Log In

Spółdzielnie energetyczne dostaną opust, ale mniejszy i nie od razu

W wyniku wniesionej poprawki przez resort rolnictwa do prosumenckiego systemu opustów zostaną wliczone spółdzielnie energetyczne. Na jakich zasadach mają funkcjonować takie podmioty?
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dzięki czemu będą mogli się nim teraz zająć posłowie.

Uchwalenie tej nowelizacji jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami jest konieczne, aby uruchomić wsparcie dla większych producentów energii odnawialnej, którzy zechcą wziąć udział w aukcjach zapowiedzianych na ten rok przez Ministerstwo Energii.

Jednak najnowsza nowelizacja przyniesie też szereg zmian dla mniejszych producentów energii odnawialnej.

Już wcześniej było wiadomo, że dzięki tej nowelizacji definicją prosumenta zostaną objęci przedsiębiorcy, dzięki czemu będą mogli skorzystać z rozliczeń w przeznaczonym dla prosumentów systemie tzw. opustów (będą też mogli pozostać w dotychczasowym systemie sprzedaży nadwyżek energii po cenie rynkowej).

Niespodziewanie, tuż przed przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE przez Radę Ministrów, pojawiła się autopoprawka o spółdzielniach energetycznych, które również będą mogły stać się prosumentami i które mają zyskać prawo do rozliczeń energii wprowadzanej do sieci w systemie opustów.

Autopoprawka, za którą stoi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakłada wprowadzenie do ustawy o OZE nowej definicji spółdzielni energetycznej rozumianej jako „spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej”.

Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznej będzie mogło być wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła lub biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii stanowiących własność spółdzielni energetycznej lub jej członków.

Spółdzielnia energetyczna będzie mogła podjąć działalność po zamieszczeniu jej danych
w wykazie spółdzielni energetycznych, który ma być prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Ponadto warunkiem dla spółdzielni energetycznej ma być: 1) prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą; 2) liczba jej członków mniejsza niż 1000; 3) w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie: a) energii elektrycznej: łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii ma umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków i ma nie przekraczać 10 MW, b) ciepła: łączna moc osiągalna cieplna ma nie przekraczać 30 MW, c) biogazu: roczna wydajność wszystkich instalacji ma nie przekraczać 40 mln m3.

Tak rozumiane spółdzielnie energetyczne mają otrzymać prawo do rozliczeń z nadwyżek energii nieskonsumowanej i wprowadzonej do sieci w systemie tzw. opustów, który obowiązuje dotychczasowych prosumentów od połowy 2016 r., kiedy został wprowadzony do ustawy o OZE.System opustów zakłada, że za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci jego kolejny rachunek za kilowatogodzinę pobraną z sieci będzie mógł zostać pomniejszony w stosunku 1:08 w przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW lub w stosunku 1:07 dla większych mikroinstalacji, ale nieprzekraczających 50 kW.

Przy tym opustowi podlegają wyłącznie części zmienne rachunku, w tym koszty zakupionej energii oraz wygenerowane koszty dystrybucji. Na „odebranie” energii z sieci w formie opustu prosument ma maksymalnie rok. Jeśli w tym czasie nie wygeneruje odpowiednio wysokiej konsumpcji, w stosunku do energii wprowadzonej przez niego do sieci, wówczas opust przepada.

Autorzy autopoprawki na temat spółdzielni energetycznych przewidzieli, że takie podmioty również będą mogły korzystać z opustu, ale w stosunku 1 do 0,6, czyli niższym od innych prosumentów.

Pozostałe zasady rozliczania energii wprowadzanej do sieci w systemie opustów dla spółdzielni energetycznej mają być generalnie takie, jak w przypadku innych podmiotów objętych tym systemem.

A co z energią wyprodukowaną i skonsumowaną w ramach spółdzielni?

W tym przypadku autorzy autopoprawki zaproponowali zapis, zgodnie z którym „w odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich instalacjach odnawialnych źródeł energii spółdzielni energetycznej, a następnie zużytej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej spółdzielni energetycznej, w tym ilości energii elektrycznej rozliczonej w sposób, o którym mowa w ust. 3 (red. – chodzi o opust 1:0,6) uznaje się, że jest ona zużyciem energii elektrycznej wyprodukowanej przez dany podmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym i z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego, pod warunkiem, że łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii spółdzielni energetycznej nie przekracza 1 MW”.

Ponadto wprowadzono zapis, zgodnie z którym od konsumpcji takiej energii nie będą naliczane dodatkowe opłaty – w tym opłaty OZE, mocowa i kogeneracyjna.  

Ponadto wszyscy wytwórcy i odbiorcy w ramach spółdzielni w zakresie bilansowania handlowego zostaną uznani za odbiorców.

Szybkie wdrażanie nowej koncepcji spółdzielni energetycznych w praktyce może jednak okazać się problematyczne, na co wskazują zawarte w autopoprawce odniesienia do rozporządzenia, które ma doprecyzować zasady rozliczeń i które opracują w późniejszym czasie resorty energii i środowiska.

Jak wynika z autopoprawki resort rolnictwa, w tym rozporządzeniu mają zostać określone 1) szczegółowy zakres oraz sposób dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii, 2) szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń, z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków; 3) szczegółowy zakres oraz sposób udostępnienia danych pomiarowych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi a spółdzielnią energetyczną; 4) szczegółowy podmiotowy zakres spółdzielni energetycznej.

Projekt po Komisji Prawniczej z dnia 11, 12 i 13.06.2019 r. i zatwierdzeniu przez SKRM w dniu 21.06.2019 r.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px