Log In

57. posiedzenie Sejmu – podsumowanie obrad

Ostatni dzień 57. posiedzenia Sejmu rozpoczął się od bloku głosowań obejmującego m.in. decyzje ws. pakietu ustaw tworzącym Konstytucję Biznesu. Posłowie zajęli się także informacją MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania ustrojów totalitarnych, oraz przepisami chroniącymi dobre imię Polski i Polaków. Ważnym punktem był również wybór prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następne posiedzenie planowane jest w dniach 6-8 lutego 2018 r.

Sejm zakończył parlamentarne prace i skierował następujące ustawy do podpisu Prezydenta:

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw. Sejm opowiedział się za wszystkimi poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Gwarantują one, że nabycie nieruchomości w dobrej wierze przesądza, że Komisja nie może wnioskować o zmiany w księdze wieczystej nieruchomości oraz dotyczą objęcia członków Komisji ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym poprzez traktowanie ich jak pracowników.

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych. Sejm przyjął poprawki Senatu, polegają one m.in. na wydłużeniu z dwóch do czterech miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o terminie na wniesienie przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich skargi kasacyjnej w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. Celem ustawy jest określenie zasad i trybu postępowania Ministra Sprawiedliwości, polskich sądów oraz innych polskich organów, ukierunkowanego na ochronę dobra dziecka i poprawę skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących jego powrotu za granicę lub orzeczeń odmawiających takiego powrotu. Chodzi o przypadki bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, zawarte w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Sejm uchwalił 12 ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej, która określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nowela ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przesuwająca termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 2486), która implementowała do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97.

Posłowie uchwalili pakiet czterech ustaw składający się na Konstytucję Biznesu. Chodzi o rządowe projekty ustaw: o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Pakiet wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności). Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane.

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online.

Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ma zapobiec publicznemu używaniu i rozpowszechnianiu określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat.

Ustawa o Straży Marszałkowskiej oraz przepisy ją wprowadzające zmienia status Straży Marszałkowskiej czyniąc ją  umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu podległą Marszałkowi Sejmu. Członkowie SM będą mieli status funkcjonariusza oraz nowe zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wydłużającą do 31 grudnia 2019 r. okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny wzmacnia ochronę prawną zwierząt oraz skuteczniejsze zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę. Przepisy przewidują podwyższenie maksymalnych kar za zabijanie zwierząt niezgodnie z przepisami lub znęcanie się nad nimi z 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonywania takich czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do lat 5. W przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom, wprowadza obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki i wzrost jej minimalnego poziomu z 500 do 1 000 zł.

Początek prac parlamentarnych. I czytania projektów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw został skierowany Komisji Infrastruktury oraz  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wraz z zasięgnięciem opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt jest realizacją przyjętego przez rząd Narodowego Programu Mieszkaniowego, który koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć dla siebie mieszkania o dostępnym czynszu.

Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zawierający rozwiązania zmierzające do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, ograniczenia ryzyka zakłóceń na rynkach instrumentów finansowych, ograniczenia ryzyka systemowego oraz zwiększenia skuteczności rynków finansowych i ograniczenia niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

II czytanie projektu

Podczas drugiego czytania zaproponowano poprawki w projekcie nowelizacji ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w związku z czym został on skierowany ponownie do Komisji  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu zaopiniowania zgłoszonych zmian.

Uchwały podjęte przez Izbę

Sejm uczcił w uchwale 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wprowadził zmiany dostosowujące Regulamin Sejmu do nowelizacji ustawy o KRS.

Inne decyzje podjęte przez posłów

Sejm zdecydował o wyborze prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Sejm przyjął informację MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa. Ponadto, przedstawiciele rządu odpowiedzieli na pytania posłów dotyczące m.in. realizacji Programu wieloletniego „Niepodległa” oraz sieci szpitali i opieki nocnej i świątecznej, a także przekazanych dodatkowych środków dla jednostek medycznych za nadwykonania.

Warsaw

Banner 468 x 60 px