Log In

Zakończył się pierwszy dzień 27. posiedzenia Sejmu

W pierwszym dniu posiedzenia posłowie rozpoczęli parlamentarne prace nad trzema projektami ustaw, dotyczącymi m.in. handlu w niedziele oraz jawności oświadczeń majątkowych posłów. Izba omówiła też w drugim czytaniu komisyjne stanowiska do siedmiu projektów ustaw – wśród nich rządowego projektu „małej ustawy innowacyjnej”.

Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt zakazuje handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz ogranicza możliwości jego prowadzenia w wigilie Bożego Narodzenia i w Wielkie Soboty. Projekt ogranicza też możliwość wykonywania w tych dniach innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. Projekt definiuje kluczowe dla ustawy pojęcia, w tym handlu, niedzieli, placówki handlowej, podmiotu świadczącego usługi na rzecz handlu, innych czynności sprzedażowych oraz osoby zatrudnionej i zatrudnienia. Zgodnie z projektem, placówkami handlowymi są wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów w zakresie hurtowym i detalicznym, w tym sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu oraz w formie sklepów internetowych. Projektowane przepisy mają objąć także franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o umowę agencji (z wyłączeniem stacji paliw płynnych) oraz przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny. W projekcie określono także odstępstwa od ustalonych zakazów handlu. . Wnioskodawcy proponują, by handel mógł się odbywać w dwie ostatnie niedziele przypadające przed Świętami Bożego Narodzenia, ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia i pierwszą niedzielę lipca. W wigilię Bożego Narodzenia (z wyjątkiem tych, które przypadają w niedziele) oraz w Wielkie Soboty handel ma być dozwolony do godz. 14:00. Określone zostały także kategorie podmiotów, które w te dni będą mogły prowadzić sprzedaż – będzie to możliwe m.in. w placówkach, gdzie handel prowadzi sam właściciel (z wyłączeniem umów franczyzy i agencji); stacjach paliw płynnych, placówkach piekarniczo-ciastkarskich, aptekach i kwiaciarniach. Wnioskodawca proponuje, by nieprzestrzeganie zakazu oraz wykonywania innych czynności sprzedażowych w niedziele oraz wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej Alfred Bujara. W związku ze zgłoszonym w dyskusji wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu o jego dalszych losach zdecydują posłowie w głosowaniu.

Posłowie omówili w pierwszym czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zawierający nowe zasady zwalniania zakładów energochłonnych z akcyzy. Propozycja Rady Ministrów dostosowuje ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zmiana ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego – niż przewidziany w art. 17 dyrektywy 2003/96/WE – stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zgodnie z projektem, zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej. Te, które nie mają takich systemów i ich nie wprowadzą nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy. Podmioty, które nie są zakładami energochłonnymi, a mają systemy prowadzące do osiągania celów ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej również nie będą zwolnione z tego podatku. Według wnioskodawcy nowe regulacje powinny zachęcić zakłady energochłonne do wdrażania systemów prowadzących do osiągania celów środowiskowych lub podwyższenia efektywności energetycznej. W imieniu rządu projekt uzasadnił podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Wiesław Jasiński. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie rozpoczęli też prace nad rządowym projektem wprowadzającym jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz gwarancje, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie będą się kończyły przed upływem okresu przedawnienia. Proponowane przez rząd rozwiązania mają też odformalizować i zwiększyć efektywność skarg na przewlekłość postępowania oraz zapewnić odpowiednią rekompensatę z tego tytułu. W projekcie nowelizacji ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw rząd proponuje, by informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów były jawne – z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu będzie zagrożone odpowiedzialnością karną. Projektowana ustawa wydłuża – z 3 do 5 lat od popełnienia czynu – czas, w którym możliwe będzie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Wydłużony ma zostać także – z 5 do 8 lat od chwili popełnienia czynu – okres, po upływie którego nastąpi przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego, w stosunku do którego było wszczęte postępowanie. Projekt wprowadza nową karę dyscyplinarną – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 – 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Wnioskodawca proponuje, by orzeczenie kary dyscyplinarnej innej niż upomnienie skutkowało pozbawieniem możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez 5 lat, a także niemożnością udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa i wiceprezesa, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu. W odniesieniu do przewlekłości postępowań projekt przewiduje, że oceniając przewlekłość postępowania sąd będzie oceniał całość postępowania, niezależnie od etapu, na którym została wniesiona skarga o przewlekłość. W projekcie znalazło się też rozwiązanie, w myśl którego prokurator generalny, prokurator krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy będą mogli przedstawiać organom władzy publicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom – informacje dotyczące działalności prokuratury, w tym informacje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli mogą one mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania. Uzasadnienie do projektu przedstawił podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Marcin Warchoł. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu – o jego dalszych losach zdecyduje Izba w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Projekt przewiduje m.in. zmiany w zasadach zatrudniania na kierownicze stanowiska w Agencji Mienia Wojskowego. Wnioskodawca proponuje, aby prezesa AMW powoływał premier – na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W projekcie określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Ponadto, zgodnie z projektem szef MON miałby możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. W projekcie doprecyzowano także procedury umarzania należności wobec agencji. Sprawozdanie o poprawkach zaproponowanych przez Komisję Obrony Narodowej przedstawił poseł Wojciech Buczak. W związku ze zgłoszonymi na tym etapie poprawkami oraz wnioskiem o odrzucenie projektu dokument trafił do komisji w celu ich zaopiniowania.

Parlamentarzyści zapoznali się też z poprawkami Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu stworzenie ministrom właściwym do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej instrumentów prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań. Chodzi o prowadzenie spójnej polityki w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa oraz żeglugi śródlądowej. Wnioskodawcy proponują redystrybucję kompetencji organów administracji publicznej pomiędzy działami administracji rządowej poprzez zmianę ponad 20 ustaw. Proponowane rozwiązania zmierzają w szczególności do rozszerzenia uprawnień ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wprowadziła do projektu poprawki polegające m.in. na wprowadzeniu zasady, że przedstawiciele wskazanych gmin w radach nadzorczych państwowych spółek zarządzających portami morskimi nie mogą stanowić więcej niż 1/5 składu rady, jeżeli gminy nie objęły akcji stanowiących co najmniej 10 proc. całkowitego kapitału zakładowego danej spółki, jednocześnie każda z tych gmin powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela. Komisja doprecyzowała też zakres upoważnień ustawowych do wydania stosownych rozporządzeń wykonawczych. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. W związku ze zgłoszoną na etapie drugiego czytania poprawką projekt trafił do komisji w celu jej zaopiniowania.

Drugie czytanie rządowego projektu tak zwanej „małej ustawy innowacyjnej”, czyli projektu nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej to kolejny punkt pierwszego dnia 27. posiedzenia Sejmu. Projekt realizuje zapowiedzi premier Beaty Szydło z exposé. Wnioskodawcy proponują wprowadzenie spójnego systemu instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Składają się na niego przede wszystkim regulacje podatkowe (ulgi), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych. Wśród zachęt podatkowych w projekcie wymieniono m.in. zniesienie (od 1 stycznia 2017 r.) podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Projekt przewiduje także możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioskodawca proponuje również zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wynosiłyby do 50 proc. Duże firmy mogłyby odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Ponadto projekt przewiduje wydłużenie z 3 do 6 lat okresu, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. W projekcie przewidziano również zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (tzw. start-upów) prowadzących działalność B+R (badawczo – rozwojową) w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia. Projekt zawiera pakiet przepisów uproszczających procedury. Zaproponowano w nim zmodyfikowanie procedur tzw. „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków). Naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie przejmowałaby prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Projekt zakłada też usunięcie ograniczenia dotyczącego okresu, w jakim naukowcom przysługiwałoby prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (obecnie maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych zaproponowały poprawki polegające m.in. na zwiększeniu poziomu środków finansowych, które jednostki badawcze będą zobowiązane przekazywać na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych z proponowanych 0,5 proc. do 2 proc. Sprawozdanie przedstawił poseł Marcin Horała. W związku ze zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami projekt trafił do Komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych w celu ich zaopiniowania.

Posłowie kontynuowali w drugim czytaniu prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt reguluje kwestię przedawnienia w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Rząd proponuje, by w takiej sytuacji decyzja nie mogła być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano świadczenie. Jest to rozwiązanie korzystne dla świadczeniobiorców, bo ogranicza w czasie roszczenia ZUS i KRUS dotyczące nienależnie pobranych świadczeń. Rozpatrująca projekt Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zaproponowała do niego poprawkę redakcyjną. Na forum Sejmu sprawozdanie przedstawiła posłanka Bożena Borys-Szopa. Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku glosowań.

W porządku obrad znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z założeniami projektu, po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Projekt zakłada wprowadzenie w tym celu do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych przepisów umożliwiających zaliczenie okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna do okresów uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego. Zgodnie z projektem do okresu 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie pracy jako bezrobotnej, uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaliczany będzie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mimo nieodprowadzania składki na Fundusz Pracy – jeżeli utrata prawa do tego świadczenia lub zasiłków była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana. Projekt zakłada, że opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych, ubiegający się po ich śmierci o świadczenie przedemerytalne, będą musieli m.in. do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni); legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat. W ocenie wnioskodawcy zasadne jest traktowanie okresu sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi jako zatrudnienia, a w konsekwencji umożliwienie nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego osobom, które w związku ze śmiercią podopiecznego utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Pracująca nad projektem Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomenduje uchwalenie projektu bez poprawek. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Beata Mazurek. Do trzeciego czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Posłowie pracowali też nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji umowy między Unią Europejską i Kazachstanem. W projekcie ustawy Sejm RP upoważnia Prezydenta RP do ratyfikowania umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kazachstanem. To tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji RP. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kazachstanem została podpisana w Astanie 21 grudnia 2015 r. Po wejściu w życie umowa uchyli obecnie obowiązującą z 1995 r. Dokument dotyczy współpracy politycznej, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, gospodarczej i sektorowej. Jak podkreśla rząd, Kazachstan jest państwem o największej gospodarce w Azji Centralnej. Dokument określa m.in. szczegóły współpracy w zakresie finansów, migracji, środowiska i transportu. Komisje: do Spraw Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych przyjęły projekt bez poprawek. Sprawozdanie komisji w tej sprawie przedstawiła posłanka Barbara Bartuś. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Celem projektu jest utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zgodnie z założeniem projektu rejestr zostanie połączony przez punkt kontaktowy z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma to umożliwić wymianę danych. Utworzenie rejestru ma na celu wypełnienie przez Polskę zobowiązań unijnych wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Projekt zakłada, że rejestr zostanie zbudowany na bazie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Jak przewiduje projekt, rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Rząd proponuje, aby rejestr składał się z trzech ewidencji: przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji. Jak podkreśla rząd, utworzenie rejestru przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego oraz warunków uczciwej konkurencji między przewoźnikami. Komisja Infrastruktury m.in. przesunęła datę utworzenia rejestru na 31 grudnia 2017 r. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jerzy Polaczek. Do trzeciego czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

Warsaw

Banner 468 x 60 px