Log In

Drugi dzień 72. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Rozpoczęcie prac parlamentarnych nad poprawą skuteczność ściągalności alimentów i penalizacją fałszowania liczników przebiegu pojazdu oraz głosowanie nad całkowitym zakazem pracy w dyplomacji dla współpracowników służb bezpieczeństwa PRL to główne punkty drugiego dnia 72. posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmowali się też wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu i zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Stanisława Gawłowskiego oraz wysłuchali informacji bieżącej na temat rządowego programu „Moda na eksport”.

Sejm uchwalił 12 ustaw. Teraz Senat

Sejm uchwalił ustawę zakazującą pracy w służbach dyplomatycznych osobom, które współpracowały ze służbami bezpieczeństwa PRL. Posłowie uchwalili również ustawę dzięki, której powstanie ewidencja grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski znajdujących się w naszym kraju i poza jego granicami.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. Celem zmian jest ułatwienie transgranicznej wymiany kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami poprzez zwiększenie dostępności książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej.

Uchwalona nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadza zmniejszenie wymogów formalnych w przypadku zaistnienia konieczności wymiany pomiędzy zainteresowanymi biletów na Turniej Finałowy FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019.

Izba uchwaliła też ustawę o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej, który zapewnia skuteczne stosowanie rozporządzenia unijnego nr 1141/2014 w sprawie ich statusu i finansowania.

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

W zakresie rolnictwa znowelizowano ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawę o lasach. W kolejnym głosowaniu dot. ustawy o paszach Sejm zadecydował o  wydłużeniu o dwa lata, do 1 stycznia 2021 r. – okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt.

Posłowie uchwalili również nowelizacje ustaw podatkowych. Do 30 czerwca 2020 r. wydłuży się okres obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. W noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej Sejm zadecydował o dalszym zawieszeniu pobierania podatku od sprzedaży detalicznej, natomiast uchwalona zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza powiązanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. Izba uchwaliła również ustawę upraszczającą i ujednolicającą przepisy zakresie VAT mające zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Sejm zatwierdził również zastąpienie posła Marka Jakubiaka w składzie Komisji ds. wyłudzeń podatku VAT przez posła Błażeja Pardę.

Sejm zdecydował o ostatecznym brzmieniu dwóch ustaw

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dokumentach publicznych, która m.in ustala zasady opracowywania wzorów dokumentów publicznych. Ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Na biurko prezydenta trafi również nowelizacja ustaw prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego. Sejm większością głosów przyjął poprawki Senatu.

Sześć projektów rozpatrzonych w I czytaniu

Posłowie rozpoczęli parlamentarne prace nad rządowym projektem nowelizacji ustaw mającym na celu poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Projekt skupia się przede wszystkim na stworzeniu rozwiązań służących poprawie przepływu informacji pomiędzy odpowiednimi służbami, instytucjami a komornikami sądowymi dot. dłużników alimentacyjnych, w tym informacji o podjęciu przez nich zatrudnienia. Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają na czarno dłużników alimentacyjnych. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm rozpatrzył nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny, które dotyczą wprowadzenia szeregu zmian mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego. Projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury z zaleceniem zasięgnięcia opinii komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Drugiego dnia 72. posiedzenia odbyło się także I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, mającego zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również umożliwiać sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych i prowadzeniem działalności w tym zakresie. Sejm skierował projekt do Komisji Infrastruktury.

Podczas I czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który dotyczy zaostrzenia sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym albo wyciętym filtrem cząstek stałych oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia albo modyfikacji filtra cząstek stałych, został zgłoszony wniosek o jego odrzucenie.

Po przeprowadzeniu dyskusji podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Sejm zdecydował, że trafi on do rozpatrzenia do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt dotyczy określenia dopuszczalnych celów, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz definicji przetwarzania danych osobowych, a także regulacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, określenia zadań i wymogów stawianych przed administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

Rządowy projekt nowelizacji ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej ma na celu uelastycznienie zarządzania kolejkami przez placówki medyczne.  NFZ będzie miał obowiązek poinformowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt przez wysłanie wiadomości SMS. Ma to służyć ograniczeniu liczby wizyt, które nie zostały odwołane. Posłowie skierowali projekt do dalszych prac w Komisji Zdrowia.

Podczas II czytania posłowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego, który rozszerza krąg osób uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego. Izba zadecydowała o skierowaniu projektu do Komisji Energii i Skarbu Państwa.

Poseł Andrzej Matusiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r., w którym komisja rekomenduje wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa przedstawił w Sejmie informację w sprawie programu „Moda na eksport”, który wspiera internacjonalizację działalności polskich przedsiębiorstw. Natomiast podczas serii pytań do przedstawicieli rządu posłowie pytali m.in. o sprawę SORów, wsparcie dla samorządów w realizacji zadań dot. pomocy osobom starszym, możliwość zlikwidowania obowiązkowych prac domowych w szkołach, sytuację w eksporcie polskiej żywności.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px