Log In

Drugi dzień 79. posiedzenia Sejmu – podsumowanie

Uchwalenie ustawy o świadczeniu „Emerytura Plus”, zmiany w prawie farmaceutycznym mające zwalczać proceder nielegalnego wywożenia leków z Polski, wybór Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – to niektóre decyzje podjęte przez Sejm w czwartkowym bloku głosowań. Podczas drugiego dnia 79. posiedzenia Izba w I czytaniu pracowała też nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sejm uchwalił pięć ustaw. Będą teraz przedmiotem prac Senatu

Uchwalona przez Izbę ustawa dotycząca świadczenia „Emerytura Plus” zakłada, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Trzynasta emerytura trafi do przeszło 9,8 mln seniorów, w tym blisko 7 mln emerytów i ponad 2,5 mln rencistów. Ze świadczenia skorzystają osoby w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy w KRUS, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne.

Koniec z nielegalnym wywożeniem medykamentów z Polski – to cel przyjętych przez Sejm zmian w Prawie farmaceutycznym i ustawie o działalności leczniczej. Ustawa ma służyć skutecznej walce z mafią lekową. Dokument przewiduje zaostrzenie kar za nielegalny wywóz leków, wprowadza też zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze u detalistów, m.in. w aptekach.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego ws. akcesji Macedonii Północnej. W uzasadnieniu do projektu ustawy rząd wskazał, że polityka rozszerzenia NATO ma nadal fundamentalne znaczenie dla zwiększania strefy bezpieczeństwa i stabilności w Europie i wokół jej granic, a wejście Macedonii Północnej do NATO powinno przynieść odczuwalną stabilizację dla całego regionu.

Posłowie znowelizowali ustawę o ewidencji ludności. Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu ułatwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii.

Uchwały podjęte przez Sejm

Sejm uczcił pamięci Józefa Mehoffera i Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin. Więcej o uchwałach Izby w osobnych komunikatach:

Sejm uczcił pamięć Józefa Mehoffera w 150. rocznicę urodzin

Sejm upamiętnił prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin

Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r.

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do siedmiu ustaw. Decyzję w sprawie dokumentów podejmie teraz Prezydent

Rozpatrzone przez Sejm uchwały Senatu dotyczyły:

– nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

– zmian w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

– ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki,

– nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw,

– ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024,

– zmian w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw.

I czytanie

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Proponowane przepisy mają zapewnić odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami. Nakładają one również na kuratora obowiązki informacyjne w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem. Dokument został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Pozostałe decyzje Izby

Sejm w bloku głosowań odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego i powołał Jana Nowaka na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posłowie zdecydowali też o skierowaniu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw. Izba nie wyraziła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent w związku ze złożonym wnioskiem oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej. Po głosowaniach Sejm wysłuchał informacji bieżącej, odbyła się też sesja pytań posłów do przedstawicieli rządu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px