Log In

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Prezydent Andrzej Duda 29 czerwca 2018 r. podpisał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Energii pozwolą m.in. na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wypełnienie zobowiązań międzynarodowych.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej oraz dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.

Nowe rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej i przyczynią się do zrealizowania celów wskazanych w dokumentach strategicznych kraju: Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030). Umożliwią również realizację celu na poziomie 15 % udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

Nowelizacja zapewni również harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Przepisy są też dostosowane do uzgodnień z Komisją Europejską, modyfikują tzw. „koszyki aukcyjne”, których nowy podział w wyższym stopniu uwzględni specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii. Przyjęcie nowelizacji wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px