Log In

Elektrownia Bełchatów w trosce o środowisko

·         Troska o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów podczas codziennej pracy Elektrowni Bełchatów.

·         Elektrownia Bełchatów nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie. Dzięki stałemu monitoringowi oraz zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, Elektrownia Bełchatów przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów środowiskowych.

·         Kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski elektrownia intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie jeszcze ostrzejszych norm. Tylko w ostatnich latach na projekty inwestycyjne związane z modernizacją jednostek oraz ochroną powietrza przeznaczono 9 mld zł. 

·         Od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów, emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii.  

·         Elektrownia Bełchatów opracowała też własną technologię „odrtęciowienia” spalin, która gwarantuje dotrzymanie emisji rtęci na poziomie niższym niż wymagane przez nowe unijne standardy.

Ostatnie lata to dla energetyki okres bardzo intensywnych zmian w zakresie wymogów środowiskowych, do których Elektrownia Bełchatów stale się dostosowuje.

Tylko w latach 2007-2016 na program wielkiej modernizacji 10 bloków (bl. 3-12) w bełchatowskiej elektrowni wydano ponad 7,7 mld zł. W ramach tego projektu zrekonstruowano i zmodernizowano dziesięć z dwunastu najdłużej działających bloków w elektrowni. W wyniku tych prac zwiększyła się również moc elektrowni o ok. 200 MW. Na modernizację kolejnej jednostki (bl. nr 2) przeznaczono około 200 mln zł. Ponadto ponad 1 mld zł przeznaczono na projekt ograniczenia emisji dwutlenku siarki. Od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów, emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii. 

Dostosowanie do wymogów Konkluzji BAT

Elektrownia Bełchatów skrupulatnie przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wymogów środowiskowych i już przygotowuje się na wejście w życie nowych norm. Działania realizowane obecnie w Elektrowni Bełchatów zmierzają do dostosowania instalacji do najostrzejszych wydanych dotychczas przepisów w zakresie emisji przemysłowych. Okres dostosowania do tych norm określono do dnia 17 sierpnia 2021 r. 

Szczegółowe analizy techniczne pozwoliły na określenie zakresu niezbędnych modernizacji dostosowawczych do Konkluzji BAT, które realizowane są w zakresie dalszego:

·         ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez uzupełnienie istniejących metod oczyszczania o bardziej złożone technologie chemiczne (selektywna redukcja niekatalityczna SNCR). Po modernizacji wszystkie bloki będą posiadały kombinacje różnych technik pozwalających na dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów emisji,

·         ograniczania emisji związków siarki poprzez modernizację i optymalizację istniejących urządzeń odsiarczania w technologii mokrej wapiennej. W ramach tej modernizacji realizowanych jest szereg prac na wszystkich elementach układu odsiarczania spalin m.in. zabudowa dodatkowych elementów intensyfikujących proces, modernizacja urządzeń wspomagających (klap, wentylatorów) oraz rozbudowa układów pomocniczych instalacji odsiarczania (młynowni, układów odwadniania i transportu gipsu oraz budowa nowej oczyszczalni ścieków z Instalacji Odsiarczania Spalin),

·         ograniczania emisji pyłu poprzez modernizację i optymalizację działania elektrofiltrów oraz optymalizację procesów spalania,

Ograniczenie emisji CO2 jest realizowane poprzez wdrożenie szeregu działań optymalizacyjnych, modernizacyjnych i inwestycyjnych, które mają na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenia energochłonności procesów wytwórczych oraz potrzeb własnych, co wpływa na zmniejszenie jednostkowej emisji COze spalanego węgla. 

Widać to na przestrzeni ostatnich 10 lat,  gdzie jednostkowa emisja dwutlenku węgla powstającego ze spalania węgla brunatnego na 1 megawatogodzinę wyprodukowanej energii, sukcesywnie spada. Jeszcze w 2008 roku emisja COz Elektrowni Bełchatów wynosiła 1,064 Mg/MWh przy zdecydowanie mniejszej produkcji, a obecnie, tj. w 2018 roku, wskaźnik ten wynosił 1,056 Mg/MWh 

Całościowy wzrost emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów związany jest ze wzrostem produkcji z 30,66 TWh w 2008 roku do 37,66 TWh w 2018 roku, który zdeterminowany był zwiększonym zapotrzebowaniem polskiej gospodarki na energię elektryczną. Elektrownia Bełchatów pokryła w ubiegłym roku blisko 22 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Własna technologia „odrtęciowienia” spalin

Elektrownia Bełchatów już od 2011 roku prowadzi walkę z rtęcią. W wyniku wielu prób na przestrzeni lat wypracowano ostatecznie własną technologię „odrtęciowienia” spalin, która gwarantuje dotrzymanie emisji rtęci na poziomie niższym niż wymagany przez nowe unijne standardy (Konkluzje BAT). Technologia opracowana w Elektrowni Bełchatów polega na dawkowaniu do węgla  przed młynami celowanej (uwzględniającej skład spalanego węgla) mieszanki soli bromu. W młynach dochodzi do homogenizacji mieszanki i węgla. Następnie podczas spalania następuje utlenianie rtęci do soli bromu, która łatwo sorbuje na cząstkach popiołów. Jeden ze składników mieszanki bardzo łatwo łączy się z tlenkami siarki, przez co zwalnia miejsca na cząstkach popiołów. Oba procesy zachodzą już w kotle, wynikiem czego spaliny wychodzące z kotła są już oczyszczone w określonym stopniu z rtęci i SO2.

Technologia oparta o powyższe rozwiązania nie była przed próbami stosowana ani testowana w Polsce i stanowi nowość w skali polskiego rynku. Wypracowane w tym zakresie rozwiązania zostaną również zastosowane w innych instalacjach spółki.

źródło: Departament Komunikacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px