Log In

Podsumowanie drugiego dnia obrad 5. posiedzenia Sejmu

W drugim i ostatnim dniu 5. posiedzenia Sejm m.in. upamiętnił 80. rocznicę pierwszych deportacji Polaków na Wschód oraz przyjął uchwałę z okazji 50. rocznicy śmierci Mieczysława Grydzewskiego, przeprowadził I czytanie trzech obywatelskich projektów ustaw, wysłuchał informacji bieżącej i pytań w sprawach bieżących, a w bloku głosowań uchwalił m.in. ustawę o przeniesieniu środków z OFE do IKE. Posłowie odrzucili też wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych.

Uchwały Sejmu

Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. „Deportacje naszych rodaków na Wschód, w tym na Sybir, były niezwykle bolesnym i tragicznym doświadczeniem dla całego Narodu. Komunistyczny reżim zamierzał dokonać eksterminacji elit politycznych, gospodarczych i intelektualnych oraz rozbić strukturę społeczną Polski. Pomimo skali i charakteru podjętych działań, nie udało się zniszczyć ducha w naszym Narodzie” – głosi treść uchwały.

W 50. rocznicę śmierci Mieczysława Grydzewskiego, redaktora, krytyka literackiego, wydawcy,  dziennikarza, założyciela i redaktora pism „Skamander” i „Wiadomości Literackie” posłowie w przyjętej przez aklamację uchwale upamiętnili jego postać oraz wkład w kulturę narodową.

Uchwalone ustawy – skierowane do Senatu

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. IKE staną się jednym z czterech filarów systemu emerytalnego, a środki na nich zgromadzone będą własnością przyszłych emerytów.

Posłowie uchwalili nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęte zmiany mają na celu przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej oraz otwarcie rynku usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników z innych państw UE jest celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Rozpatrzenie stanowisk Senatu

Izba wyższa wnosiła o odrzucenie nowelizacji czterech ustaw: o radiofonii i telewizji oraz o opłatach abonamentowych, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze i o działach administracji rządowej. Sejm nie zgodził się ze stanowiskami wyrażonymi w uchwałach Senatu i odrzucił je bezwzględną większością głosów.

Posłowie rozpatrzyli także poprawki Senatu do ustaw: o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (13. emerytura), o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o ochronie roślin przed agrofagami oraz ustawy okołobudżetowej, a także do nowelizacji ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, o transporcie kolejowym, Prawo budowlane oraz o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Rozpatrzone przez Sejm ustawy trafią teraz do Prezydenta.

I czytania

Sejm przeprowadził I czytania trzech obywatelskich projektów ustaw. 

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. Decyzją Sejmu projekt rozpatrzy Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia dotyczy określenia sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Izba skierowała projekt do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada zwiększenie środków finansowych z budżetu państwa na ochronę zdrowia. 

Posłowie zapoznali się też w I czytaniu z poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, zakładającym zwolnienie od tych podatków wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, jeśli darczyńcą lub spadkodawcą byłą osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadząca rodzinny dom dziecka. Sejm skierował projekt do rozpatrzenia w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm przeprowadził ponadto I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt dotyczy m.in. zoptymalizowania systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych. Sejm skierował projekt do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia.

II czytanie

Izba kontynuowała prace nad projektem ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, zakładającym m.in. wprowadzenie opłat od napojów zawierających cukry. Celem projektu jest m.in. ograniczenie nadwagi i otyłości. III czytanie projektu na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Posłowie wysłuchali informacji bieżącej rządu w sprawie działań w związku z „lawinowo rosnącymi cenami i kosztami utrzymania polskich rodzin”, a także zapoznali się z odpowiedziami przedstawicieli Rady Ministrów na pytania w sprawach bieżących, dotyczące m.in. świadczenia „500 plus” dla osób niepełnosprawnych, likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku, funkcjonowania systemu e-recepta, ryzyka wystąpienia suszy oraz sytuacji oddziałów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

Pozostałe decyzje Sejmu

Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra – Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych. Posłowie nie zgodzili się też z wnioskiem o odrzucenie dokumentu nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań w tym zakresie w roku 2018.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px