Log In

Rozpoczęto nabór na wspieranie inwestycji z OZE

Od 31 marca 2021 r. można składać wnioski na wsparcie projektów/inwestycji polegające na budowie nowych lub przebudowie starych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Na dofinansowanie projektów przeznaczono 80 mln zł z wyodrębnieniem inwestycji dla województwa śląskiego, dla którego przeznaczono 30 mln zł.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej VII nabór w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ – Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r. w formie papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Elementem projektu może być przyłączenie do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie stanowi pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 [1].

Regulamin konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-007/21, dostępny jest na stronie internetowej NFOŚiGW.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px