Log In

PERN S.A. nabył akcje PKN Orlen S.A.

 Działania Zarządu PERN S.A. takie jak ostatnia decyzja o nabyciu akcji PKN Orlen SA, wpisują się w realizację polityki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka.

Zarząd PERN S.A., biorąc pod uwagę istotną rolę Spółki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, oraz uwzględniając stabilną sytuację finansową Grupy, postanowił wpisać się w program konsolidacji aktywów paliwowo-energetycznych. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach nowej strategii PERN na lata 2016-2020, która założyła zaangażowanie kapitałowe Spółki w konsolidację krajowych aktywów sektora paliwowo-energetycznego, m.in. poprzez zakup do 5% akcji PKN ORLEN S.A., przeznaczając na ten cel ok. 1,5 mld zł.

Za sprawą tej transakcji kapitałowej, PERN S.A. realizuje interes właściciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-paliwowej

W związku z powyższym, w okresie od 4.08.2016 r. do 11.01.2017 roku, Spółka dokonała zakupu blisko 21 milionów akcji PKN ORLEN S.A. (dokładnie 20.949.506 sztuk), uzyskując przez to 4,90% udział w kapitale akcyjnym Koncernu.

Dzięki temu PERN stał się jednym z akcjonariuszy swojego kluczowego, krajowego klienta, uzyskując blisko 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. Pozwoli to osiągnąć pełniejsze synergie ze wzajemnej współpracy biznesowej obu Spółek (PERN S.A. uzyska rozszerzony dostęp do informacji o planach kluczowych przedsięwzięć biznesowych PKN ORLEN S.A., oraz wpływ na ich realizację), usprawni to realizację strategii państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Oprócz wymienionych aspektów strategicznych, związanych ze zrealizowaniem ambitnego, zatwierdzonego przez właściciela w najnowszej Strategii PERN projektu konsolidacji aktywów polskiego sektora paliwowo-energetycznego, istotnym jest, iż nabycie akcji PKN ORLEN S.A. zapewni PERN S.A. wpływy z tytułu dywidendy z Koncernu – w latach zaangażowania kapitałowego w tę spółkę.

PKN ORLEN S.A. jest spółką publiczną, ciesząca się reputacją podmiotu dywidendowego. Historycznie dokonywała wypłat dywidend do akcjonariuszy i posiada stabilną politykę dywidendową Za rok 2015 dywidenda wypłacona przez Spółkę wyniosła 2 zł za akcję. Zakup takich aktywów finansowych podnosi zatem wartość PERN S.A. Działanie powyższe, przy zachowaniu odpowiednich paramentów finansowania, pozwala PERN S.A. na kumulację kapitału na realizację projektów ze strategii.

Podejmując ww. decyzję sprawdzono, że sytuacja finansowa Grupy PERN gwarantuje kontynuację bieżącej działalności. Pozwala również na wsparcie właściciela w zakresie konsolidacji rynku paliwowo-energetycznego w Polsce, poprawiając szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Decydując się na nabycie akcji PKN ORLEN, PERN wziął pod uwagę dwa główne aspekty swojej działalności. Po pierwsze, przesłankę wynikającą z kodeksu spółek handlowych, traktującą podmiot jako spółkę kapitałową, której głównym celem jest podnoszenie wartości firmy i grupy kapitałowej – co w konsekwencji prowadzi do wypłaty dywidendy do właściciela. Po drugie – aspekt zapewniający wypełnienie zadań dotyczących strategicznego charakteru przedsiębiorstwa w zakresie szeroko rozumianego rynku energetycznego. Zarząd, podejmując decyzję o przeprowadzeniu transakcji nabycia aktywów, dał właścicielowi dużo większą elastyczność w zakresie uczestnictwa na WZA PKN ORLEN S.A., co dla wiodącego akcjonariusza jest cennym narzędziem przy konstruowaniu polityki energetycznej w zakresie rozwoju, bezpieczeństwa oraz relacji z akcjonariuszami na rynku kapitałowym.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px