Log In

Drugi dzień 80. posiedzenia Sejmu. Podsumowanie

W piątek Sejm uchwalił 12 ustaw. Skierował rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy wprowadzenia rozwiązań służących sprawnej realizacji programu Mieszkanie Plus, do II czytania do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Trzeci, ostatni, dzień 80. posiedzenia odbędzie się 25 kwietnia.

Najważniejsze uchwalone drugiego dnia posiedzenia ustawy, które trafią do Senatu:

Znowelizowano ustawy o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych. Ustawa wprowadzi nowe, czytelniejsze etykiety energetyczne dla produktów elektrycznych co pozwoli konsumentom zaoszczędzić pieniądze poprzez łatwiejszy wybór energooszczędnych urządzeń

Kolejna to ustawa o podatku od towarów i usług. Projekt zakłada utworzenie jednej bazy podatników VAT. Celem rozwiązania jest dalsze uszczelnienie systemu VAT.

Ważna przyjęta dzisiaj przez posłów ustawa o profilaktycznej opiece zdrowotnej oraz opiece stomatologicznej dla uczniów w szkole – dotyczy zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

Przyjęta ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma związek z informatyzacją postępowania sądowego i stanowi istotne przedsięwzięcie organizacyjne dla całego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zgodnie z ustawą sądy mają mieć zapewnioną możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co w konsekwencji zoptymalizuje efektywność pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych.

Uchwalona Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących zawartości inwentarza archiwalnego.

Znowelizowano ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, której celem jest wprowadzenie nowych regulacji w zakresie klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych oraz doprecyzowanie już istniejących.

Posłowie zagłosowali za zmianą ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy – Prawo Konsularne. Zmiany spowodują rozszerzenie zakresu oddziaływania ustawy o Karcie Polaka na cały świat.

Znowelizowano także ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa obniża o 15 proc. wymiar podatku od niektórych kopalin (miedź i srebro).

Wiceminister Stanisław Szwed z MRPiPS przedstawił informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za lata  2016 i 2017. Posłowie w piątek wysłuchali też informacji bieżącej: w sprawie pomocy państwa w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg zarządzanych przez samorządy i nowych możliwości wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej.

Warsaw

Banner 468 x 60 px