Log In

Trzeci dzień 61. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Najważniejszym punktem trzeciego dnia 61. posiedzenia Sejmu był blok głosowań, w którym posłowie uchwalili dziewięć ustaw i podjęli jedną uchwałę. Sejm wysłuchał dziś także informacji rządu o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. Kolejne posiedzenie planowane jest w dniach 8-11 maja 2018 r.

Uchwały podjęte przez Izbę
Sejm uchwałą podjętą przez aklamację uczcił 75. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. Szczegóły w osobnym komunikacie

Sejm uchwalił dziewięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu
Izba uchwaliła zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Przygotowano rozwiązanie adresowane do rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw, podczas których dochodzi do spiętrzenia prac.

Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje z kolei wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania postępowań, przyczyniając się do stabilności i pewności obrotu prawnego.

Dostosowaniu przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego służą zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją jeden z artykułów kpc zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową.

Posłowie zdecydowali o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowelizacja dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Sejm uchwalił cztery ustawy dotyczące rozwiązania umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z Francją, Belgią i Luksemburgiem, Cyprem oraz Holandią. Tzw. umowy intra-EU BIT są wypowiadane ze względu na kwestionowanie ich przez Komisję Europejską jako niezgodnych z prawem Unii Europejskiej. Postanowienia umów są sprzeczne z zasadami swobody przepływu kapitału, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz z podstawowymi zasadami prawa UE, takimi jak: zasada nadrzędności, jedności, skuteczności i pewności prawa UE.

Posłowie znowelizowali ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiany zakładają m.in. przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy
W Sejmie odbyło się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223). Głównym celem projektu jest wprowadzenie systemowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych, które mają zapewnić skuteczne działania państwa i samorządów dla poprawy jakości powietrza na terenie całej Polski. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu. Zostanie on rozpatrzony w bloku głosowań na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Inne decyzje Sejmu
Sejm przyjął informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie UE).

Warsaw

Banner 468 x 60 px