Log In

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ (24 stycznia 2019r.)

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/

Komisja, podczas swojego posiedzenia w dniu 24 stycznia br., rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3053).
Projekt ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym. Wprowadzane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych jej przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej po wprowadzeniu reformy zarządzania mieniem państwowym w dniu 1 stycznia 2017 r. oraz uelastycznienie stosowania przepisów ustawy.
Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in.:
– uzupełnienie kategorii organów, które są uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do reprezentowania Skarbu Państwa,
– uporządkowanie kompetencji Agencji Mienia Wojskowego do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa kompetencji w odniesieniu do spółek i towarzystw budownictwa społecznego,
– urealnienie terminu sporządzenia projektu planu finansowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych na rok 2019 przez Prezesa Rady Ministrów.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Piotr Król (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Paweł Szrot.

Na kolejnym posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Komisja wysłuchała „Informacji o polityce i działaniach państwa dotyczących dywersyfikacji dostaw gazu w kontekście informacji o wzroście importu tego surowca z Federacji Rosyjskiej w bieżącym roku”.
W imieniu wnioskodawców uzasadnienie wniosku o zwołanie posiedzenia przedstawił poseł Zdzisław Gawlik (PO-KO), który wskazał na konieczność pozyskania wiarygodnej informacji w zakresie: stanu realizacji budowy gazociągu Baltic Pipe, stanu realizacji rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, realizacji zawartych umów na dostawy LNG, etapu budowy połączeń międzysystemowych (interkonektorów), rozbudowy sieci gazowej przesyłowej oraz planów działania w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji.
Informację przedstawił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej – Piotr Naimski.


W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gaz-System a duńską firmą Energinet w listopadzie 2018 r., projekt Baltic Pipe uzyskał status inwestycji.
Baltic Pipe to gazociąg (długości ok. 275 km) łączący Danię i Polskę o przepustowości 10 mld m³, który ma połączyć polski system przesyłowy z systemem duńskim, a przez to także z europejskim oraz z gazociągiem Skanled, transportującym gaz ziemny ze złóż norweskich. Rozpoczęcie eksploatacji gazociągu planowane jest na 2022 r.
Ze względu na znaczenie dla UE, w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, w dniu 23 stycznia 2019 r. projekt uzyskał wsparcie finansowe UE na prace budowlane w wysokości 215 mln euro. Realizacja inwestycji Baltic Pipe przebiega zgodnie z planem i przyjętymi harmonogramami.
Oddanie do użytku gazociągu Baltic Pipe oraz kluczowych inwestycji pozwoli na rozprowadzanie po terytorium całego kraju gazu sprowadzanego za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe. Równocześnie gazociąg Baltic Pipe umożliwi na przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.
Dla terminalu LNG w Świnoujściu przyjęto program oraz harmonogram rozbudowy. W ramach programu rozbudowy przewiduje się projekty składowe, które zwiększą zdolność regazyfikacji terminalu do 7,5 mld m³/rok (projekt SCV), zwiększą elastyczność pracy instalacji terminalu (projekt zbiornik), rozszerzą zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISPO i cystern kolejowych (projekt kolej) oraz rozszerzą zakres świadczonych usług o możliwość załadunku i rozładunku zbiornikowców i bunkrowania LNG, a w przyszłości zwiększą zdolność regazyfikacyjną terminalu do 10 mld m³/rok (projekt nabrzeże). Realizacja projektów zakończy się w 2023 r.
Informację na temat dywersyfikacji dostaw, wydobycia gazu oraz perspektyw dostaw LNG przedstawił wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. – Maciej Woźniak.
Dostawy gazu z kierunku wschodniego maleją – z 87,4% w łącznym imporcie w 2015 r. do 66,8% w łącznym imporcie w 2018 r. Rośnie udział LNG w łącznym imporcie – od 12,6% w 2015 r. do 20,1% na koniec 2018 r. PGNiG obecnie posiada 4 kontrakty długoterminowe na dostawy LNG z USA, które zawarto w ostatnim kwartale 2018 r.
W dyskusji poruszano m.in. kwestie: rozbudowy terminalu LNG (budowa zbiorników – „grzałek”), budowy i rozbudowy magazynów gazu (PMG Mogilno, PMG Brzeźnica, PMG Kosakowo), obecnego i przyszłego krajowego poziomu wydobycia gazu, ewentualnego powrotu do poszukiwań gazu łupkowego, wykorzystania nieużytkowanych odwiertów (PGNiG) dla celów geotermii oraz rynku wykonawców dla planowanych inwestycji, zwłaszcza w zakresie budowy morskiego odcinka gazociągu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px