Log In

Informacja o 3. posiedzeniu Sejmu

Projekt budżetu na rok 2020 jest najważniejszym punktem rozpoczętego w środę 8 stycznia 3. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad Izby znalazł się także projekt gwarantujący wypłacanie w kolejnych latach 13. emerytury. Posłowie zajmą się ponadto m.in. propozycją rozwiązań wzmacniających nadzór nad jakością żywności oraz projektem przepisów wspierających realizację programu „Kolej plus”. Izba rozpatrzy też dwa projekty ustaw wniesione przez obywateli. Posiedzenie potrwa trzy dni. Zachęcamy do śledzenia relacji w sejmowych mediach społecznościowych. 

I czytanie projektu ustawy budżetowej będzie głównym punktem pierwszego dnia obrad. Jak podkreśla Rada Ministrów w uzasadnieniu, budżet na 2020 r. będzie zrównoważony, a więc całość wydatków państwa znajdzie pokrycie w jego dochodach. Wyniosą one według projektu 435,3 mld zł. W 2020 r. rząd zakłada także wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., inflację średnioroczną w wysokości 2,5 proc. oraz wzrost wynagrodzeń, emerytur i rent w gospodarce narodowej nominalnie o 6,3 proc. Priorytetem budżetu na 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, są wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów. Kontynuowane będą takie programy jak „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, utrzymane będzie finansowanie podwyższonych świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, seniorzy otrzymają 13. emeryturę oraz waloryzację świadczeń na korzystnych warunkach (w wysokości co najmniej 70 zł), wzrosną wydatki na obronę narodową, infrastrukturę kolejową i drogową oraz przewozy autobusowe. Wraz z projektem budżetu Izba rozpatrzy także tzw. ustawę okołobudżetową na 2020 r.

Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów gwarantuje, że tzw. 13. emerytura będzie wypłacana corocznie. Już w kwietniu 2020 r. prawie 10 milionów seniorów otrzyma dodatkowo 1200 zł brutto. Rząd proponuje też nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która zakłada, że od marca 2020 r. waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto, a najniższa emerytura i renta wzrośnie do 1200 zł

Sejm w I czytaniu zapozna się także z projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rada Ministrów proponuje wzmocnienie nadzoru nad jakością żywności. Jej kontrola na wszystkich etapach obrotu skupiona będzie w rękach jednego organu: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Inspekcja będzie sprawdzać jakość artykułów rolno-spożywczych u producenta, na etapie ich przetwarzania oraz w handlu hurtowym i detalicznym (np. w sklepach, na bazarach, w punktach gastronomicznych i w cateringu).

Izba będzie kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Jego celem jest przywracanie ruchu kolejowego na nieczynnych bądź zlikwidowanych liniach, ograniczenie ich likwidacji oraz wsparcie dla przewozów pasażerskich między sąsiadującymi województwami. Łatwiejsze będzie także przygotowywanie i realizacja inwestycji kolejowych.

W porządku obrad rozpoczynającego się posiedzenia znalazły się także dwa projekty obywatelskie dotyczące nowelizacji ustaw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px