Log In

Sejm zakończył drugi dzień obrad – podsumowanie

Sejm uchwalił dziś zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego. Izba przeprowadziła też dyskusję nad statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz umową o wolnym handlu z Kanadą (CETA). Posłowie kontynuowali też prace nad tzw. ustawą antyaborcyjną.

Posłowie uczcili dziś też pamięć zmarłego posła VI kadencji Jana Religi.

W głosowaniach posłowie przyjęli dziś zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego dotyczące zasad zatrudniania na kierownicze stanowiska. Zgodnie z nowelizacją prezesa AMW będzie powoływał premier – na wniosek szefa MON, a zastępców prezesa AMW – Minister Obrony Narodowej. Z kolei prezes agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W nowelizacji określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji właściwego ministra. Agencja na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych mogłaby nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania. Szef MON będzie miał możliwość zawierania umów z AMW na świadczenie usług nie tylko na rzecz ministra, ale także na rzecz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Izba przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony a Unią Europejską i jej państwami, z drugiej strony (druk nr 858), który powstał w wyniku prac Komisji do Spraw Unii Europejskiej nad trzema projektami uchwał zawartych w drukach: 727 (grupa posłów KP Kukiz’15), 728 (KP Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz 831 (KP Prawo i Sprawiedliwość). Wypracowany przez Komisję projekt uchwały zawiera stanowisko Sejmu RP w sprawie kompleksowej umowy handlowej CETA. Jak czytamy w projekcie, umowa CETA obejmuje sprawy leżące w zakresie kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej i w związku z tym  powinna być traktowana jako umowa mieszana. Zawarcie oraz pełne wejście w życie umowy CETA możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu procedur ratyfikacyjnych – zgodnych z prawem poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Polski byłaby to tzw. duża ratyfikacja przez Prezydenta RP za uprzednią zgodą parlamentu.  W projekcie podkreślono również m.in., że tymczasowe stosowanie umowy odnosić się może wyłącznie do spraw leżących w kompetencjach UE. Sejm RP wzywa też w tym projekcie uchwały instytucje polskie i europejskie do dalszych działań na rzecz poprawy przejrzystości prowadzonych przez Unię negocjacji umów handlowych. Sprawozdanie komisji na forum Sejmu przedstawił poseł Dominik Tarczyński. Projekt został skierowany do ponownych prac w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Sejm zajął się też dokumentem dotyczącym udziału Polski w pracach UE w pierwszym półroczu br. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. (przewodnictwo Holandii w Radzie Unii Europejskiej) podsumowuje działania oraz priorytety prezydencji, w tym te dotyczące m.in. kryzysu migracyjnego, bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. W dokumencie zwrócono szczególną uwagę na postulaty i inicjatywy, które miały na celu realizację polskich interesów. Według Informacji, Polska konsekwentnie opowiadała się m.in. za poszukiwaniem długoterminowych rozwiązań kryzysu migracyjnego, przy współpracy z państwami trzecimi. W dokumencie podkreślono, że dla Polski kluczowym postulatem pozostawała konieczność utrzymania zasady dobrowolności udziału w migracyjnych działaniach UE, odrzucenie obowiązkowych redystrybucji migrantów oraz zabezpieczenie granic zewnętrznych. W trakcie prezydencji holenderskiej Polska była także m.in. aktywnie zaangażowana w prace promujące pogłębienie rynku wewnętrznego i eliminujące bariery dla przedsiębiorców. Dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej, która proponuje jego przyjęcie. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Izabela Kloc. Komisja przedstawiła też Sejmowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji. Sejm zdecyduje w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie rozpoczęli też prace nad poselskim projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakłada ustawowe uregulowanie praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestii immunitetu i odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz określa sposób nawiązywania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK. Autorzy projektu wskazują, że z upoważnienia zawartego w art. 197 Konstytucji: „organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa” wynika, że intencją ustrojodawcy było uregulowanie innych zagadnień – w tym dotyczących statusu sędziów TK – w odrębnych aktach prawnych. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów TK oraz oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Niezłożenie tych oświadczeń będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu wnioskodawców uzasadnił go poseł Stanisław Piotrowicz. W związku ze zgłoszonymi w dyskusji wnioskami o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu o jego dalszych losach zdecydują posłowie w głosowaniach.

Sejm przeprowadził też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z zaproponowaną zmianą minister Finansów Publicznych (w celu wykonywania ustawowych zadań) będzie mógł udostępniać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych określone dane dotyczące płatników. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Finansów Publicznych. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Gabriela Masłowska. Projekt trafił do ponownych prac w komisji.

Do 3 lat więzienia będzie mogło grozić za używanie określenia „polskie obozy koncentracyjne” i za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej to reakcja na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. Jak podkreśla wnioskodawca, są one sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego i stwarzają wrażenie, że Polska i polscy obywatele ponoszą odpowiedzialność za zbrodnie nazistowskie. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do 3 lat. Nie będzie odpowiedzialności karnej za użycie znieważających sformułowań w przypadku prowadzenia działalności naukowej lub artystycznej. Śledztwo w przypadku przestępstwa znieważania Polski i Polaków ma wszczynać z urzędu prokurator IPN. Projekt umożliwia też dochodzenie roszczeń za naruszenie dobrego imienia RP lub narodu polskiego. Z powództwami będą mogły występować organizacje pozarządowe oraz IPN. Projekt uzasadnił minister Patryk Jaki. W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Izba zdecyduje o nim w bloku głosowań.

W łącznej dyskusji został rozpatrzony też wniesiony przez grupę posłów KP Kukiz’15 poselski projekt nowelizacji ustawy o IPN. W projekcie zaproponowano, aby karane było także zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą. Przewidziano wpisanie tych zbrodni do ustawy o IPN, obok zbrodni nazistowskich i komunistycznych, których podważanie jest zagrożone karą grzywny lub więzienia do lat 3. Zgodnie z projektem, zbrodnie nacjonalistów ukraińskich i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą to czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, w szczególności wobec ludności polskiej. Zbrodnią taką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II RP na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Tomasz Rzymkowski. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt ustawy o ratyfikacji przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r. W projekcie Sejm wyraża zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia. To tzw. duża ratyfikacja, wynikająca z art. 89 Konstytucji RP. Porozumienie paryskie ustanawia wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Celem dokumentu jest m.in. zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki globalnemu, solidarnemu wysiłkowi wszystkich państw. Zgodnie z postanowieniami nowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ma zmierzać – w długiej perspektywie – do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zaznacza rząd, porozumienie paryskie nie kwestionuje prawa państw do korzystania z własnych surowców, wybranych sposobów produkcji energii, czy możliwości określania ich miksu energetycznego. Polska zachowuje zatem prawo wyboru sposobów i tempa transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Narzędziami do osiągnięcia tego celu mogą być m.in. wprowadzanie nowych technologii zmierzających do redukcji emisji CO2, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, ale również pochłanianie dwutlenku węgla, np. przez lasy. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisjach: Spraw Zagranicznych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Stanowisko komisji przedstawiła posłanka Anna Paluch.  Trzecie czytanie projektu odbędzie się w głosowaniach.

Marszałek Sejmu uzupełnił też porządek dzienny o drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Projekt ten dotyczy wprowadzenia całkowitego zakazu przerywania ciąży. Pierwsze czytanie przeprowadzone zostało w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która opowiedziała się za odrzuceniem projektu. Sprawozdanie w tej sprawie przedstawił poseł Daniel Milewski. Sejm zdecyduje o projekcie ustawy w głosowaniach.

Dziś przedstawiciele rządowych resortów odpowiadali też na pytania posłów w sprawie m.in. polityki rządu w kwestii powiększania powierzchni dużych miast kosztem małych, mniej zasobnych gmin wiejskich w kontekście programu równomiernego rozwoju Polski, modernizacji dróg ekspresowych S6 i S11 i porozumień zawartych między Kanadą a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi (CETA). Informację rządu w sprawie dialogu społecznego prowadzonego przez Ministra Zdrowia przedstawił minister Piotr Warczyński.

Warsaw

Banner 468 x 60 px