Log In

63. posiedzenie Sejmu – trzeci dzień obrad. Podsumowanie

70 głosowań na finał ostatniego dnia 63. posiedzenia Sejmu – czwartkowy wieczór upłynął na Wiejskiej pod znakiem finalnych rozstrzygnięć. Oprócz głosowań ważnym punktem tego dnia była informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. Kolejne, 64. posiedzenie Izby już w przyszłym tygodniu (14 – 15 czerwca).

Sejm uchwalił 21 ustaw oraz przyjął jedną uchwałę

Posłowie rozpoczęli blok głosowań od przyjęcia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest zapewnienie pełnej zgodności ustawy z 20 lutego 2015 r. z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej. Ustawa ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Sejm znowelizował ustawę – Prawo farmaceutyczne, której celem jest lepsza ochrona zdrowia publicznego przez wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

Posłowie znowelizowali również ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zmiana zapewni finansowanie zmian systemowych i organizacyjnych Instytutu, a także pozwoli na adaptację budynku pod jego siedzibę.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym. Porozumienie ma na celu rozwiązanie istotnych problemów obywateli obu państw w zakresie zabezpieczenia społecznego, jak również stworzenie lepszych warunków dla rozwoju polsko-tureckiej współpracy gospodarczej. Izba zgodziła się także na ratyfikację przez prezydenta Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską a Islamską Republiką Afganistanu. Sejm w ustawie wyraził również zgodę na ratyfikację przez prezydenta kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Republiką Armenii. Celem umowy jest wzmocnienie współpracy politycznej i handlowej między UE i Erywaniem.

Znowelizowano ustawę o związkach zawodowych. Ustawa ma na celu m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Nowela wprowadza tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych, którą będą mieli „pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”. Chodzi szczególnie o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sejm przyjął ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa umożliwi płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Jednoosobowa firma to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – podmioty takie stanowią około 80 proc. polskich przedsiębiorców.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, co umożliwi polskim naukowcom pełne korzystanie z infrastruktury badawczej EMBL. Jak choćby zatrudnienie w strukturach tej organizacji.

Izba przyjęła w bloku głosowań pakiet ustaw związanych z jednostronnym wypowiedzeniem umów w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji między Rzecząpospolitą Polską a: Republiką Grecji, Królestwem Hiszpanii, Rządem Republiki Finlandii, Republiką Federalna Niemiec, Rządem Republiki Bułgarii, Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiką Austrii, Republiką Litewską, Republiką Chorwacji, Republiką Węgierską, Rządem Królestwa Szwecji oraz Rządem Republiki Łotewskiej. Obowiązujące umowy są kwestionowane przez Komisję Europejską ze względu na ich niezgodność z prawem UE.

Posłowie przyjęli uchwałę w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności UE. W dokumencie podkreślono, że jest ona kluczową polityką inwestycyjną Unii i powinna stanowić istotną część unijnego budżetu, obejmując swym zasięgiem geograficznym wszystkie regiony. Odpowiednie wsparcie powinny uzyskać prowincje o najniższym poziomie rozwoju, a PKB powinno pozostać podstawowym wskaźnikiem podziału środków. W uchwale Sejm wyraża przekonanie, że budżet unijny powinien być skonstruowany tak, aby nie tworzył Europy różnych prędkości.

I czytania

Posłowie rozpoczęli prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny nr 2557). Uzasadnienie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach. W Sejmie odbyło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (druk pierwotny nr 2549). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Inne decyzje podjęte przez posłów

Sejm przyjął do wiadomości sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Sprawozdanie przedstawił wiceminister Paweł Majewski.

Informacja bieżąca

Informację bieżącą w sprawie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących problemów na rynku owoców i warzyw przedstawił minister Krzysztof Jurgiel.

Fotogaleria: Flickr, Instagram

Retransmisja wideo: YouTube

Podsumowanie pierwszego dnia obrad:  Podsumowanie pierwszego dnia 63. posiedzenia Sejmu

Podsumowanie drugiego dnia obrad: Drugi dzień 63. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px