Log In

Likwidacja FNT w noweli ustawy o biokomponentach

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przestanie istnieć 30 września, a jego zadania i przychody bezpośrednio przejmie NFOŚiGW – zakłada nowelizacja ustawy o biokomponentach, która wpłynęła w poniedziałek do Sejmu. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie proponowanych zmian.

Na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 28 lipca 2018 r. utworzony został państwowy fundusz celowy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (dalej FNT-PFC).
Dysponentem FNT-PFC został minister właściwy do spraw energii, zaś zarządzającym FNT – PFC Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW). Obsługę bankową FNT-PFC powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego.
Celem FNT-PFC jest realizacja – w ramach ponoszonych kosztów – wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe. Utworzenie FNT-PFC miało stanowić odpowiedź na brak systemowego wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie przy jednoczesnym zobowiązaniu Polski na poziomie dyrektyw UE do wspierania rozwoju rynku i infrastruktury niezbędnej do wykorzystywania paliw alternatywnych, a także osiągnięcia celów w zakresie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych.

Zgodnie z przyjętą obecnie regulacją, główny ciężar decyzyjny – na poziomie nie tylko strategicznym, ale i operacyjnym – spoczywa na dysponencie FNT-PFC (obecnie Minister Klimatu), natomiast zadania związane z bieżącym zarządzaniem tym Funduszem są wykonywane przez NFOŚiGW. Minister Klimatu sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez NFOŚiGW tych zadań, jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie trybu wyboru projektów do wsparcia ze środków FNT-PFC oraz zatwierdzania projektów do wsparcia. Do zadań NFOŚiGW, jako zarządzającego FNT-PFC, należy m. in. prowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia ze środków FNT-PFC, zawieranie umów o wsparcie oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających z tych umów, dokonywanie wypłat wsparcia ze środków FNT-PFC oraz monitorowanie i kontrolowanie sposobu jego wykorzystania. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę bankową FNT-PFC oraz może świadczyć na rzecz tego Funduszu usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych. Przyjęty system dysponowania i zarządzania FNT-PFC przewiduje współdziałanie operacyjne aż trzech podmiotów.
Ponadto, przyjęty model funkcjonowania FNT-PFC zakłada, iż szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia udzielonego ze środków FNT-PFC, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia oraz szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia ewentualnego zwrotu wsparcia wraz z należnymi odsetkami, określane są dla poszczególnych działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
Rada Ministrów określa również, w drodze rozporządzeń, szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia ze środków FNT-PFC dla poszczególnych działań określonych w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Założeniem systemu wsparcia ze środków FNT-PFC miało być ścisłe jego skorelowanie z dofinansowaniem przedsięwzięć i zadań z zakresu transportu niskoemisyjnego, udzielanym ze środków własnych NFOŚiGW, a zwłaszcza ze środków zobowiązania wieloletniego NFOŚiGW „OZE i efektywność energetyczna”, określonego w art. 401c ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z 401c ust. 5 pkt 15 tej ustawy, środki NFOŚiGW, w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów uzyskanych z opłat zastępczych z ustawy o efektywności energetycznej oraz ustawy o OZE, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, są przeznaczane również na wspieranie działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (czyli celów, do realizacji których został utworzony FNT-PFC). Natomiast środki samego FNT-PFC do tej pory nie są wykorzystywane na wspieranie ww. działań.
W celu uproszczenia, odbiurokratyzowania i przyspieszenia finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego projektowana ustawa likwiduje FNT-PFC, a w jego miejsce tworzy nowe zobowiązanie wieloletnie NFOŚiGW, określone w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony środowiska (dalej zobowiązanie wieloletnie FNT). Jednocześnie likwidacja FNT-PFC koresponduje z działaniami podjętymi przez NFOŚiGW w celu dofinansowania ze środków zobowiązania wieloletniego OZE i efektywność energetyczna dotychczasowych zadań przewidzianych do wsparcia ze środków FNT-PFC. Likwidacja FNT-PFC i utworzenie zobowiązania wieloletniego FNT pozwoli na przenoszenie środków między oboma zobowiązaniami, celem zapewnienia jak najefektywniejszego finansowania priorytetowych celów środowiskowych. Poniesione od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” wydatki na realizację zadań FNT, z dniem 1 października 2020 r. zostaną zrefundowane ze środków nowego zobowiązania wieloletniego FNT.
Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW) będą w szczególności środki zgromadzone na rachunku FNT-PFC na dzień jego likwidacji, jak również przychody pochodzące z dotychczasowych źródeł przychodów FNT-PFC w postaci wpływów z tytułu opłaty zastępczej o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o biopaliwach i biokomponentach (od 2021 r. 55% tych wpływów ma jednak trafiać na Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy – Prawo ochrony środowiska (tj. części wpływów z tej opłaty przypadającej obecnie FNT-PFC), oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
W ramach zobowiązania wieloletniego FNT, NFOŚiGW będzie obowiązany przeznaczyć na cele, o których mowa obecnie w art. 28ze ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (cele, do realizacji których został utworzony FNT-PFC) środki, w wysokości nie mniejszej niż kwoty przychodów tego zobowiązania wieloletniego (wymienionych wyżej), po pomniejszeniu kosztów obsługi tych przychodów.
Powyższa konstrukcja zapewniająca sprawniejsze wydatkowanie środków FNT na zadania z zakresu transportu niskoemisyjnego korespondować będzie z zakresem działania NFOŚiGW jako instytucji ochrony środowiska, do której zadań należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie wskazanym w art. 400a ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz tworzenie warunków do wdrażania tego finansowania, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Włączenie realizacji celów przekształcanego FNT-PFC do celów statutowych NFOŚiGW zapewni synergię zwiększającą efekt wydatkowanych środków publicznych, przy jednoczesnym odformalizowaniu procedur wydatkowania tych środków i skróceniu czasu potrzebnego na ich wypłatę. NFOŚiGW będzie obowiązany gospodarować środkami FNT w oparciu o swoje przepisy ustrojowe jako państwowej osoby prawnej, w tym przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Rady Ministrów sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co daje większą elastyczność w dostosowaniu wydatkowania ww. środków do zmieniających się priorytetów ekologicznych. Proponowana formuła umożliwi organom NFOŚiGW podejmowanie decyzji o udzielaniu wsparcia w ramach programów priorytetowych, uchwalanych przy udziale ministra właściwego do spraw klimatu, sprawującego bieżący nadzór nad działalnością NFOŚiGW.
Dotychczasowa konieczność określania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia kryteriów wyboru przedsięwzięć dla poszczególnych działań wymienionych w art. 28ze ust. 1 pkt 1-11 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zastąpiona zostanie mniej sformalizowaną i efektywniejszą formułą wyboru projektów do wsparcia w oparciu o kryteria wyboru przedsięwzięć określane przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW w drodze uchwały, której legalność poddawana jest ocenie ministra właściwego do spraw klimatu.
Obowiązek określania, w drodze rozporządzeń, szczegółowych warunków udzielania i rozliczania wsparcia dla poszczególnych działań wspieranych ze środków FNT-PFC zastąpiony zostanie obowiązkiem Rady Nadzorczej NFOŚiGW ustalania zasad udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW i jego rozliczania w drodze uchwały, której legalność poddawana jest ocenie ministra właściwego do spraw klimatu. Przeprowadzanie naborów wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (w ramach zobowiązania wieloletniego FNT) odbywać się będzie na podstawie postanowień programów priorytetowych, których treść – zgodnie z art. 400k ust. 2 pkt 1b ustawy – Prawo ochrony środowiska – podlega obligatoryjnemu opiniowaniu przez ministra właściwego do spraw klimatu.
Do przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach ww. zobowiązania wieloletniego będą miały zastosowanie: podręczniki procedur i inne dokumenty wewnętrzne NFOŚiGW (w tym m.in. procedury i instrukcje dotyczące monitorowania i kontroli, działalności informacyjnej i promocyjnej, zabezpieczeń wierzytelności, systemu teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, obiegu i przechowywania dokumentów, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, wzory umów o udzielenie dofinansowania, listy sprawdzające).

Terminy oraz sposób składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach poszczególnych programów priorytetowych (realizowanych w ramach zobowiązania wieloletniego FNT) będą określane w ogłoszeniach o naborach lub w regulaminach naborów, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
W ramach zobowiązania wieloletniego FNT dofinansowanie będzie mogło być udzielane we wszystkich formach zwrotnych i bezzwrotnych, dopuszczonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, a więc w formie: pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych lub spłat kapitału kredytów bankowych, wejść kapitałowych, przekazania środków na dochody budżetu państwa w celu dofinansowania zadań PJB, czy też udostępnienia środków bankom oraz WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania w formach zwrotnych lub bezzwrotnych.
Zasady umarzania pożyczek ze środków NFOŚiGW, w tym w ramach zobowiązań wieloletnich, ustala Rada Nadzorcza NFOŚiGW, natomiast reguły przekazywania przez NFOŚiGW środków na dochody budżetu państwa w celu dofinansowania zadań realizowanych przez PJB – przy wykorzystaniu mechanizmu rezerwy celowej tworzonej w budżecie państwa – określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu transportu niskoemisyjnego w ramach zobowiązania wieloletniego FNT będą mogły być określone przez Ministra Klimatu w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Projektowana ustawa określa również szczegółowe zasady podziału opłaty emisyjnej, która w 95% stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 80% – tak jak obecnie – przychód zobowiązanie wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom” i w 15% przychód zobowiązania wieloletniego FNT), a w 5% przychód Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Projektowana ustawa wygasza również – z dniem 30 września 2020 r. – dotychczasowe umowy zawarte przez NFOŚiGW, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Dysponenta FNT-PFC na podstawie art. 28zb ust. 2 i 3 oraz 28zc ust.1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jednocześnie zapewnia następstwo prawne po likwidowanym państwowym funduszu celowym wskazując, iż należności i zobowiązania FNT-PFC stają się zobowiązaniami i należnościami NFOŚiGW.
Zmiany zawarte w art. 1 mają na celu umożliwienie przekształcenia państwowego funduszu celowego FNT w zobowiązanie wieloletnie FNT w ramach NFOŚiGW poprzez uchylenie w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przepisów dotyczących tego funduszu. W wyniku przekształcenia FNT-PFC opłata zastępcza będzie wpływać na rachunek bankowy zobowiązania wieloletniego FNT.
Zmiana zawarta w art. 2 ma na celu usunięcie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT wsparcia udzielanego ze środków przekształcanego FNT-PFC. W zakresie zwolnienia z opodatkowania środków NFOŚiGW nie
trzeba wprowadzać żadnych zmian w tej ustawie, gdyż przewiduje już ona takie zwolnienie.
Zmiana zawarta w art. 3 ma na celu objęcie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem CIT dofinansowania udzielanego w formie bezzwrotnej ze środków NFOŚiGW w ramach zobowiązania wieloletniego FNT. Zaproponowane rozwiązanie odpowiada obecnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT wsparcia ze środków FNT-PFC.
Zmiany zawarte w art. 4 mają na celu ujęcie dotychczasowego przychodu FNT-PFC w postaci środków pochodzących od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT.
Art. 5 wprowadza następujące zmiany do ustawy– Prawo ochrony środowiska:
 art. 5 pkt 1 i 2 – zmiany mają na celu ujęcie opłaty emisyjnej – dotychczasowego przychodu FNT-PFC jako przychodu zobowiązania wieloletniego FNT;
 art. 5 pkt 3 – zmiana ma na celu zniesienie roli NFOŚiGW jako zarządzającego przekształcanym FNT-PFC;
 art. 5 pkt 4 – zmiana ma na celu usytuowanie wpływów z tytułu opłaty zastępczej i środków przekazywanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego jako źródeł przychodów zobowiązania wieloletniego FNT;
 art. 5 pkt 5 lit. a – zmiana ma na celu usunięcie z celów zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” wspierania działań FNT-PFC;
 art. 5 pkt 5 lit. b – zmiana porządkowa wynikająca z przekazywania do NFOŚiGW 95% środków z opłaty emisyjnej (80% stanowi przychód zobowiązania wieloletniego „przeciwdziałanie emisjom”, a 15% – przychód zobowiązania wieloletniego FNT);
 art. 5 pkt 5 lit. c – zmiana ma na celu utworzenie nowego zobowiązania wieloletniego FNT ze wskazaniem celów analogicznych do celów FNT-PFC;
 art. 5 pkt 5 lit. d – zmiana ma na celu skorygowanie odesłań w konsekwencji utworzenia nowego zobowiązania wieloletniego FNT;
 art. 5 pkt 6 – zmiana ma na celu przeniesienie na NFOŚiGW (na zobowiązanie wieloletnie FNT) dotychczasowego obowiązku FNT-PFC dofinansowania Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zmiany zawarte w art. 6 mają na celu uwzględnienie w ustawie zmieniającej ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych skutków przekształcenia FNT-PFC w zobowiązanie wieloletnie FNT.
Zmiany zawarte w art. 7 są konsekwencją przejęcia przez NFOŚiGW (zobowiązanie wieloletnie FNT) zadania FNT-PFC, polegającego na dofinansowaniu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zmiana zawarta w art. 8 dotyczy uchylenia art. 20 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, który utrzymywał w mocy akty wykonawcze (rozporządzenia), określające kryteria i warunki udzielania wsparcia ze środków FNT-PFC.
W projektowanej ustawie wprowadza się następujące przepisy przejściowe:
 art. 9 ma na celu nadanie formy prawnej przekształceniu FNT-PFC w zobowiązanie wieloletnie FNT oraz wskazuje skutki tego przekształcenia w zakresie inwentaryzacji, zamknięcia rachunku, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości;
 art. 10 dotyczy rozwiązania umów zawartych pomiędzy NFOŚiGW a BGK i Dysponentem FNT-PFC w zakresie obsługi przekształcanego FNT-PFC oraz zamknięcia rachunku NFOŚiGW dla środków tego funduszu. NFOŚiGW stanie się stroną umów z beneficjentami wsparcia udzielanego ze środków FNT-PFC. Umowy te zostaną dostosowane do uwarunkowań wynikających z przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska;
 art. 11 dotyczy technicznego przekazania przez BGK środków przekształcanego FNT-PFC na rachunek zobowiązania wieloletniego FNT. Ponadto, określa przekazanie środków ze zobowiązania wygasającego „biokomponenty i biopaliwa” do nowego zobowiązania wieloletniego FNT;
 art. 12 reguluje:
o przejęcie przez NFOŚiGW należności i zobowiązań przekształcanego FNT-PFC oraz wskazuje źródło finansowania niepokrytych kosztów związanych z zarządzaniem FNT-PFC,
o kwestię zrefundowania ze środków nowego zobowiązania FNT poniesionych od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez NFOŚiGW – w ramach zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” – wydatków na realizację zadań FNT;
 art. 13 przewiduje możliwość uzyskiwania przez NFOŚiGW dotacji celowej z budżetu państwa, analogicznie do obecnych rozwiązań dotyczących przekształcanego FNT-PFC. Przepis przejściowy nie wywiera żadnego negatywnego skutku dla budżetu państwa. Ponadto, wprowadza regułę wydatkową dla wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową;
 art. 14 wprowadza zobowiązanie dla NFOŚiGW w zakresie przeznaczenia dodatkowo w latach 2020–2029 środków ramach zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna” na wspieranie działań zobowiązania wieloletniego FNT w wysokości nie niższej niż suma dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków otrzymanych od operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.
Art. 15 stanowi przepis końcowy. Przepisy dotyczące wygaszenia funkcjonowania FNT-PFC powinny wejść w życie z dniem 30 września 2020 r., natomiast pozostałe – z dniem 1 października 2020 r.
Zgodność z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Regulowane zagadnienia mają charakter krajowy i dotyczą kwestii organizacyjnych.
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Na skutek zlikwidowania z dniem 30 września 2020 r. FNT-PFC z jednoczesnym utworzeniem z dniem 1 października 2020 r. nowego zobowiązania wieloletniego FNT w NFOŚiGW zostaną dokonane przesunięcia środków pomiędzy dwiema jednostkami sektora finansów publicznych, tj. pomiędzy FNT-PFC i NFOŚiGW, których plany finansowe są określane w ustawie budżetowej. Przeniesienie środków będzie miało neutralny skutek dla budżetu państwa, gdyż wysokość przekazanych środków na zobowiązanie wieloletnie FNT jest zgodna z szacowanymi wpływami FNT.
Zakłada się, że działania związane z zakończeniem funkcjonowania z dniem 30 września 2020
r. FNT-PFC i rozliczeniem jego dotychczasowych zadań nie będą wymagać ponoszenia dodatkowych kosztów przez Ministra Klimatu, NFOŚiGW i BGK. Również proces utworzenia nowego zobowiązania wieloletniego FNT w NFOŚiGW nie będzie skutkować żadnymi dodatkowymi kosztami ze strony NFOŚiGW. Rozwiązania określone w projekcie nie spowodują również zwiększenia obciążeń dla budżetu państwa, gdyż wskazana w projektowanej ustawie możliwość udzielania wsparcia ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa stanowi przeniesienie mechanizmu określonego w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
Obecna sytuacja gospodarcza związana ze skutkami epidemii COVID-19 spowodowała, że w 2020 r. nie będzie wypłat dotyczących wsparcia ze środków FNT-PFC. Natomiast planowane wydatki NFOŚiGW będą związane z planowanym przez NFOŚiGW ogłoszeniem w czerwcu 2020 r. naborów w ramach nowych programów priorytetowych:
1) „eVAN – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”;
2) „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”;
3) „Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”.
Wydatki poniesione przez NFOŚiGW w okresie do dnia 30 września 2020 r. będą finansowane ze środków zobowiązania wieloletniego „OZE i efektywność energetyczna”, natomiast od 1 października 2020 r. – w ramach nowego zobowiązania wieloletniego FNT.
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Wprowadzane usprawnienia zwiększą dostępność środków dla przedsiębiorców i będą pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Wdrożenie procedur i zasad stosowanych przez NFOŚiGW umożliwi szybsze i efektywniejsze wydatkowanie środków i powiązanie ich z mechanizmami przyjaznymi dla biznesu.
Proponowane rozwiązania przyczynią się do wdrożenia programów wspierających rozwój nowoczesnej i innowacyjnej gałęzi gospodarki opartej na elektromobilności. Inwestycje w tym zakresie przyczynią się do znaczącego rozwoju sektorów przemysłu i usług związanych z transportem niskoemisyjnym, zwiększając także popyt na pojazdy elektryczne, który obecnie jest limitowany ograniczeniami technicznymi, tj.: niewielkim zasięgiem, wysoką ceną oraz niewystarczającą siecią infrastruktury do ładowania.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px