Log In

Ustawa o rekompensatach dla gmin w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych przyjęta

Senat RP 17 grudnia br. przyjął ustawę o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, przedłożoną przez Ministra Klimatu i Środowiska. Zgodnie z nią rekompensaty będą wypłacane gminom w 2022 r. na podstawie złożonego wniosku, będącego załącznikiem do ustawy. Dokument zostanie skierowany do podpisu Prezydenta RP.

Rada Ministrów, na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zdecydowała o przyznaniu rekompensat za utracone dochody za cały 2018 rok. W ten sposób spełnione zostały postulaty samorządów, które w ramach konsultacji projektu ustawy zwracały uwagę na konieczność kompensacji kosztów poniesionych przez gminy w związku ze zmianami podatkowymi, jakie zaszły w 2018 r. Nowe przepisy wejdą w życie 5 lutego 2022 r.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem gmina, aby otrzymać rekompensatę, będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy.

Po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty.  W przypadku decyzji pozytywnej zostanie ona przekazana przez wojewodę na wskazany rachunek bankowy gminy. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Nowe rozwiązanie jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 r. Zgodnie z jego wyrokiem, uprawnionymi do uzyskania rekompensat są gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Rekompensata będzie dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Rząd przeznaczy na ten cel 524,43 mln zł.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px