Log In

Pierwszy dzień 80. posiedzenia Sejmu. Podsumowanie

W czwartek posłowie zajmowali się m.in. zmianami w ustawie o IPN oraz nowymi przepisami dot. Karty Polaka. Izba zaczęła też prace nad rządowym projektem nt. krajowego zasobu nieruchomości. W piątek drugi dzień 80. posiedzenia Sejmu, zaś trzeci – 25 kwietnia. 

II czytania

Utworzenie jednej bazy podatników VAT. Ta rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku od towarów wpisuje się w realizację exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Celem nowych rozwiązań jest dalsze uszczelnienie systemu VAT. Przyczynią się one również do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców i ograniczenia szarej strefy. Projekt został skierowany do III czytania (sprawozdawca: poseł Piotr Uściński).

Celem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest wprowadzenie nowych regulacji w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych oraz doprecyzowanie już istniejących. Sprawozdawcą był poseł Adam Ołdakowski.

Projekt obniżenia o 15% wymiaru podatku od niektórych kopalin (miedź i srebro) udostępni dodatkowe fundusze KGHM Polska Miedź S.A., które przełożą się na długoterminową stabilność i rozwój Spółki. Projekt, po dyskusji, skierowany został do Komisji Finansów Publicznych (sprawozdawca: poseł Ewa Szymańska).

Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnychfinansowanych ze środków publicznych jest głównym założeniem nowelizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z projektem, opieka zdrowotna nad uczniami w szkole ma objąć profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów. Do projektu posłowie nie zgłosili żadnych poprawek, więc zajmą się nim podczas bloku głosowań. Sprawozdanie z prac Komisji przedstawiła poseł Anna Kwiecień.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został przyjęty przez Sejm bez poprawek. Jego celem jest dostosowanie przepisów ustawy do właściwych regulacji unijnych oraz ma charakter porządkujący: dostosowanie nazewnictwa do obecnie obowiązujących pojęć, uaktualnienie odesłań, usunięcie ewidentnych niejasności (sprawozdawca: poseł Jerzy Meysztowicz).

Kolejnym projektem skierowanym na blok głosowań jest senacka propozycja zmian w ustawie o Policji oraz ustawie o Straży Granicznej, których celem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających przywrócenie do służby wydalonego dyscyplinarnie funkcjonariusza po jego uniewinnieniu w postępowaniu karnym lub umorzeniu takiego postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa lub braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Sprawozdanie przedstawił poseł Jerzy Polaczek.

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo konsularne, których celem jest globalne objęcie wszystkich osób posiadających polskie pochodzenie regulacjami ustawy. Komisja poparła projekt jednogłośnie. Podczas dyskusji Sejm zaproponował kolejne poprawki i projekt został ponownie skierowany do komisji Łączności z Polakami za Granicą (sprawozdawca: poseł Anna Schmidt-Rodziewicz).

Celem nowelizacji ustawy – Prawo pocztowe jest likwidacja odesłań do nieobowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego i wprowadzenie w ich miejsce właściwych odesłań do przepisów ustawy o rzeczach znalezionych. Sejm nie wniósł poprawek do projektu i zajmie się nim w bloku głosowań. Posłem sprawozdawcą był Bogdan Rzońca.

Nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma związek z informatyzacją postępowania sądowego i stanowi istotne przedsięwzięcie organizacyjne dla całego wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z projektem sądy mają mieć zapewnioną możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co  w konsekwencji zoptymalizuje efektywność pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych. W związku ze zgłoszonymi poprawkami do projektu podczas II czytania Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. (sprawozdawca: poseł Bartłomiej Wróblewski). 

Poselski nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących zawartości inwentarza archiwalnego. Doprecyzowanie dotyczące zawartości inwentarza archiwalnego pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu publikowanych informacji. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Sprawozdanie przedstawił poseł Bartłomiej Wróblewski. 

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony, sporządzonej w Tokio 17 lipca 2018 r. Projekt dotyczy ratyfikacji umowy, która w znaczący sposób rozszerza zakres współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości, spraw wewnętrznych oraz współpracy przy zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości oraz stwarza możliwości współpracy w takich dziedzinach jak: środowisko i zmiany klimatyczne, zagadnienia sanitarne i fitosanitarne, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo informacyjne, edukacja, kultura, turystyka, energia i transport. Projekt został przyjęty bez poprawek (sprawozdawca: poseł Piotr Pyzik).

Warsaw

Banner 468 x 60 px