Log In

Zakończył się pierwszy dzień obrad 28. posiedzenia Sejmu

Projekt budżetu państwa na 2017 r. oraz korzystne zmiany dla zadłużonych emerytów to tylko niektóre propozycje, nad którymi posłowie pracowali podczas pierwszego dnia 28. posiedzenia Sejmu.

W pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzyli rządowy projekt nowelizacji budżetu na 2016 r. (druk nr 916). Ma on umożliwić ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi wypłaty 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach wspólnej polityki rolnej. Ma to złagodzić negatywne skutki kryzysu na rynkach rolnych spowodowanego spadkami cen produktów rolnych, jako uboczny efekt embarga rosyjskiego. Proponowana zmiana polega na zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej w 2016 r. o ok. 9 mld zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o tę samą kwotę. Wnioskodawca zaznacza, że projekt dotyczy wyłącznie deficytu środków europejskich, więc nie ma on wpływu na deficyt sektora finansów publicznych według ESA2010 (Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych). Rząd przypomina również, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym państwa członkowskie mogą między 17 października a 30 listopada wypłacać zaliczki do 50 proc. w przypadku płatności bezpośrednich. W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych Komisja Europejska postanowiła o odstąpieniu od tej reguły – w tym roku państwa członkowskie mają możliwość zwiększenia do 70 proc. dopuszczalnej wysokości zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Projekt uzasadnił wiceprezes Rady Ministrów oraz szef resortów rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm rozpoczął też prace nad planem finansów państwa w 2017 r. Rząd podkreśla, że głównym celem polityki budżetowej pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej (druk nr 881) w przyszłym roku szacowane dochody wyniosą 325,4 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 384,8 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 59,3 mld zł. Dochody budżetu środków europejskich wyniosą 60,2 mld zł, a wydatki – 69,8 mld zł. Istotne dane makroekonomiczne mają kształtować się następująco: wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc., średnioroczna inflacja 1,3 proc., nominalny wzrost wynagrodzeń 5,0 proc., zatrudnienie wzrośnie o 0,7 proc. a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9 proc. PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,4 proc. pod koniec 2016 r. i 52,3 proc. w 2017 r., a po przeliczeniu z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszeniu o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych – wyniesie odpowiednio 49,8 i 51,1 proc. Dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli o 9,4 proc. nominalnie więcej w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r.; ich relacja do PKB ma wynieść 15,4 proc. i zwiększyć się w porównaniu od 2016 r. o 0,6 proc. Dochody niepodatkowe mają wynieść około 22,5 mld zł. Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2017 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu „Rodzina 500+” – ok. 23 mld zł, podwyższenie od 1 marca 2017 r. najniższej emerytury do 1000 zł i wprowadzenie gwarantowanej podwyżki waloryzacyjnej o 10 zł i zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę drogową i kolejową. W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na zwiększone wydatki na świadczenia rodzinne, głównie na kolejny etap weryfikacji świadczeń, tj. podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń (w tym zasiłków rodzinnych), dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W pierwszym czytaniu posłowie rozpatrzyli też projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 r. (druk nr  917). Jest on uzupełnieniem projektu budżetu na 2017 r. i zapewnia jego prawidłową realizację. Propozycje zmian wynikają z zapisów projektu budżetu. W zakresie świadczeń w sektorze finansów publicznych rząd proponuje utrzymanie na dotychczasowym poziomie podstaw naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Analogiczne rozwiązania mają też objąć pracowników uczelni publicznych oraz nauczycieli. W zakresie dotyczącym Funduszu Pracy rząd przeznaczył 1 mld 32 mln zł na staże i szkolenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Projekt przewiduje ponadto umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada 31 marca 2017 r. Rząd podkreśla, że nie wpłynie to na wynik sektora finansów publicznych oraz na dług publiczny. W projekcie znalazło się też postanowienie, że polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oba projekty uzasadnili: wiceprezes Rady Ministrów oraz minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. W dyskusji zostały zgłoszone wnioski o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 850). Zawiera on propozycję zmiany, dzięki której rolnicy nie będą musieli rezygnować z ubezpieczenia w KRUS w momencie objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym. Proponowane jest również zwiększenie kwoty, jaką rolnik lub domownik objęty ubezpieczeniem rolniczym będzie mógł zarobić. Według projektu kwota ma wzrosnąć do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponadto projekt m.in. umożliwia prezesowi KRUS lokowanie wolnych środków funduszu administracyjnego (czyli funduszu przeznaczonego na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia oraz kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego). Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Jego pierwsze czytanie zostało przeprowadzone w Komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zaproponowały jego przyjęcie z poprawkami nie zmieniającymi istoty pierwotnego przedłożenia. Sprawozdanie na forum Sejmu przestawił poseł Jan Duda. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt trafił ponownie do Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku obrad znalazło się też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150). Ma on na celu zapewnienie minimum egzystencji obywatelom, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne oraz zwiększenie tzw. kwoty wolnej od egzekucji. Projekt przewiduje, że w przypadku egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od zajęcia ma być kwota najniższej emerytury lub renty. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. Nad dokumentem pracowała Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, która zaproponowała poprawkę, aby tzw. kwota wolna od egzekucji wynosiła 75 proc. minimalnej emerytury lub renty. Ponadto komisja wydłużyła vacatio legis projektowanej ustawy z 14 dni na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Barbara Bartuś. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku glosowań.

W drugim czytaniu Sejm pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 769). Jego głównym celem jest przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z projektem, młodzi lekarze będą odbywać staż podyplomowy pod kierunkiem opiekuna, czyli lekarza specjalisty albo lekarza dentysty wykonującego zawód co najmniej przez 5 lat. Chodzi o możliwość bezpiecznej, praktycznej nauki zawodu, zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z pacjentem. Stażyści – pod nadzorem opiekuna – będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu. Otrzymają uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Projekt przewiduje też ułatwienie polegające na tym, że obywatele polscy i państw członkowskich UE studiujący medycynę w języku obcym (w Polsce i za granicą) będą mogli ubiegać się o prawo wykonywania zawodu w Polsce, bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. Warunkiem byłoby przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Projekt zmienia także zasady przystępowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Będą mogli do nich przystąpić wyłącznie lekarze po ukończeniu studiów. Nie będzie takiej możliwości dla studentów ostatniego roku. Komisja Zdrowia zaproponowała do projektu m.in. poprawki dotyczące możliwości upubliczniania po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu pytań testowych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystywanych na potrzeby Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Podczas obrad plenarnych sprawozdanie przedstawiła posłanka Teresa Glenc. Projekt został ponownie skierowany do Komisji Zdrowia w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

W drugim czytaniu Izba pracowała nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pierwotny druk nr 794).  Projekt przewiduje zmiany w zakresie opodatkowania umarzanych wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z projektem umorzone kwoty wierzytelności ARiMR będą mogły być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt podwyższa z 15 do 40 tys. kwotę, powyżej której do umorzenia wierzytelności potrzebna będzie zgoda ministra finansów. Nie była ona waloryzowana od 2003 r. Prezes agencji będzie mógł umorzyć wierzytelności, gdy np. nie odzyskano ich w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Projektowane przepisy mają też umożliwić odzyskanie przez ARiMR należności ujętych w księdze dłużników (chodzi o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego). Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zaproponowała jego przyjęcie bez poprawek. Sprawozdanie przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Posłowie rozpatrzyli również w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 879). Jego celem jest wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, owiec i kóz, a także zmian warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.  Projekt zakłada dwie formy wsparcia: płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Zmiany dotyczące bydła i krów będą polegać na obniżeniu limitu liczby zwierząt w gospodarstwie z obecnych 30 na 20 sztuk. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wnosi o przyjęcie projektu z poprawką legislacyjną. Sprawozdanie na forum Sejmu przedstawił poseł Piotr Polak. W związku poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt ponownie trafił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku obrad pierwszego dnia 28. posiedzenia Sejmu znalazło się też drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (pierwotny druk nr 849). Zakłada on, że zakłady energochłonne, które nie mają systemów związanych z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy. Projekt dostosowuje ustawę o podatku akcyzowym do wymogów unijnych, dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zmiana ma ścisły związek z zastrzeżeniem Komisji Europejskiej w sprawie szerszego – niż przewidziany w art. 17 dyrektywy 2003/96/WE – stosowania przez Polskę zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. Zgodnie z projektem, zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej. Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone na posiedzeniu plenarnym. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, która przyjęła go z poprawkami o charakterze legislacyjnym. Sprawozdanie komisji przedstawiła posłanka Iwona Michałek. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku głosowań.

Posłowie zajęli się też w drugim czytaniu projektem ustawy, w której Sejm wyraża zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. (druk nr 848). Zasadniczym celem przyjęcia przez Międzynarodową Konferencję Pracy Protokołu do Konwencji nr 29 był rozwój środków mających zapobiegać pracy przymusowej i jednocześnie zapewniających ochronę i wsparcie ofiarom takiej pracy. Dokument ten dostosowuje Konwencję do współczesnych form niewolnictwa i nakreśla nowe formy przeciwdziałania zjawisku pracy niewolniczej. Komisje: Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu wniosły o jego uchwalenie bez poprawek. Sprawozdanie przedstawił poseł Józef Leśniak. Sejm przeprowadzi trzecie czytanie w bloku głosowań.

W drugim czytaniu Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt powstał na bazie dwóch rządowych projektów (pierwotne druki nr: 626 i 785) i zawiera rozwiązania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa usług płatniczych i rozwoju krajowego systemu kart płatniczych. Projekt dostosowuje krajowe regulacje dotyczące transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu kart płatniczych do przepisów unijnych (tzw. rozporządzenia MIF). Ma to zmniejszyć koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektroniczne. Z kolei klienci będą mogli korzystać z kilku systemów płatniczych przy pomocy jednej karty. Projekt wdraża też dyrektywę  w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (tzw. dyrektywa PAD). Celem projektu jest też wprowadzenie ułatwień dotyczących możliwości porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych oraz uregulowanie kwestii serwisów internetowych, które porównują oferty poszczególnych dostawców usług finansowych. Komisja Finansów Publicznych wprowadziła do projektu m.in. poprawkę umożliwiającą wykonywanie obowiązków informatycznych przez dostawców usług płatniczych wobec Narodowego Banku Polskiego wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem procedur i rozwiązań informatycznych stosowanych obecnie przez NBP i podmioty raportujące dane do banku centralnego.  Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jerzy Małecki. Posłowie przystąpią do trzeciego czytania w bloku glosowań.

Ostatnim punktem porządku obrad było drugie czytanie rządowych propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (pierwotny druk nr 840). Jego celem jest otwarcie rynku i liberalizacja norm w zakresie transportu kolejowego. Projekt stwarza warunki dla poprawy funkcjonowania przewoźników kolejowych. Proponowane zmiany przewidują m.in. poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym np. umożliwiają szerszej grupie podmiotów zamawianie tras pociągów. Komisja Infrastruktury zaproponowała do projektu poprawki o charakterze legislacyjno-redakcyjnym.  Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Artur Zasada. W związku z poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Warsaw

Banner 468 x 60 px