Log In

Podsumowanie pierwszego dnia obrad 5. posiedzenia Sejmu

Głównym punktem środowych (12 lutego) prac Izby było II czytanie projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Posłowie zaczęli też prace nad rządową propozycją wspierania prozdrowotnych wyborów konsumenckich i przeprowadziła II czytanie projektu ustawy o przeniesieniu środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. 

I czytania

Rząd przedstawił projekt zmian w prawie mających na celu promocję prozdrowotnych wyborów konsumentów.Jak podkreślają wnioskodawcy, jego założeniem jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia do walki z nadwagą i otyłością. Projekt przewiduje nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny oraz na napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml. Rząd proponuje także zmiany w prawie zamówień publicznych, tak aby polityka zakupowa państwa uwzględniała aspekty zdrowotne. Znaczna większość pozyskanych środków zasili budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostała część trafi do gmin oraz wzmocni finansowo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej wspierający aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Sejm zdecyduje o dalszych losach projektu w bloku głosowań.

Dostosowanie przepisów podatkowych do przepisów Unii Europejskiej jest celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. o uszczelnienie systemu podatku CIT, zmiany w ustawie o VAT dotyczące handlu między państwami UE. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych do rozpatrzenia. 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w przepisach podatkowych, wśród nich m.in. dostosowanie ustawy o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., ograniczenie liczby rocznych obliczeń (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe oraz wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta. Sejm skierował projekt do rozpatrzenia w KFP. 

II czytania

Sejm kontynuował prace nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. Posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, następnie w trwającej blisko sześć godzin debacie przedstawiciele klubów i koła poselskiego zaprezentowali swoje stanowiska. Rada Ministrów przedstawiła projekt zrównoważonego budżetu państwa, w którym wydatki równoważone są przez dochody – ich poziom wyniesie 435,3 mld. zł. Ponadto projekt zakłada utrzymanie wszystkich programów społecznych, m.in. Rodzina 500 plus, Dobry start, 13. Emerytura. Projekt skierowano ponownie do KFP w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania

Posłowie pracowali także nad projektem ustawy o przeniesieniu środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zgodnie z założeniami projektu, ma on wzmocnić polski system emerytalny poprzez tworzenie silnego filara kapitałowego opartego na powszechnych kontach indywidualnych. Środki na tych kontach będą prywatną własnością przyszłych emerytów. Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które przedstawią dodatkowe sprawozdanie.

Usprawnienie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, a dzięki temu znaczące przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego jest celem projektowanej nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego. W związku ze zgłoszonymi w II czytaniu poprawkami Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Infrastruktury.

Informacja o działalności Trybunału Konstytucyjnego

Posłowie zapoznali się także ze stanowiskiem połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Ustawodawczej na temat informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 r. i wysłuchali oświadczeń w imieniu klubów i koła poselskiego.

Ślubowanie poselskie

Ślubowanie złożył poseł Mariusz Gosek. W ławach poselskich zastąpił on wybranego do Parlamentu Europejskiego posła Dominika Tarczyńskiego.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px