Log In

Podsumowanie drugiego dnia 74. posiedzenia Sejmu

Do najważniejszych projektów, nad którymi pracowali posłowie w czwartek, należały ustawy: wprowadzające podwyżkę rent i emerytur, umożliwiające wcześniejszą spłatę długu przez samorządy oraz dostosowujące uprawnienia funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistej i przeszukań do standardów konstytucyjnych. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdania z realizacji programu Maluch Plus.

Kontynuacja prac parlamentarnych. II czytania

Od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia zostaną podniesione. W rezultacie wszystkie emerytury i renty wzrosną nie mniej niż o 70 zł – to najważniejsze założenia przygotowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy. Wnioskodawcy projektu szacują, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony zostanie wdrożona zasada szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej będzie  zapewniona pełna ochrona realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych. Po debacie w II czytaniu projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma na celu wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów poprzez zracjonalizowanie możliwości zadłużania, a także uelastycznienia ich gospodarki finansowej. Zaproponowane rozwiązania umożliwią m.in. wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych oraz spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Posłowie skierowali projekt Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych trafił komisyjny projekt nowelizacji ustawy o Policji, który dostosowuje przepisy prawa w zakresie granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14). W projekcie doprecyzowano, że granice przeszukania, wyznacza cel, którym jest znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Ponadto podkreślono potrzebę podejmowania działań przez funkcjonariuszy publicznych z zachowaniem należytej staranności, ukierunkowanej na poszanowanie prywatności i godności osoby przeszukiwanej.

Posłowie zadecydowali o skierowaniu trzech projektów do III czytania, które odbędzie się w bloku głosowań, są to: poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, który rozszerza zakres beneficjentów polskiego wsparcia w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do skutków tych zmian; poselski projekt nowelizujący ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych mający na celu zaktualizowanie kodów w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) oraz poselski projekt nowelizacji ustawy prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje wprowadzenie regulacji przejściowej umożliwiającej do 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem lub opodatkowanych zerową stawką ze względu na ich przeznaczenie.

Realizacja programu Maluch Plus w latach 2015-2017

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił Izbie sprowadzanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2015-2017. Według sprawozdania obserwuje się dynamiczny wzrost – o 43 proc. liczby instytucji opieki na małymi dziećmi oraz liczby miejsc w tych instytucjach. Pod koniec 2017 r. funkcjonowało 4271 instytucji, a w 2015 było to niespełna 3 tys. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie sprawozdań. Do głosowania nad wnioskami Izba przystąpi w bloku glosowań.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px