Log In

Pierwszy dzień 31. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem zmian w Prawie oświatowym, zakładającym m.in. likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum. Izba zajęła się także zmianami w przepisach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz projektem zmian w prawie o zgromadzeniach, wprowadzającym możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Posłowie w głosowaniu zdecydowali o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających.

Sejm uzgodnił dziś ostateczny tekst nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje ona, że w 2017 r. kwota wolna od podatku dla osób najmniej zarabiających zostanie zwiększona do 6 600  zł. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty nie zapłacą podatku.  Dla osób zarabiających  pomiędzy 11 000 zł , a 85 528 zł rocznie (pierwszy przedział skali podatkowej) kwota wolna od podatku wynosić będzie  tyle, co obecnie. Powyżej dochodu 85 528 zł rocznie  kwota ta  będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku. Nowelizacja wprowadza też opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnione z opodatkowania CIT będą jedynie otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne. Ograniczeniu ze zwolnienia podatkowego podlegać będą też zagraniczne fundusze inwestycyjne. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu Sejm uchwalił też zmiany usprawniające wdrożenie i realizację  Programu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Zwiększy to zasięg monitoringu gleb. Zgodnie z nowelizacją podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020 będą mogły powoływać organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR), jeśli chodzi o ocenę merytoryczną operacji realizowanych w ramach PROW. Możliwa będzie także zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się, że w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna. Ustawa zostanie przekazana teraz do Senatu.

Do dalszych prac w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejm skierował po pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Projekt ma na celu wzmocnić nadzór ministra nad instytutami. Zgodnie z projektem, minister nadzorujący dany instytut ma powoływać i odwoływać dyrektora oraz jego zastępcę na czas nieoznaczony, bez zasięgania opinii rady naukowej oraz przeprowadzania konkursu. W projekcie przewidziano zmianę przepisów dotyczących m.in.: wyznaczania osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytutu oraz skrócenie terminu (z 3 do 2 miesięcy) przedstawienia przez zespół roboczy opinii w postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu. Projekt przewiduje też zmiany w zakresie zadań i składu rady naukowej instytutu oraz wyboru przewodniczącego rady naukowej. W projekcie nowelizacji skrócono też termin (z 90 do 30 dni) uchylenia przez ministra nadzorującego uchwały rady naukowej w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu.

Sejm w pierwszym czytaniu rozpatrzył w łącznej dyskusji rządowe projekt ustaw – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikacja organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Proponowane rozwiązania zostały zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé. Nowy system obejmowałby też: 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, zaplanowano od 1 września 2017 r. Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów – nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projektodawcy przewidują też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu – bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę. Z mocy prawa nauczyciele szkół obecnego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu. Projekty na forum Sejmu uzasadniła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. W dyskusji zgłoszono wnioski o ich odrzucenie w pierwszym czytaniu. Sejm podejmie decyzję w bloku głosowań.

Posłowie w drugim czytaniu omawiali poprawki do poselskiego projekt regulacji wprowadzającej dwie ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów. Zdaniem wnioskodawców ma on zapewnić spójność i przejrzystość nowych regulacji prawnych i ich właściwe wdrożenie. Projekt przewiduje, że wyżej wskazane ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami. Projekt przewiduje ponadto m.in. uchylenie ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie odracza do 1 stycznia 2018 r. utratę mocy obowiązującej jednego z jej przepisów dotyczącego Biura TK, bo dopiero tego dnia zastąpi je Kancelaria TK oraz Biuro Służby Prawnej TK. W odniesieniu do postępowania przed TK projekt przewiduje, że sprawy wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK będą prowadzone na zasadach w niej określonych. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy o organizacji i trybie postępowania przez TK pozostaną w mocy. Ponadto projekt przewiduje, że w sytuacji, gdy nie uda się skutecznie wybrać kandydatów na stanowisko prezesa TK lub powołać go w określonym czasie, zadania te wykonywałby tymczasowo sędzia pełniący obowiązki prezesa TK. Zgodnie z projektem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybiera sędziego Trybunału, któremu powierza się pełnienie obowiązków prezesa Trybunału, spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub w administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa. Postanowienie w sprawie czasowego powierzenia obowiązków Prezesa TK sędziemu Trybunału musi zostać kontrasygnowane przez Prezesa Rady Ministrów. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W drugim czytaniu posłowie omawiali także poprawki komisji do nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Wiąże się ona z działaniami restrukturyzacyjnymi przedsiębiorstw sektora górniczego. Nowelizacja sprawi, że wygaszane kopalnie lub ich części nie będą musiały występować o dodatkową koncesję na przetwórstwo metanu. Projekt został skierowany do pracy w Komisjach do Spaw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i przyjęty z poprawkami. Sprawozdanie przedstawiła poseł Anna Paluch. W związku ze złożonymi poprawkami projekt został skierowany do dalszych prac w komisjach: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania.

Posłowie w drugim czytaniu pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. W znacznej części projekt dotyczy sposobu ustalania Narodowych Celów Wskaźnikowych dotyczących obrotu paliwami płynnymi i jednoczesne ograniczenie kosztów ich realizacji. Do ustawy wprowadzono również rozwiązanie wdrażające jedną z dyrektyw unijnych, dotyczącą poziomu na  jakim ma zostać ograniczona emisja gazów cieplarnianych w przypadku biokomponentów. Projektowane przepisy przewidują rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego przez wprowadzenie przepisu zakładającego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesje na obrót paliwami gazowymi z zagranica z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez prezesa URE. Nowelizacja jest więc jednocześnie wypełnieniem orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który we wrześniu 2015 r. orzekł, że poprzez utrzymywanie nieograniczonego ustawowego obowiązku zatwierdzania taryf dla obrotu gazem ziemnym dla wszystkich odbiorców Polska narusza prawo unijne. Komisja Energii i Skarbu Państwa zaproponowała przyjęcie projektu z poprawkami legislacyjnymi. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Wojciech Zubowski. Do projektu zgłoszono poprawki, w związku z którymi został skierowany do Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył stanowisko komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma wyeliminować lukę prawną pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu umożliwiającego wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h niezależnie od tego, czy doszło do zatrzymania prawa jazdy w trakcie kontroli Policji. Projekt przewiduje także przesunięcie terminu uruchomienia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. Przyczyną zmiany ma być niedostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w szczególności na poziomie starostw. Sprawozdanie przedstawił poseł Witold Czarnecki. Do trzeciego czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Izba dyskutowała również o poselskim projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach, zakładającym możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń Chodzi o zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one m.in. odbywać przez ostatnie trzy lata i mieć na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń. Projektowane przepisy przewidują też, że organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – te miałyby pierwszeństwo. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Sejm powróci do niego w bloku głosowań.

W pierwszym czytaniu Sejm pracował nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zmieniającym zasady wyboru prezesa agencji. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają powoływanie go przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W przypadku odwołania prezesa agencji, Prezes Rady Ministrów powierza zastępcy Prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków prezesa, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne 6 miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie. Obecnie wyczerpano już tryb powierzania kierowania działalnością agencji, zaś dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. W związku z powyższym wnioskodawcy proponują, by prezesa agencji powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. Projekt w imieniu wnioskodawców uzasadnił poseł Bogdan Rzońca. Podczas debaty złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, który Sejm rozpatrzy w bloku głosowań.

Izba rozpatrzyła stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie poprawek Senatu do nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów – z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia – zarówno sędziów jak i prokuratorów – będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W nowelizacji znalazły się też gwarancje, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie będą się kończyły przed upływem okresu przedawnienia. Ustawa wydłuża – z 3 do 5 lat od popełnienia czynu – czas, w którym możliwe będzie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Wydłużony będzie także – z 5 do 8 lat od chwili popełnienia czynu – okres, po upływie którego nastąpi przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego, w stosunku do którego było wszczęte postępowanie. Ustawa wprowadza nową karę dyscyplinarną – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 – 20 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Przyjęte rozwiązania mają też odformalizować i zwiększyć efektywność skarg na przewlekłość postępowania oraz zapewnić odpowiednią rekompensatę z tego tytułu. W przypadku uwzględnienia przez sąd skargi na przewlekłość postępowania skarżącemu będzie przyznawane od 2 do 20 tys. zł, w wysokości nie niższej niż 500 zł za każdy rok trwania postępowania uznanego za przewlekłe. Senat zaproponował, m.in., doprecyzowanie, że zmieniane zasady postępowania dyscyplinarnego sędziów będą odpowiednio stosowane także do sędziów sądów wojskowych. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała je pozytywnie. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz. Sejm podejmie decyzję w sprawie senackich poprawek w bloku głosowań.

Posłowie dyskutowali także o senackich poprawkach do ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa reguluje prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestie immunitetu i odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz określa sposób nawiązywania, zakres i zasady ustania stosunku służbowego sędziego TK. Ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów TK oraz oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. Niezłożenie tych oświadczeń będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego urzędu. Senat zgłosił  11 poprawek. Doprecyzowano, że Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostanie uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Kolejna poprawka wskazuje, że przewidziane w ustawie uprawnienie prezydenta do zawiadamiania prezesa TK – na wniosek Prokuratora Generalnego – m.in. o naruszeniu przez sędziego przepisów i uchybieniu godności urzędu sędziego będzie mogło być złożone po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ponadto Senat zaproponował m.in. doprecyzowanie, że sędziowie w stanie spoczynku zachowują prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Uchwała Senatu została skierowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stanowisko komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. Sejm powróci do ustawy w bloku głosowań.

Warsaw

Banner 468 x 60 px