Log In

85. posiedzenie Sejmu. Relacja z pierwszego dnia obrad

W ramach środowego posiedzenia Sejm m.in. przyjął uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Izba uchwaliła także ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Przeprowadzono również II czytanie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych mającej usprawnić rozwój polskich portów morskich. Ponadto Sejm minutą ciszy uczcił pamięć Władysława Józefa Skrzypka. Kontynuację 85. posiedzenia Sejmu zaplanowano na 9 sierpnia.

Uchwała Sejmu w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W dokumencie podkreślono, że Powstanie Warszawskie było jedną z najbardziej heroicznych i tragicznych polskich batalii II wojny światowej oraz największą akcją zbrojną podziemia w Europie okupowanej przez Niemców. „Powstanie Warszawskie stało się symbolem odwagi i ofiarności Polaków samotnie walczących o wolność. Ich męczeństwo przez prawie półwiecze rządów komunistycznych było negowane. Mimo to pamięć o heroicznym zrywie mieszkańców stolicy przetrwała w świadomości narodowej Polaków” – zaznaczono w dokumencie.

Sejm minutą ciszy uczcił pamięć Władysława Józefa Skrzypka, doktora nauk humanistycznych, w latach 2002-2006 prezydenta Włocławka, posła na Sejm III kadencji.

Uchwalone ustawy

Sejm uchwalił ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Przyjęty dokument zapewnia podstawy prawne do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Spis będzie obowiązkowy i ma być przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą statystyczną. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne). Realizacja powszechnego spisu rolnego w 2020 r. w długofalowej perspektywie może mieć korzystne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Kompleksowe dane będą przydatne w procesie identyfikacji najważniejszych problemów rolnictwa i wsi oraz w kreowaniu krajowej polityki rolnej

Posłowie przyjęli także zmiany w ponad 60 ustawach, które mają na celu ograniczenie obciążeń regulacyjnych, w szczególności o charakterze administracyjnym. Nowelizacja stanowi realizację formułowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapowiedzi zmniejszenia biurokratcji i uproszczenia przepisów. Tzw. Pakiet Przyjazne Państwo przewiduje m. in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Ma to wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi. Wprowadza także prawo do popełnienia błędu, dzięki czemu przedsiębiorca MŚP przez pierwszy rok działalności, gdy popełni błąd nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie musiał usunąć naruszenie.

Sejm wprowadził także zmiany przedłużające termin składania sprzedawcom energii specjalnych oświadczeń potwierdzających ich status uprawnionego do 13 sierpnia. Na ich podstawie będą mogli oni w drugim półroczu 2019 r. odbierać energie po zamrożonej cenie (stosowanej do 30 czerwca 2018 r.). Chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ze składania oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe. 

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Kodeks wyborczy. Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowela zakłada, że o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego.

Sejm przyjął w środę ustawę o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Dotyczy ona zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów w zakresie pomocy publicznej w stosunku do regulacji Unii Europejskiej, polegających m.in. na: rozszerzeniu listy beneficjentów Funduszu Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) o podmioty z krajów członkowskich UE, ograniczeniu w przepisach wysokości pomocy do kwoty de minimis, usunięciu mechanizmu wypłaty środków finansowych z FŻŚ za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji. Ustawa wprowadza nowe instrumenty wsparcia armatorów, jak możliwość umorzenia części kredytów preferencyjnych. Jest też możliwość refinansowania zakupu składników wyposażenia statków, poszerzony został zakres potencjalnych beneficjentów. Stają się nimi armatorzy statków pasażerskich, statków utrzymaniowo-technicznych i armatorów zagranicznych.

Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje wyrażenie zgody na ratyfikację przez prezydenta umowy między polskim rządem a rządem litewskim w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Polską a Litwą. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską została podpisana w Wilnie 17 lutego 2018 r.

Zakończenie prac parlamentarnych

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 zł, a łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1 600 zł. W wyniku zmian świadczeniem może zostać dodatkowo objętych ok. 56 tys. uprawnionych z ZUS z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji z tytułu podniesienia progu dochodowego do 1600 zł, ok. 360 tys. osób w wieku 75 i więcej lat, pobierających dodatek pielęgnacyjny, które mogą wystąpić o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także ok. 31,4 tys. osób pobierających rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną.

Sejm przyjął ponadto poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które zakładają powrót do pierwotnego rozdziału środków dla OSP.

II czytania

Izba przeprowadziła prace nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dokument ma usprawnić realizację budowy nowych nabrzeży w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Projekt określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów morskich o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej. Wprowadza szereg ułatwień proceduralnych. Chodzi przede wszystkim o ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty (przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości) oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił poseł Artur Szałabawka. W związku ze zgłoszonymi poprawkami dokument został skierowany ponownie do komisji.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy realizacji stanowiska Komisji Europejskiej przedstawionego w toku postępowania w sprawie notyfikacji środka pomocowego dla armatorów statków morskich polegającego na zwolnieniu z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Finansów Publicznych przedstawiła poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został skierowany ponownie do prac w komisjach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px