Log In

Kontynuacja 77. posiedzenia Sejmu. Dzień trzeci – podsumowanie

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – to główne punkty trzeciego dnia 77. posiedzenia Sejmu. W środę Izba kontynuowała prace rozpoczęte 30 i 31 stycznia. Ponadto posłowie odrzucili wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości.  

I czytania

Celem rządowych propozycji zmian w Kodeksie postępowania cywilnego jest walka z przewlekłością, usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań sądowych. Dzięki proponowanym przepisom, znaczna część spraw będzie rozstrzygana już na pierwszej rozprawie. Projektowane przepisy skracają drogę obywateli do sądów – sprawy mają się toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania. Ograniczona została także możliwość przedłużania postępowań, np. przez ciągłe wnoszenie zażaleń. Nowe rozwiązania gwarantują również obiektywizm postępowań – automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów, gdy ich bezstronność może być kwestionowana. Elementem proponowanej przez rząd reformy jest także zwolnienie z opłat sądowych osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców. Projekt został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jest wynikiem realizacji postulatu zawartego w petycji obywatelskiej wniesionej do Senatu, która postuluje zmianę przepisu kpk regulującego kwestię ustalenia końca biegu terminu określonego dla dokonania czynności procesowej, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy, co oznacza że sobota powinna zostać uznana za dzień równorzędny z dniem wolnym od pracy. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Senacki projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego dostosowuje systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia decyzji sądu. Sejm skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Wprowadzenie przepisów w sprawie instrumentów finansowych do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Proponowana regulacja stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji. Wsparcie z instrumentu finansowego ma umożliwić finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych), niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie w I czytaniu i skierował projekt do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej proponuje zmiany, które zakończyłyby problemy rolników z odzyskaniem zwrotu podatku. Projekt dotyczy umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11. Sejm zdecydował w głosowaniu, że projekt nowelizacji trafi do komisji sejmowych: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II czytania

Sejm skierował do dalszych prac w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Projekt zakłada m.in. rozszerzenie oraz doprecyzowanie kompetencji Prezesa Rady Ministrów w zakresie koordynowania wykonywania uprawnień w spółkach objętych Ustawą, modyfikację mechanizmu przekazywania uprawnień do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oraz wprowadzenie zmian w zakresie przepisów Ustawy regulujących zbywanie udziałów i akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny wykonawczy związany jest z dostosowaniem systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja obejmuje środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Zmiany dotyczą w szczególności właściwości sądu w sprawach wykonania środka zabezpieczającego,doprecyzowania treści opinii o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym oraz udziału sprawcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego. Po debacie projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Izba rozpatrzyła poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projekt zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób. W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20% środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ponownie trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Sejm uchwalił trzy ustawy

Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, dostosowując przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy umożliwiają każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Nowela zakłada też umożliwienie każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości. Dochodzenie zwrotu nieruchomości będzie zgodnie z proponowanymi przepisami możliwe przez 20 lat.

Nowelizacja ustawy o żegludze śródlądowej jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która ustanawia wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.Zmiany dotyczą wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej, także określonych kategorii statków morskich, statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. Inną zmianą jest zastąpienie wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej oraz wspólnotowych tymczasowych świadectw zdolności żeglugowej przez odpowiednio unijne świadectwa zdolności żeglugowej albo tymczasowe unijne świadectwa zdolności żeglugowej.

Sejm opowiedział za poprawkami Senatu do noweli ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowe przepisy dostosowują obowiązujące normy do standardów UE. Zgodnie z unijną dyrektywą zmieniono np. definicję znaku towarowego. Teraz będzie mógł nim być np. dźwięk. Kolejna istotna zmiana dotyczy trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Po zmianach do wydłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające ma być wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny. Zgodnie z nowymi przepisami „Urząd Patentowy będzie musiał informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego”.

Inne decyzje Izby

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, stosunkiem głosów 233 do 177, przy 23 wstrzymujących się.  

Sejm przyjął informację rządu „Karta praw osób niepełnosprawnych”. Dokument zawiera opis działań zrealizowanych, kontynuowanych lub podjętych w 2017 r. przez ministerstwa i urzędy centralne, w ramach ich merytorycznych kompetencji i ustawowych uprawnień.
Sejm przyjął sprawozdania z realizacji „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” na lata 2014-2020. Sprawozdania obejmują okres 2015-2017.

Sejm w głosowaniu zadecydował, iż będzie procedował nad projektem ustawy o opłatach abonamentowych, który zakłada rekompensaty finansowe dla publicznej radiofonii i tv z tytułu utraconych w latach 2018-2019 opłat abonamentowych. Projekt był punktem spornym porządku obrad.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px