Log In

Mechanizmy wsparcia dla kogeneracji wymagają akceptacji Komisji Europejskiej

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wejdzie w życie 25 stycznia 2019 r. Jednak jak zwraca uwagę Urząd Regulacji Energetyki, przewidziane w niej mechanizmy wsparcia wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadza nowe systemy wsparcia dla jednostek kogeneracji zastępujące dotychczas istniejący mechanizm w postaci świadectw pochodzenia z kogeneracji, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 stycznia 2019 r. i wejdzie w życie 25 stycznia 2019 r.

URE zwraca uwagę, ze przed otrzymaniem wsparcia, wszystkie jednostki kogeneracji będą musiały złożyć wniosek do w tej sprawie i uzyskać decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do udziału w odpowiednim systemie.

Jednocześnie URE zaznacza, że zgodnie z zapisami ustawy, do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w ustawie nie stanowi pomocy publicznej, Prezes URE nie wydaje decyzji dopuszczeniu do poszczególnych systemów wsparcia oraz nie ogłasza aukcji i naboru.

Urząd opublikował zaktualizowany pakiet informacyjny dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji wraz z zaktualizowanym formularzem opisu techniczno-ekonomicznego dostosowanym do nowych przepisów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px