Log In

Kilkanaście posiedzeń komisji i zespołów oraz obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży

W Sejmie w mijającym tygodniu odbyło się 13 posiedzeń komisji sejmowych i podkomisji oraz dwa posiedzenia zespołów parlamentarnych. Na Wiejskiej pojawili się również młodzi posłowie w ramach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Uczczono także 79. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz zakończono ślubowanie Straży Marszałkowskiej.

We wtorek 25 września odbyły się dwa posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Na pierwszym rozpatrzyła informację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. Na kolejnym rozpatrzyła informację na temat Strategii „5G dla Polski” oraz barier w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych i informację o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G. Sieć 5G, która powinna być dostępna w Polsce pod koniec 2020 r.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa badań genetycznych. Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przeprowadzanie badań genetycznych w Polsce odbywa się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa. Jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia i sześć podmiotów leczniczych wykonujących badania genetyczne. Okres objęty kontrolą to lata 2012-2017.

Komisja Finansów Publicznych na dwóch posiedzeniach – najpierw pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa PFRON w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 r., które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących zadań Funduszu. Pozytywnie zaopiniowała również wniosek Ministra Finansów w sprawie zmian przeznaczenia rezerw celowych, które wynikają z potrzeby odtworzenia zużytego sprzętu i wyposażenia przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej i Straż Graniczną, konieczności zakupu paliwa i materiałów transportowych przez Policję oraz potrzeby sfinansowania niedoboru środków na wydatki osobowe funkcjonariuszy niezaliczanych do uposażeń – następnie Komisja rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym.

W tym dniu odbyło się Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Poszukiwanie recepty na wyzwania stojące przed państwami Europy Środkowej były głównym tematem posiedzenia. Szczegółowo były omawiane: połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia.

Rada Ochrony Pracy zajęła się materiałem przygotowanym przez: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz PFRON nt. kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wtorek złożyli ślubowanie kolejni funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, była to kontynuacja uroczystości, która miała miejsce 7 września. W wydarzeniu wzięli udział  marszałkowie – Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski.

W  środę Komisja Finansów Publicznych kontynuowała rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 2018 r. i wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych w ustawie budżetowej na rok 2018 oraz kontynuowała rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Komisja Kultury i Środków Przekazu odbyła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych; na drugim posiedzeniu rozpatrzyła  informację na temat sytuacji na rynku kolportażu prasy w Polsce. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzyła rządowy projektu ustawy o tej nazwie.

We czwartek 27 września miała miejsce XXIV sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, temat tegorocznej sesji: ”Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Młodzi uczestnicy wydarzenia mieli niepowtarzalną okazję do debatowania w sali obrad Sejmu. Wcześniej młodzież miała możliwość spotkania i rozmowy z posłami klubów parlamentarnych w Sali Kolumnowej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał zgromadzonym, że w 2018 r. Polska obchodzi historyczne rocznice o doniosłym znaczeniu: 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 100-lecie odzyskania niepodległości.

Tego dnia przypadała też 79. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości odbyły się z udziałem Wicemarszałek Sejmu.

Również w czwartek parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku zorganizował Konferencję pod tytułem „Zobaczyć rehabilitacje osób niewidomych i słabowidzących”.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px