Log In

73. posiedzenie Sejmu. Podsumowanie pierwszego dnia obrad

W środę, w pierwszym dniu obrad Sejmu w czasie 73. posiedzenia, znalazły się między innymi kwestie związane z poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez nowych posłów obejmujących mandaty poselskie po parlamentarzystach, którzy objęli funkcje w organach samorządu terytorialnego. Ślubowania przed Izbą złożyli posłowie: Iwona Krawczyk, Grzegorz Lipiec, Danuta Nowicka, Paweł Rychlik i Sławomir Skwarek.

Następnie posłowie pochylili się w II czytaniu nad prezydenckim projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego, który ma na celu zlikwidowanie naliczania odsetek od zaległych odsetek. Skutkiem nowelizacji ma być przeciwdziałanie zwiększeniu się zadłużenia klientów i popadaniu w tzw. pętlę zadłużenia. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Odbyło się również I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, po odrzuceniu wniosku o odrzucenie projektu w całości wniosek został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie przeprowadzili I czytanie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie tych rozwiązań ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii poprzez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Po głosowaniu Sejm skierował projekt do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Posłowie zakończyli II czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Policji. Projekt dotyczy pokrycia przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Sejm przeprowadził II czytanie projektu, który wprowadza przepisy zobowiązujące członków zarządu związku metropolitalnego a także skarbnika i sekretarza takiego związku do składania oświadczeń lustracyjnych. Komisyjny projekt dotyczy nowelizacji ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Izba przeprowadziła II czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt reguluje m. in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Zdrowia nt. noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

W II czytaniu rządowego projektu powołującego Fundację Platformę Przemysłu Przyszłości, który jest konsekwencją realizacji projektu „Polska Platforma Przemysłu 4.0” zawartego w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju. W związku z poprawkami projekt ponownie został skierowany do tej komisji celem przygotowania dodatkowego sprawozdania.

Kolejnym projektem nad którym pochylił się dzisiaj Sejm w I czytaniu to rządowa propozycja zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wpłynąć na dynamiczny rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i zapewnić stabilne, rodzinne środowisko wychowawcze dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm kontynuował prace nad  nowymi przepisami służącymi poprawie ściągalności alimentów wysłuchując sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm przeprowadził I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Projekt dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do RODO. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu, Sejm rozpatrzy wniosek w bloku głosowań.

Przeprowadzono także I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. utworzenie Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu, Sejm rozpatrzy wniosek w bloku głosowań.

Ostatni dziś rozpatrzony projekt to II czytanie nowelizacji niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Celem zmian ma być przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej. Ponieważ do projektu zgłoszono poprawki został on ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px