Log In

39. posiedzenie Sejmu – zapowiedź

Dyskusja nad zmianami w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa – to jeden z najistotniejszych punktów rozpoczynającego się w środę 39. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad znajdują się też zmiany ważne dla przedsiębiorców, dotyczące składek ZUS. Posłowie przeprowadzą też debatę i głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu.

Izba rozpatrzy w łącznej dyskusji dwa projekty – rządowy oraz poselski, dotyczące zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) (druki nr 1423 i 1435). Projekt rządowy przewiduje, że 15 członków Rady, którzy są sędziami, będzie wybierał Sejm. Zgodnie z projektem organami Rady – obok jej przewodniczącego i prezydium – mają być także pierwsze i drugie zgromadzenie Rady. Oba zgromadzenia mają osobno rozpatrywać i oceniać kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz asesorów sądowych. Wymogiem pozytywnej oceny o kandydacie ma być uzyskanie pozytywnej oceny obu zgromadzeń. W przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję ma podejmować Rada w pełnym składzie.

W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzy rządowy projekt (druk nr 1406) zakładający zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP). Projekt przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie egzaminu. Proponowane zmiany przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania odbywanych w ramach aplikacji praktyk. Celem ustawy jest uczynienie aplikacji sędziowskiej odbywanej w KSSiP podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Ustawa zakłada, że aplikacja sędziowska i prokuratorska, odbywające się w Krajowej Szkole, będą realizowane według modelu scentralizowanego, który umożliwia wybór najlepszej kardy wykładowców i zapewnia przekazywanie ujednoliconych treści aplikantom.

W drugim czytaniu posłowie zajmą się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy (druk nr 1398, który powstał na podstawie rozpatrzenia poselskiego projektu z druku 1256 oraz rządowego z druku nr 1306). Projekt przewiduje, że jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Projekt zakłada, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty ZUS. Ponadto, projekt przewiduje m.in. wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Projekt porusza również kwestię tzw. „outsourcingu pracowniczego”.

Posłowie będą kontynuować prace nad rządowym projektem zmian w przepisach dotyczących repatriacji (pierwotny druk nr 1378), dzięki któremu odblokowany i przyspieszony zostanie powrót naszych rodaków ze Wschodu. Projekt ustawy obejmuje osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Rosji. Projekt zakłada m.in. ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji oraz utworzenie Rady do Spraw Repatriacji. Powracający Polacy zostaną objęci pakietem adaptacyjnym ułatwiającym osiedlenie. Rząd proponuje też tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów. Z danych MSZ wynika, że do Polski chciałoby powrócić ok. 10 tys. osób.

Sejm przeprowadzi drugie czytanie nad senackim projektem ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (pierwotny druk nr 1294). Zgodnie z projektem Krzyżem Zachodnim mają być wyróżniane osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, za pomoc na rzecz polskich aspiracji niepodległościowych oraz pomoc represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie schronienia i pomoc charytatywną.

Sejm w drugim czytaniu zajmie się rządowym projektem ustawy (pierwotny druk nr 1349) o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra. Projektowana ustawa ma zapewnić dostęp do portu w Szczecinie oraz do portów Zalewu Szczecińskiego. Inwestycja ma być realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Planowany termin jej ukończenia to 2022 rok.

Komplet głosowań, w tym dotyczące wotum nieufności wobec rządu, zaplanowano na piątek.

Harmonogram obrad 39. posiedzenia Sejmu dostępny jest pod adresem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp.

Warsaw

Banner 468 x 60 px