Log In

45. posiedzenie – podsumowanie prac Sejmu

Zmiany w programie „Rodzina 500+”,  uchwalenie ustawy o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej to najważniejsze decyzje podjęte przez Sejm podczas 45. posiedzenia w dniach 5,7 i 12 lipca. Sejm skierował też ustawę umożliwiającą stosowanie marihuany w celach medycznych do podpisu przez Prezydenta RP. Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniach 18-20 lipca 2017 r.

Ustawy uchwalone podczas 45. posiedzenia Sejmu. Teraz zajmie się nimi Senat
Zmiany w programie „Rodzina 500+”. Sejm uchwalił przepisy uszczelniające program i gwarantujące pobór świadczenia przez osoby uprawnione. Zmiany w programie „Rodzina 500+” mają doprowadzić do sytuacji, w której świadczenia trafią do osób faktycznie uprawnionych. Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.

Sejm zdecydował o powstaniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna. Agencja będzie profesjonalnym podmiotem realizującym zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki we współpracy z siecią zagranicznych biur handlowych. Zajmie się m.in. wsparciem eksportu polskich przedsiębiorców, promocją polskich branż oraz wspieraniem polskich inwestycji w kraju i za granicą.

Sejm uchwalił przepisy powołujące Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Przewidują one utworzenie NAWA od 1 października 2017 r. Podstawowym celem działania NAWA ma być wspieranie mobilności środowiska akademickiego oraz tworzenie programów służących umiędzynarodowieniu oferty polskich uczelni. Agencja ma być instytucją publiczną, która wraz z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, tworzyć ma spójny system instytucji publicznych realizujących politykę państwa dotyczącą umocnienia pozycji polskiej nauki w świecie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sejm zdecydował, że grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego będzie można uiścić także w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej. Funkcjonariusze posiadający terminale płatnicze będą mieli obowiązek poinformować o takiej możliwości osoby ukarane mandatami.

Znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach pracowniczych. Spowoduje to szybsze udzielanie pomocy finansowej pracownikom, którzy stracili pracę w związku z zaprzestaniem działalności pracodawcy.

Sejm znowelizował ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Ustawa wzmacnia bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców przy jednoczesnym wprowadzeniu uproszczeń i ułatwień w procedurach dla dostawców tego surowca.

Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, skutkuje nowym programem dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw. Nowela wynika z potrzeby stworzenia krajowych podstaw prawnych, niezbędnych do wdrożenia, nowego programu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Sejm uchwalił zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych i ułatwiające budowę nowych mieszkań lokatorskich. Ustawa przewiduje, że w umowie o budowę lokalu lub o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu wskazywany będzie albo termin, po upływie którego członkowi spółdzielni będzie przysługiwać roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, albo zastrzeżenie, że lokal nie podlega zbyciu na rzecz członka.

Zmiany w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Umożliwią one pełne wykorzystanie w latach 2017 i 2018 środków przeznaczonych na program „Mieszkanie dla Młodych”. Oznacza to, że jeszcze w sierpniu 2017 r. zostanie wznowione przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty w bieżącym roku.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy pozwalają na to, że firmy – zarówno już działające, jak i te dopiero rozpoczynające funkcjonowanie – będą mogły corocznie odliczyć nakłady na środki trwałe do wysokości 100 000 zł. Oznacza to, że jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13.500 zł. Według szacunków, ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 150 tys. firm.

Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Projekt zakłada wprowadzenie zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania zarządu funduszu wojewódzkiego.

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw. Podstawowe cele nowelizacji to zwiększenie efektywności wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne. Zaproponowane rozwiązania są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz efektem doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt ustawy stanowi element tzw. „Konstytucji Biznesu” Dwa pakiety: „Konstytucja Biznesu” i „100 zmian dla firm” mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Projektowana nowelizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów, co powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Umożliwi ona m.in. uwzględnianie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – potrzeb związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Posłowie zagłosowali za uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Znowelizowano też ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Projekt wynika z potrzeby dostosowania krajowych przepisów dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych do przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie.

Dokumenty skierowane do dalszych prac w komisjach
Projekt ustawy – Prawo wodne trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej decyzją posłów trafił do Komisji Finansów Publicznych. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych został skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ustawa umożliwiająca stosowanie marihuany w celach medycznych trafi do podpisu prezydenta
Zgodnie z nowymi przepisami, konopie będą mogły być wykorzystywane do wytwarzania preparatów farmaceutycznych. Ustawa umożliwia lekarzom ordynowanie pacjentom, u których brak jest odpowiedzi na konwencjonalną farmakologię, leku recepturowego sporządzonego w aptece. Surowiec będzie sprowadzany z zagranicy.

Inne decyzje podjęte przez posłów w głosowaniach
Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących
Sejm wysłuchał informacji rządu w sprawie skutków zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczących wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali). O jej przedstawienie wnioskował KP Nowoczesna. W imieniu rządu głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.
Przedstawiciele rządu odpowiadali też na pytania posłów, które dotyczyły m.in. potencjału i możliwości wykorzystania Kanału Gliwickiego, a także funkcjonowania opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w szkołach w kontekście planowanych zmian w edukacji.
W ostatnim dniu obrad Sejm wysłuchał informacji Rady Ministrów dotyczącej sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Informacja została uzupełniona stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

I czytania projektów ustaw
Posłowie pracowali nad rządowym projektem ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713). NIW będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W dyskusji nad projektem zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Sejm podejmie decyzję na następnym posiedzeniu.
Sejm przeprowadził prace nad dwoma prezydenckimi projektami: nowelizacją ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1652), który ma wyeliminować nieuzasadnione blokowanie numerów ratunkowych oraz nowelizacją ustawy – Kodeks pracy (1653), który ułatwia pracownikom realizację uprawnień pracowniczych i lepszą ochronę. Oba projekty zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px