Log In

Ministerstwo Klimatu konsultuje pierwszy etap reformy rynku energii elektrycznej

Ministerstwo Klimatu przekazało 20 sierpnia 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i społecznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego.

Kluczowym zagadnieniem projektu są zasady funkcjonowania rynku bilansującego energii elektrycznej, które obecnie są regulowane w art. 6 rozporządzenia rynkowego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającym wytyczne dotyczące bilansowania [1] (. Polski rynek bilansujący energii elektrycznej wymaga reformy zarówno ze względu na dostosowanie do wyżej wymienionych wymagań, jak i w szczególności z uwagi na zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z decyzji Komisji Europejskiej SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism  oraz z Planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z art. 20 rozporządzenia rynkowego.

Plan wdrażania przewiduje reformę rynku bilansującego podzieloną na dwa etapy – pierwszy od 1 stycznia 2021 r. oraz drugi od 1 stycznia 2022 r.

Poza kwestiami związanymi z funkcjonowaniem rynku bilansującego nowelizacja odnosi się do przepisów dotyczących przyłączania urządzeń do sieci elektroenergetycznej. Potrzeba nowelizacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych do przepisów ustawy – Prawo energetyczne, a w zakresie wymogów technicznych wobec przyłączanych urządzeń oraz w zakresie połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi różnych krajów – do rozporządzenia rynkowego.

[1] Dz. Urz. UE L 213 z 28.11.2017 r. Nr 312, str. 6

Link do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków systemu elektroenergetycznego opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px