków publicznych na inwestycje w ochronie zdrowia i zapobieganie ich marnotrawieniu
Temu ma służyć rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 711). Celem projektu jest zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, która będzie miała zasadnicze znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Chodzi o dostosowanie podaży usług medycznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców, a w efekcie ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych. Jest to szczególnie ważne, bo w aktualnej perspektywie finansowej do 2020 r. na ochronę zdrowia przewidziano środki europejskie w wysokości ok. 12 mld zł. Aby spełnić to zadanie, ocena celowości inwestycji zostanie oparta na racjonalnych i wiarygodnych przesłankach. Wojewoda będzie wydawał opinie w tym zakresie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia.

Samorządy będą miały więcej czasu na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego
Senacki projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (pierwotny druk nr 716) przesuwa o rok – z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. O rok później ma wejść w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.

Działanie tzw. specustawy lotniskowej będzie wydłużone o 5 lat
Projekt (pierwotny druk nr 715) wydłuża o 5 lat, do 31 grudnia 2020 r., termin, w którym zakładający lotnisko, zarządzający lotniskiem oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w tzw. specustawie lotniskowej, czyli ustawie z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Określa ona zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, zasady nabywania nieruchomości pod takie inwestycje oraz organy, które są właściwe w tych sprawach. Projekt wpłynął z inicjatywy KP Prawo i Sprawiedliwość. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury.

Rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo klientów biur podróży
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (pierwotny druk nr 629) zawiera propozycje, które mają wzmocnić system zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wypadek ich niewypłacalności. Projekt przewiduje stworzenie tzw. drugiego filara zabezpieczeń finansowych, czyli wprowadzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), który ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) – system uzupełniający. System ten umożliwi gromadzenie środków na wypadek, gdy zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotów i zwrot pieniędzy klientom. Projekt rozpatrywały w pierwszym czytaniu Komisji Finansów Publicznych oraz Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Europejskie poświadczenia spadkowe będą ujawniane w Rejestrze Spadkowym
Rozwiązanie to jest zawarte w rządowym projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 668). Projekt przewiduje m.in., że w Rejestrze Spadkowym będą ujawniane także europejskie poświadczenia spadkowe, czyli dokumenty wydawane na podstawie przepisów unijnych z 2012 r., potwierdzające prawa do spadku. W rejestrze mają się ponadto znaleźć orzeczenia sądów i czynności notariuszy dotyczące zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. Przepisy o Rejestrze Spadkowym, czyli publicznym rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, w którym ujawniane będą informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku, wejdą w życie 8 września 2016 r. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym projekt trafił do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Powołanie komisji śledczej w sprawie Amber Gold
Taką propozycję zawiera wniesiony przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład ,,Grupy Amber Gold” (druk nr 685). Projekt, w wersji pierwotnej, zakłada, że w skład komisji wchodziłoby 9 członków. Komisja miałaby zbadać działania: członków Rady Ministrów, w szczególności Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury (Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych), Ministra Sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podległych im funkcjonariuszy publicznych, właściwych rzeczowo i miejscowo urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw, w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych. Reprezentantem wnioskodawców jest posłanka Małgorzata Wassermann. Po pierwszym czytaniu na forum Sejmu projekt trafił do Komisji Ustawodawczej.

Rozpatrzenie rekomendacji komisji wobec stanowiska Senatu do ustawy

Odbiurokratyzowanie uczelni oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału naukowego
Posłowie zajmą się stanowiskiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wobec senackiej poprawki do nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 556). Nowe przepisy mają odciążyć uczelnie publiczne i niepubliczne od obowiązków biurokratycznych, zwłaszcza sprawozdawczych oraz informacyjnych, dotyczących składania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur odnoszących się do działalności uczelni. Celem nowelizacji jest także zapewnienie sprawniejszego funkcjonowania uczelni i podniesienie jakości kształcenia doktorantów.

Sejm zapozna się z danymi dotyczącymi wykonania budżetu państwa za 2015 r. oraz innymi dokumentami sprawozdawczymi

Izba omówi przyjęte przez rząd sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2015 r. (druk nr 553) Zgodnie z dokumentem zeszłoroczne dochody budżetu państwa wyniosły ok. 289 mld 136 mln 706 tys. zł, a wydatki – 331 mld 743 mln 437 tys. zł, co dało deficyt budżetowy w wysokości 42 mld 606 mln 731 tys. zł. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 99,1 proc., co oznacza ich spadek o 0,9 proc, a bezrobocie spadło z 11,4 do 9,8 proc. Z kolei PKB zwiększył się o 3,6 proc. i jest to wynik lepszy od odnotowanego w 2014 r. (3,3 proc.). Dokumentowi towarzyszy analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli (druk nr 617). NIK rekomenduje udzielenie rządowi absolutorium. W analizie przedstawionej Sejmowi Izba oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na 2015 r. NIK stwierdza, że sprawozdanie przygotowane przez rząd przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, deficytu oraz rozchodów i źródeł finansowania potrzeb finansowych budżetu państwa. Także sejmowa Komisja Finansów Publicznych w przedstawionym w tym zakresie projekcie uchwały Sejmu (druk nr 700) opowiedziała się za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2015 r. i udzieleniem absolutorium rządowi. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi poseł Jacek Sasin.

Posłowie zajmą się też przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrów „Informacją o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2015 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”(druk nr 576). Zgodnie z informacją w 2015 r. udzielono 11 gwarancji Skarbu Państwa (SP), na łączną kwotę 8.502.210.200 zł, w tym: 9 gwarancji spłaty kredytów zagranicznych zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz 2 gwarancje wykonania zobowiązań. Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2015 r. wynosiły 113.202.230.652 zł i w porównaniu z 2014 r. wzrosły o 2,1 proc. Rozpatrująca informację Komisja Finansów Publicznych wnosi o jej przyjęcie. Sprawozdanie przedstawi poseł Rafał Wójcikowski.

Izba zapozna się też ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 roku (druk nr 578). Sprawozdanie opisuje realizację przez NBP w 2015 r. ustawowych zadań w zakresie: polityki pieniężnej, działań na rzecz stabilności systemu finansowego, działalności emisyjnej, zarządzania rezerwami dewizowymi, działalności dewizowej, działań na rzecz systemu płatniczego, obsługi Skarbu Państwa, działalności analityczno-badawczej, statystycznej oraz edukacyjnej i informacyjnej, a także współpracy międzynarodowej. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawi posłanka Gabriela Masłowska.

Posłowie wysłuchają Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 2015 r. (druk nr 497). Dokument przedstawi prezes IPN. Informacja zawiera m.in. sprawozdanie z działalności Rady IPN, dane dotyczące współpracy krajowej i międzynarodowej IPN,  edukacji i badań naukowych, działalności archiwalnej, ścigania zbrodni oraz lustracji. Informację rozpatrywała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która wniosła o jej przyjęcie. Stanowisko komisji zaprezentuje poseł Andrzej Matusiewicz.

Kolejnym dokumentem sprawozdawczym będzie Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2015 r. (druk nr 555). Sprawozdanie zaprezentuje minister rozwoju. Dokument dotyczy m.in. lokalizacji i stopnia zagospodarowania każdej ze specjalnych stref ekonomicznych i efektów ich funkcjonowania z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału. Komisja Gospodarki i Rozwoju, która zajmowała się informacją, rekomenduje Sejmowi jej przyjęcie. Sprawozdawcą komisji jest poseł Marek Sowa.

Ponadto Sejm zajmie się Informacją o działalności Sadu Najwyższego w 2015 r. (druk nr 531). Dokument przedstawi pierwszy prezes SN. Informacja prezentuje podstawowe kierunki pracy i najważniejsze problemy w pracy SN w ubiegłym roku. W dokumencie przedstawiono m.in. realizację funkcji orzeczniczej przez poszczególne Izby Sądu Najwyższego: Izbę Cywilną, Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Izbę Karną oraz Izbę Wojskową. Dokument trafił do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu zapoznania się.

Izba rozpatrzy również Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. Będzie ona zaprezentowana przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W dokumencie omówiono najważniejsze zagadnienia związane z działalnością TK w zeszłym roku, w tym m.in. wybrane orzeczenia istotne dla porządku konstytucyjnego oraz wyniki kontroli wstępnej skarg konstytucyjnych. Informacja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisję Ustawodawczą.

Posłowie będą mieli także okazję wysłuchać i przeprowadzić dyskusję nad Informacją Prezesa Rady Ministrów na temat wyniku referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, jak również nad  Informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, uzgodnieniach Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa dotyczących sytuacji na rynkach rolnych oraz planowanych środkach wsparcia i programie rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020.

Głosowania
W głosowaniach Sejm m.in. zdecyduje w sprawie wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o: Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim, a także o Informację Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego w sprawie podstawy i uzasadnienia zmiany decyzji Prokuratury o wszczęciu postępowania przeciwko przewodniczącemu Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Andrzejowi Rzeplińskiemu.

Ponadto posłowie rozstrzygną w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku ze zbliżającym się końcem kadencji zasiadających w Radzie Witolda Grabosia i Sławomira Rogowskiego. Sejm dokona wyboru spośród kandydatur zgłoszonych przez grupy posłów: KP Prawo i Sprawiedliwość (Witolda Kołodziejskiego i Elżbiety Więcławskiej – Sauk), KP Platforma Obywatelska (Jędrzeja Skrzypczaka i Jolanty Wiśniewskiej) oraz KP Polskiego Stronnictwa Ludowego i KP Nowoczesna (Artura Andrysiaka i Macieja Siembiedy).

W drodze głosowania Izba wybierze również trzech członków Rady Mediów Narodowych. Sejm zdecyduje w sprawie zgłoszonych przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość kandydatur: Krzysztofa Czabańskiego, Joanny Katarzyny Lichockiej oraz Elżbiety Kruk.

Sejm podejmie także decyzję w sprawie wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 574).

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 23. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie skutków nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. postępu prac nad restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. sposoby dofinansowania Światowych Dni Młodzieży. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px