Log In

ME przedstawia projekt rozporządzenia ws. projektów Krajowego systemu zielonych inwestycji

Resort energii skierował do uzgodnień i konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Uwagi można składać do 21 sierpnia.
Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, wskazanych w ustawie z 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

„Proponowane w rozporządzeniu obszary realizacji programów i projektów inwestycyjnych służą realizacji zobowiązań Polski do m.in. zwiększenia do 15 proc. udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii finalnej oraz do kontrybucji w ogólnounijnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. (w porównaniu do 1990 r.) do 2020 r. (w przeliczeniu na poziomy z 2005 r.: -21 proc. w sektorach EU ETS i -10 proc. w non-ETS). Uwzględniają one także nowe cele strategiczne rozwoju polskiej energetyki, wynikające z projektu +Polityki energetycznej Polski do 2040 r.+ (dalej +PEP+), w tym zadania niezbędne do realizacji w perspektywie krótkookresowej. PEP podkreśla w szczególności wzrastającą rolę udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim miksie energetycznym – jednym z zakładanych celów jest osiągnięcie 21 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Projekt proponuje, by dofinansowaniem w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji zostały objęte następujące programy i projekty przeznaczone do realizacji w obszarach:

1) wykorzystania odnawialnych źródeł energii – programy i projekty wspierające promowanie, rozwój lub modernizację źródeł, w tym źródeł zlokalizowanych u odbiorców końcowych,

2) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji – programy i projekty służące budowie lub modernizacji jednostek kogeneracyjnych, w szczególności małych jednostek, dostosowaniu istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej do pracy w kogeneracji lub do pracy w oparciu o ideę gospodarki obiegu zamkniętego, 3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego – programy i projekty służące rozbudowie i modernizacji systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, zwłaszcza umożliwiające realizację przyłączeń do sieci nowych odbiorców lub wytwórców energii, jak również programy i projekty sprzyjające wzrostowi jakości i niezawodności świadczonych usług lub sieci dystrybucyjnych, rozwojowi inteligentnych sieci czy inwestycjom w usługi dla odbiorców, w tym dla energetyki prosumenckiej,

4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych m.in. w konkluzjach BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania – programy i projekty obejmujące rozbudowę, przebudowę lub modernizację jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w instalacje służące ochronie środowiska,

5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej.

Resort podał, że skrócony termin przesyłania uwag wynika z konieczności pilnego wdrożenia programów dofinansowania w obszarach określonych w rozporządzeniu.

PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px