Log In

Pierwszy dzień 61. posiedzenia Sejmu – relacja

Posłowie rozpoczęli pierwszy dzień obrad od uczczenia minutą ciszy pamięci polskich oficerów zamordowanych 78 lat temu w Katyniu. Jednym z głównych punktów środowego harmonogramu była kontynuacja prac nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Posłowie zapoznali się również z informacją Ministra Infrastruktury ws. stanu polskiej kolei i planowanych inwestycji. W czwartek – drugi dzień 61. posiedzenia Sejmu. Prace Izby zaplanowano w godz. 9 – 21.

Początek prac parlamentarnych – I czytania

Wniesiony przez posłów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2389) wprowadza m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. W projekcie zaproponowano również obiektywne kryteria „interesu wymiaru sprawiedliwości” oraz „ważnego interesu społecznego” jako podstawę do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat, a także wprowadzenie trybu odwoławczego od postanowienia o odmowie wyrażenia zgody. Wnioskodawców reprezentowała poseł Anna Milczanowska. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 2392) dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Projektowane zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny. Uzasadnienie projektu przedstawił Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Infrastruktury.

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Poselski projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 2390) zawiera zmiany o charakterze doprecyzowującym, zapewniające sprawną realizację procedur przewidzianych w ustawie o SN. Jak podkreślał poseł sprawozdawca Daniel Milewski, nowelizacja ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Poselski projekt nowelizacji ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów TK (druk nr 2388) daje możliwość publikacji rozstrzygnięć Trybunału z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 roku, zapadłych z naruszeniem przepisów ustawy o TK. Postulowane zmiany przyczynią się do wzmocnienia pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego i poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską. W imieniu KSiPC, która pracowała nad projektem, na forum Izby głos zabrał poseł Daniel Milewski. W II czytaniu zgłoszono poprawki, w związku z czym projekt wróci do Komisji.

Stworzenie podstaw umożliwiających ochronę własności podmiotów sektora finansowego oraz ich klientów, a także wzrost bezpieczeństwa obrotu jest celem rządowego projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (druk nr 2287). Informacje o niekaralności będą udostępniane w formie oświadczenia, proponuje się jednocześnie wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym na żądanie pracodawcy osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub zatrudniona, na żądanie będzie zobowiązana przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Z uwagi na zgłoszone poprawki projekt skierowano ponownie do KFP oraz KSiPC.

Wniesiony przez Senat projekt nowelizacji ustawy ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059) zakłada, że prawo jazdy nie będzie zatrzymywane w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, jeżeli kierowca działał w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego. Na forum Sejmu sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawił poseł Marek Wójcik. III czytanie projektu zostanie przeprowadzone w bloku głosowań.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090) ma na celu stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury przedstawił poseł Jerzy Paul. Projekt skierowano do III czytanie, które odbędzie się w bloku głosowań.

Poprawa skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar jest celem przedstawionego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2290). Projekt przewiduje wyposażenie skazanych w dozorze mobilnym w rejestratory przenośne, które nie tylko umożliwią z nim kontakt telefoniczny, ale zapewnią też kontrolę jego miejsca pobytu w czasie rzeczywistym, nawet w przypadku wyczerpania się źródła zasilania w podstawowym urządzeniu telefonicznym, jakim jest posiadany przez niego nadajnik GPS. Sprawozdanie z prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. Sejm zadecydował, że do III czytania przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216) wprowadza krótszy termin przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. W ocenie rządu ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, czyli ma się przyczynić do stabilności i pewności obrotu prawnego, a w efekcie ograniczyć przedłużającą się niepewność dłużnika. Sprawozdawcą był poseł Waldemar Buda. W trakcie II czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Posłowie kontynuowali również prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 2184). Projekt dotyczy rozszerzenia mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Sprawozdawcą Komisji Kultury i Środków Przekazu była poseł Mirosława Stachowiak-Różecka. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Celem rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk nr 2261) jest utworzenie jednolitego rejestru jachtów oraz elektronicznej bazy danych, zapewniającej stały dostępu do danych dla służb ratowniczych i administracji państwowej. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk przedstawiała sprawozdanie z prac komisji. Decyzją Sejmu projekt został ponownie skierowany do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ze względu na zgłoszenie poprawek.

Senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 2064) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 października 2016 r. (sprawa o sygnaturze SK 71/13). Projektowane rozwiązanie polega na uzależnieniu utrzymania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w określonym zakresie od wniesienia przez uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych, przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym oraz zastosowaniu projektowanych rozwiązań do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły. Po przedstawieniu sprawozdania przez posła Bartłomieja Wróblewskiego, Sejm zadecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z uwagi na zgłoszone poprawki.

Inne decyzje Izby

Sejm wysłuchał Informacji Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach. Do głosowania nad przyjęciem informacji posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Retransmisja obrad pierwszego dnia 61. posiedzenia Sejmu na naszym kanale na YouTube

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px