Log In

70. posiedzenie Sejmu – najważniejsze projekty. Zapowiedź

Na kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24.10) Sejm zajmie się m. in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł. Izba będzie też pracować nad wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami – powstanie Fundusz Solidarnościowy, który będzie dysponował ok. 2 mld zł rocznie. Posłowie zajmą się ponadto pakietem ustaw podatkowych, m.in. kontynuacją prac nad projektem obniżającym CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. oraz wydłużeniem z 2 do 3 lat okresu korzystania z ulgi mieszkaniowej.

Rządowy projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowychrealizuje obietnicę z tzw. pierwszej piątki Morawieckiego. FDS, jako fundusz celowy, ma być narzędziem do finansowania budowy, remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Na wsparcie finansowe będą też mogły liczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Projekt wskazuje precyzyjnie pochodzenie środków Funduszu. Będzie to m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet państwa i wpłaty spółek Skarbu Państwa. W 2019 r. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. łącznie będzie to 36 mld zł. Projekt przewiduje, że podstawową formą ubiegania się o przyznanie dofinansowania będą konkursy. Wysokość dofinansowania ma zależeć od dochodów własnych samorządu – zgodnie z projektem może sięgać do 80 proc. kosztów realizacji zadania powiatowego lub gminnego. Przyjęte przez rząd zasady zakładają, że wysokość dofinansowania zadania może sięgnąć 30 mln zł, a z Funduszu będzie można dofinansowywać także zadania wieloletnie.  Podczas najbliższego posiedzenia Izby wstępnie zaplanowane jest II czytanie tego projektu – sprawozdanie mają przygotować Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przedłożony przez Radę Ministrów projekt utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma przynieść dodatkowe 2 miliardy złotych rocznie na wsparcie potrzeb takich osób. Jak podkreśla Rząd, dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, które przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne. Fundusz będzie finansowany z tzw. daniny solidarnościowej – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy oraz z  „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15 proc. Sprawozdanie o projekcie, przygotowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przedstawi poseł Anita Czerwińska.

Posłowie zajmą się także pakietem ustaw podatkowych. Najistotniejszym jego komponentem jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wpisuje się to w politykę tzw. 3P w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego. W ramach projektowanej nowelizacji mają być wprowadzone nowe, preferencyjne rozwiązania – m.in. obniżona do 9 proc. stawka podatku CIT dla małych i średnich firm. Kolejne z korzystnych dla podatników rozwiązań to wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w którym można będzie skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej. Projekt uchyla ponadto m.in. obowiązki informacyjne i ewidencyjne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Na wzmiankę zasługuje też rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt przewiduje blisko 50 rozwiązań, zmniejszających obowiązki biurokratyczne. Zdaniem wnioskodawcy, najważniejsze rozwiązania zawarte w projekcie to: umożliwienie większej liczbie podmiotów rozliczania podatków dochodowych jako „mały podatnik” przez zwiększenie do 2 mln euro progu rocznej wartości sprzedaży, wprowadzenie prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Równie istotne zmiany mają ograniczyć obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, ujednolicić formularze deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwić ich składanie drogą elektroniczną.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px