Log In

Trwa 26. posiedzenie Sejmu

Obywatelskie projekty dotyczące aborcji i poselska propozycja zmian w zakresie in vitro to tylko niektóre z punktów porządku obrad 26. posiedzenia Sejmu.  Izba będzie również pracować m.in. nad powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Sejm zajmie się także projektem ułatwiającym zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF). Posłowie mają też przeprowadzić dyskusję o negocjacjach i trybie ratyfikacji umów o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi oraz między Unią a Kanadą.

Początek sejmowych prac nad projektami ustaw

Ograniczenie oszustw podatkowych, zwiększenie skuteczności poboru podatków i ceł – powstanie Krajowa Administracja Skarbowa
Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), wniesionym przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Projekt określa m.in. zadania KAS, jej organy, kompetencje, sposób powoływania oraz jednostki organizacyjne. Według wnioskodawców, obecnie administracja zajmująca się gromadzeniem dochodów budżetowych jest rozproszona między administrację podatkową, Służbę Celną i kontrolę skarbową. Autorzy projektu podkreślają, że rozproszenie zadań uniemożliwia ich jednolitą realizację, co wywiera negatywny wpływ na ściągalność podatków i kształtowanie budżetu państwa. W związku z tym projekt zakłada konsolidację urzędów i izb skarbowych, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej. Projekt w imieniu wnioskodawców przedstawi poseł Łukasz Schreiber.

Proponowana ustawa dotycząca utworzenia KAS miałaby wejść w życie na zasadach i w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z projektem zawartym w druku nr 827 termin wejścia w życie ustawy o KAS to 1 stycznia 2017 r., z pewnymi wyjątkami. Projekt przepisów wprowadzających na forum Sejmu uzasadni poseł Wojciech Murdzek.

Zwiększenie skuteczności zwalczania ASF i innych chorób zakaźnych zwierząt
To cel rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832). Projekt m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) – do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON. Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF. Projekt umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska dostosowuje prawo do przepisów UE dotyczących jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840) wykonuje przepisy UE służące dalszemu otwarciu rynku i liberalizacji norm w zakresie transportu kolejowego, w szczególności dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Jak podkreśla rząd, projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów. Projekt wprowadza też definicję stacji kolejowej oraz dworca kolejowego. Będą to obiekty udostępniane nieodpłatnie podróżnym, natomiast odpłatnie przewoźnikom kolejowym. Przepisy te będą dotyczyć wyłącznie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych. Projekt przewiduje również wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W pracach parlamentarnych rząd reprezentuje Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Posłowie o projekcie znoszącym obowiązek samooskarżania przez świadka w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego  (druk nr 815) będący inicjatywą sejmowej Komisji do Spraw Petycji przewiduje, że świadek będzie mógł uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność nie tylko – jak obecnie – za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ale również za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Proponowana nowelizacja realizuje postulat zawarty w petycji skierowanej do Sejmu przez Fundację Instytut Thomasa Jeffersona z siedzibą w Warszawie. Projekt uzasadni poseł Jerzy Jachnik.

Opiekun prawny i medyczny dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie zamiast ubezwłasnowolnienia
Zakłada to wniesiony przez grupę posłów KP Kukiz’15 poselski projektu nowelizacji ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 730). Dla zapewnienia ochrony praw osoby niepełnosprawnej intelektualnie projekt wprowadza instytucje opiekuna prawnego i medycznego. Tworzy zatem nowe formy ochrony osób niesprawnych intelektualnie w miejsce obecnie obowiązującego ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z projektem opiekun medyczny będzie mógł być ustanowiony dla osoby powyżej 16. roku życia. Opiekun wyznaczany będzie przez sąd na wniosek osoby niepełnosprawnej intelektualnie lub jej krewnych. Taka osoba w imieniu chorego będzie współdecydowała w zakresie badań lub innych świadczeń medycznych. W myśl projektu opiekun prawny będzie mógł być ustanowiony dla pełnoletniej osoby niesprawnej intelektualnie. Wskazanie opiekuna prawnego i zakresu wykonywania jego czynności prawnych za chorego ustanawiane będzie przez sąd. Projekt przewiduje dwie formy opieki prawnej: z reprezentacją (upoważnienie do reprezentowania chorego w określonym zakresie) i z kompetencją do współdecydowania. Uzasadnienie projektu przedstawi posłanka Agnieszka Ścigaj.

Propozycja ograniczenia solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców
Jest ona zawarta w senackim projekcie nowelizacji Kodeksu cywilnego (druk nr 768). Celem projektu jest ograniczenie zakresu solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za wynagrodzenie za roboty budowlane przysługujące podwykonawcy do sytuacji, w której inwestor wyrazi zgodę na piśmie na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą. Jednocześnie, zgoda inwestora na zlecenie przez wykonawcę prac budowlanych podwykonawcy będzie mogła być, tak jak dotychczas, wyrażona w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany (po upływie 14 dni na wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń), ale w takim przypadku nie będzie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy. Projekt realizuje postulat zawarty w petycji P IX-02/15, skierowanej do Marszałka Senatu. Autorzy petycji zwrócili uwagę na zbyt szeroką, ich zdaniem, odpowiedzialność inwestora. Projekt uzasadni senator Robert Mamątow.

Izba rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 841) przewiduje m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier – na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W projekcie określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Agencja na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych mogłaby nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania. Ponadto, zgodnie z projektem szef MON miałby możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W projekcie doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec agencji. W pracach nad projektem rząd reprezentuje Minister Obrony Narodowej.

Sejmowa debata nad obywatelskimi propozycjami zmieniającymi prawo dotyczące przerywania ciąży
W łącznej dyskusji w pierwszym czytaniu Izba rozpatrzy obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk nr 784), który uchyla obecne przepisy dopuszczające przerwanie ciąży w trzech przypadkach, tj. gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego np. gwałtu lub kazirodztwa oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. Projekt zakłada też kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Jeżeli sprawca działałby nieumyślnie podlegałby karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ten, kto zmusiłby kobietę do aborcji, mógłby trafić do więzienia nawet na 10 lat. Jeśli śmierć dziecka spowodowałaby jego matka, sąd mógłby zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Matka nie podlegałaby karze, jeśli działałaby nieumyślnie. Wnioskodawcy proponują również, aby osoba trzecia, w tym lekarz, podlegał karze, jeśli wskutek swego zaniedbania doprowadziłby do śmierci lub uszkodzenia ciała dziecka poczętego. Jeśli śmierć dziecka byłaby następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki lekarz nie podlegałby karze, a czyn ten nie byłby traktowany jak przestępstwo. Ponadto projekt nakłada na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. Projekt zaprezentuje przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Joanna Banasiuk.

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 830) zakłada, że każdy ma prawo do samostanowienia w dziedzinie rozrodczości, w tym także dostępu do środków umożliwiających korzystanie z prawa do świadomego rodzicielstwa. Zgodnie z projektem, na administracji rządowej i samorządowej spoczywałby obowiązek zapewnienia każdemu, bez względu na zdolność do czynności prawnych, dostępu do metod i środków zapobiegania ciąży. Środki te byłyby objęte refundacją, a dla osób najbiedniejszych byłyby bezpłatne. W myśl proponowanych przepisów kobieta miałaby prawo do przerwania ciąży do końca 12. tygodnia. Po 12. tygodniu aborcja byłaby dopuszczalna w tych samych przypadkach, w jakich obecnie jest dozwolona. Zgodnie z projektem przerwania ciąży powinien dokonać lekarz w możliwie najwcześniejszym stadium. W razie złożenia przez kobietę pisemnej zgody na aborcję  przed zakończeniem jej 12. tygodnia zabieg miałby być przeprowadzony w ciągu 72 godzin. Wnioskodawcy proponują, aby w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby przerwanie ciąży było dopuszczalne do 24. tygodnia. W przypadku, gdy wykryta choroba uniemożliwiałaby płodowi samodzielne życie i nie byłoby możliwości jej wyleczenia, przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne bez ograniczeń. Jeśli ciąża byłaby wynikiem czynu zabronionego, aborcja  byłaby dopuszczalna do 18. tygodnia. Projekt przewiduje też wprowadzenie do szkół przedmiotu „wiedza o seksualności człowieka”. Projekt uzasadni przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka.

 W Sejmie o proponowanych zmianach w przepisach regulujących kwestię in vitro
Posłowie zajmą się projektem ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 525), który jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP Kukiz’15, wspartą podpisami posła KP Platforma Obywatelska oraz posłów niezrzeszonych. Projekt zakłada zmianę definicji „zarodka” poprzez ujednolicenie terminów ustawy o leczeniu niepłodności z ustawą dotyczącą planowania rodziny oraz ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Pojęcie zarodka byłoby definiowane jako „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”. Wnioskodawcy proponują ograniczenie do jednej liczby żeńskich komórek rozrodczych, które będą mogły podlegać zapłodnieniu w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. W określonych przypadkach można utworzyć więcej zarodków. Projekt zakłada także ograniczenie do 72 godzin czasu, jaki może upłynąć od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodczej w ciele kobiety. Aktualnie w ustawie nie ma wymogu czasowego. Zaproponowano też m.in. usunięcie przepisów pozwalających na przyznanie ojcostwa mężczyźnie, który nie jest biologicznym ojcem dziecka poczętego w wyniku in vitro, ale jest partnerem matki dziecka. Projekt uzasadni poseł Jan Klawiter.

Kontynuacja prac nad projektami ustaw i uchwał w drugim czytaniu

Dyskusja nad nowymi rozwiązaniami umożliwiającymi pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Rządowy projekt ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (pierwotny druk nr 630) wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. dyrektywy ADR, ang. Alternative Dispute Resolution) i rozporządzenia w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. rozporządzenia ODR, ang. Online Dispute Resolution). Celem pakietu ADR/ODR jest umożliwienie konsumentom składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne oraz szybkie metody ich alternatywnego rozwiązywania. Dyrektywa ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów obejmującego zaistniałe na rynku unijnym spory między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikające z umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, w tym umów zawartych przez internet i umów transgranicznych. Model systemu ADR zawarty w projekcie obejmuje: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży oraz podmioty publiczne ADR działające przy lub w strukturach Urzędów: Komunikacji Elektronicznej, Regulacji Energetyki, Lotnictwa Cywilnego, Transportu Kolejowego, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego. W systemie ADR będzie też Inspekcja Handlowa –  w jej zakres działania wejdą sprawy, dla których nie został utworzony właściwy ADR sektorowy. Po pierwszym czytaniu Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka skierowały projekt do podkomisji nadzwyczajnej.

Poselskie propozycje w sprawie trybu negocjacji i ratyfikacji umów o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) oraz Kanadą (CETA)
Sejm przeprowadzi drugie czytanie poselskich projektów uchwał w sprawie: umów międzynarodowych TTIP i CETA, sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Komisję Europejską trybu ratyfikacji umowy między Unią Europejską a Kanadą – CETA bez akceptacji państw członkowskich oraz kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (pierwotne numery druków 727, 728, 831). W pierwszym projekcie, wniesionym przez grupę posłów KP Kukiz’15, podkreślono, że zgodnie z Konstytucją RP umowy TTIP i CETA powinny zostać przyjęte przez Sejm i Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów (ustawowa zgoda na ratyfikację przez Prezydenta) lub w referendum ogólnokrajowym. W myśl drugiego projektu, będącego inicjatywą grupy posłów KP PSL umowy z Kanadą i USA powinny być ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, a nie jak to zaproponowała Komisja Europejska przez Parlament Europejski. Zgodnie z trzecim projektem, autorstwa grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość, do zawarcia umowy CETA i jej pełnego wejścia w życie niezbędne jest przeprowadzenie procedur jej ratyfikacji zgodnych z porządkiem narodowym poszczególnych państw członkowskich (tzw. duża ratyfikacja – wynikająca z art. 89 Konstytucji RP). Pierwsze czytanie projektów z druku 727 i 728 odbyło się na posiedzeniu Sejmu, a projektu zawartego w druku 831 w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

W Sejmie o polsko-białoruskiej umowie dotyczącej współpracy w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych
W rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku dnia 23 kwietnia 2015 r. (pierwotny druk nr 770) Sejm upoważnia Prezydenta do ratyfikowania tej umowy. W dokumencie uregulowane zostały zasady dwustronnej współpracy – dobrowolnego udzielania pomocy w tzw. sytuacjach nadzwyczajnych jak np.  katastrofy czy klęski żywiołowe. Umowa ma na celu ułatwić współdziałanie służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. Polsko-białoruska współpraca obejmie też wymianę informacji w sprawach, które niosą ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Umowa zawiera też regulacje dotyczące odszkodowań związanych z udzielaniem i przyjmowaniem pomocy ratowniczej. Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie komisji przedstawi poseł Marek Wójcik.

Posłowie o ustawowym upoważnieniu Prezydenta do ratyfikowania poprawek do Konwencji o pracy na morzu
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych w dniu 11 czerwca 2014 r. w Genewie przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (pierwotny druk nr 805) przewiduje wyrażenie przez Sejm ustawowej zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta RP poprawek do Konwencji o pracy na morzu. Poprawki dotyczą m.in. odpowiedzialności armatorów. Chodzi o stworzenie systemu zabezpieczenia finansowego, który będzie pomagał marynarzom na wypadek tzw. porzucenia. System taki wyrównywałby np. zaległe płace i inne świadczenia. Projekt ustawy ratyfikacyjnej został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych.

Sejm zapozna się z dokumentami sprawozdawczymi dotyczącymi programów: zwiększania lesistości oraz budowy zbiornika Świnna Poręba

Informacja Rady Ministrów o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r.
Zgodnie z zawartą w druku nr 547 Informacją w 2014 r. powierzchnia leśna w Polsce wzrosła o 21 tys. ha w stosunku do roku 2013. Lesistość na koniec 2014 r. wynosiła 29,4 proc. W dokumencie podkreślono, że od 2006 r. obserwowany jest spadek dynamiki zalesień. Według Informacji na koniec 2014 r. powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9,2 mln ha. W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 81,0 proc., w tym lasy pozostające w zarządzie PGL LP – 77,1 proc. W latach 1990-2014 udział własności lasów prywatnych wzrósł o 2,0 punktu procentowego do obecnych 19 proc. Dominują gatunki iglaste, zajmujące 69,1 proc. powierzchni lasów Polski, zaś liściaste odpowiednio 30,9 proc. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła Informację i wniosła o jej przyjęcie. Sprawozdawcą komisji jest poseł Jerzy Gosiewski.

Posłowie zapoznają się z Informacją Ministra Środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015” w roku 2015 (druk nr 532)
W dokumencie wskazano, że rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji przedsięwzięcia, w którym finansowanie inwestycji opierało się o przepisy ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego. Według Informacji zaawansowanie finansowe inwestycji na koniec 2015 r. wyniosło 95,5 proc.: zadanie I (zbiornik) – 97,6 proc., zadanie II (przebudowa dróg) – 89,3 proc, zadania III (przebudowa linii kolejowej) i IV (ochrona zlewni zbiornika) – zostały zakończone. W 2015 r. pozyskano szereg decyzji związanych z realizacją programu budowy zbiornika. W ramach zadania pierwszego wykonano m.in. ubezpieczenie brzegów zbiornika w Dąbrówce i Skawcach. Realizacja zadania drugiego w ubiegłym roku obejmowała m.in. zakończenie budowy drogi klasy L na nasypie wzdłuż linii kolejowej z obiektem mostowym. Wykupiono także 2,3369 ha gruntów w ramach zadania trzeciego. Komisje: Finansów Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu Informacji proponują jej przyjęcie. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Anna Paluch.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Podczas 26. posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu w sprawie zapowiedzianej zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. O jej przedstawienie wnioskował KP Platforma Obywatelska. Przedstawiciele rządu będą też odpowiadać na pytania poselskie w sprawie m.in. wydatkowania funduszy unijnych oraz ujednolicenia wydawanych przez wojewodów rozstrzygnięć nadzorczych. Posłowie mają też pytać o takie kwestie jak np. działania eliminujące zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Pełna lista pytań w sprawach bieżących jest dostępna tutaj.

Warsaw

Banner 468 x 60 px