Log In

Budżet 2019, rozwój turystyki społecznej, utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz. 76. posiedzenie Sejmu – zapowiedź

Głosowania nad ustawą budżetową na 2019 r. to główny punkt 76. posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 16 stycznia o godz. 10:00. Posłowie zajmą się też m.in. dostosowaniem do unijnych przepisów aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PARP), poselskim projektem mającym gwarantować producentom rolnym stabilizację dochodów w przypadku znacznego ich obniżenia oraz wprowadzeniem nowych rozwiązań związanych z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Zapraszamy do śledzenia relacji i transmisji z posiedzenia na sejmowych profilach w mediach społecznościowych.

Posiedzenie otworzy blok głosowań, który zdominują szczegóły budżetu państwa na 2019 r. W zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Strona dochodowa uwzględnia wprowadzenie nowej, 9 proc. stawki w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po stronie wydatków projekt zapewnia środki na realizację priorytetowych zadań rządu m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, wzrost płac dla pracowników sfery budżetowej, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów oraz dalsze podnoszenie wydatków na obronność. Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc.

W II czytaniu Sejm rozpatrzy komisyjny projekt zmiany ustawy o grach hazardowych. Propozycja, która powstała w reakcji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, rozszerza katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej.

Podczas 76. posiedzenia odbędzie się pierwsze czytanie projektu przewidującego utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dokument określa zasad utworzenia oraz funkcjonowania Sieci, której głównym celem będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, komercjalizacja ich wyników oraz realizacja nowego modelu rozwojowegoprzedstawionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Sejm rozpocznie też parlamentarne prace nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagród specjalnych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym uprawnienie do przyznawania analogicznych wyróżnień mają ministrowie – projekt rozszerza tę możliwość także na premiera. Nagrody mogłyby być przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie nagrody miałyby być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pomijane przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń socjalnych. W porządku obrad zajmuje się także I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px