Log In

Podsumowanie 57. posiedzenia Sejmu

Uchwalenie przepisów możliwiających zakup po korzystnych cenach węgla kamiennego na potrzeby gospodarstw domowych to jedna z najważniejszych decyzji podjętych podczas dwudniowego posiedzenia Sejmu (22 i 23 czerwca). Ponadto posłowie zajęli się m.in. uproszczeniem systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz rozpoczęli prace legislacyjne nad wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów o pracy zdalnej.

Posiedzenie rozpoczęło się od złożenia przed Sejmem przysięgi przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, w związku z objęciem funkcji na drugą kadencję.

Uchwalone ustawy

Nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych (druki nr 2364 i 2375) wyłącza dokumenty sądowe i notarialne z obowiązku sporządzania ich na specjalnych blankietach. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że w tych obszarach funkcjonowania państwa są wdrażane zaawansowane rozwiązania technologiczne, przesuwające ciężar obrotu w kierunku obrotu elektronicznego. W konsekwencji możliwe było odstąpienie od wzmacniania wiarygodności obrotu takimi dokumentami w wersji tradycyjnej.

Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (druki nr 2308, 2313 i 2313-A) dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w tym w transporcie krajowym.

Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2351, 2357 i 2357-A) upraszcza i odbiurokratyzowuje system awansu zawodowego nauczycieli oraz gwarantuje nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższe wynagrodzenia. Zmniejszona ma być liczba stopni awansu zawodowego nauczycieli. Po wejściu w życie nowelizacji w systemie będą nauczyciele początkujący, mianowani i dyplomowani. O awans na stopień nauczyciela mianowanego będzie można ubiegać się po 4 latach pracy. Ustawa ma też zagwarantować uczniom i ich rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem – dla nauczycieli zatrudnionych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy będzie to 1 godzina tygodniowo.

Zmiany w ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej (druki nr 2353, 2363 i 2363-A) poszerzają – o kluby sportowe w sportach drużynowych uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe oraz biorące udział w międzynarodowych rozgrywkach sportowych – krąg podmiotów, z którymi POT współpracuje wykonując swoje zadania.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz Prawa ochrony środowiska (druki nr 2352, 2362 i 2362-A) dostosowuje stabilizującą regułę wydatkową do obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmienia formułę obliczania kwoty wydatków na dany rok poprzez zastąpienie wskaźnika celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druki nr 2354 i 2361) chroni osoby korzystające w gospodarstwach domowych z paliw stałych (głównie węgla kamiennego) przed skutkami wzrostu cen tych produktów. Gospodarstwa domowe będą mogły zaopatrzyć się w węgiel kamienny (a także w brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego) w ilości do 3 ton w cenie nie wyższej niż 996,60 zł. Wprowadza także mechanizm rekompensat dla przedsiębiorców sprzedających gospodarstwom domowym węgiel po obniżonej cenie – wysokość rekompensaty wyniesie do 1.073,13 zł brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego.

Rozpatrzenie stanowisk Senatu do ustaw

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk z uchwałą Senatu nr 2275), dostosowującej prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Nowelizacja zmienia także m.in. przepisy dotyczące produkcji mięsa na użytek własny, uszczegóławia przepisy o produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynki państw trzecich. Ma ponadto na celu ułatwienie gromadzenia przez Inspekcję Weterynaryjną danych dotyczących stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych. Senat zaproponował do ustawy 11 poprawek – Sejm uwzględnił 4 z nich.

Sejm poparł 9 z 11 senackich poprawek do ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk z uchwałą Senatu nr 2342). Miały one głównie charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący. Ustawa wykonuje prawo UE. Uchwalone przepisy określają kompetencje organów w systemie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadzają ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach UE zwiększając ich podaż, a także zwiększają wsparcie dla rolników ekologicznych, którzy stosują nasiona w jakości ekologicznej.

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (druk z uchwałą Senatu nr 2343), zakładająca wzrost gwarantowanych poziomów najniższych wynagrodzeń, trafi do podpisu prezydenta w kształcie uchwalonym 26 maja 2022 r. Posłowie w głosowaniu zdecydowali bowiem o odrzuceniu poprawek Senatu do tej regulacji.

Także senackie propozycje zmian w nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk z uchwałą Senatu nr 2344) zostały odrzucone przez Sejm w bloku głosowań.

W stosunku do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk z uchwałą Senatu nr 2341), włączającej do działu rozwój regionalny sprawy związane z przygotowaniem i realizacją m.in. inwestycji dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących, Senat podjął uchwałę o jej odrzuceniu. Posłowie nie podzielili stanowiska Senatu, a tym samym nowelizacja trafi do podpisu głowy państwa.

I czytania

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335). Projekt wprowadza do Kodeksu pracy zasady wykonywania pracy zdalnej. Zastąpią one dotychczas funkcjonujące przepisy o telepracy. Projekt wprowadza definicję pracy zdalnej. Taka forma wykonywania pracy będzie mogła być uzgodniona zarówno przy przyjmowaniu pracownika do pracy, jak i w trakcie wykonywania uprzednio zawartej umowy. W szczególnych sytuacjach – np. stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – pracodawca będzie mógł polecić wykonywanie pracy w formie zdalnej, o ile pracownik będzie miał do tego odpowiednie warunki lokalowe i techniczne. Projekt reguluje też szereg zagadnień szczegółowych, m.in. obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia materiałów i narzędzi pracy oraz zasady kontrolowania pracownika przez pracodawcę. Projektowana nowelizacja wprowadza ponadto możliwość przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Sejm rozpoczął również prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2349). Projekt dotyczy zmiany sposobu określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe; powiązania odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości; dodania do odszkodowania bonusa pieniężnego, stanowiącego zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych dotychczas nierefundowanych – bonus pieniężny będzie również dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego.

Przedłożony przez Komisję do Spraw Petycji projekt zmian w Kodeksie pracy, Kodeksie karnym wykonawczym, Prawie bankowym oraz ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696) dotyczy zwiększenia skuteczności egzekucji sądowych i administracyjnych, innych niż alimentacyjne oraz wprowadzenia zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunku bankowego i z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Wnioskodawcy proponują m.in., by wolne od potrąceń było 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotychczas 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę) i 50 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przez skazanych (obecnie: 60 proc.). Także wolne od zajęcia kwoty środków na kontach bankowych i w SKOK-ach ulec mają zmniejszeniu z 75 proc. do 50 proc. płacy minimalnej. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Rządowy projekt ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321) dotyczy zgodnie z uzasadnieniem reformy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) celem wsparcia zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, świadczenie przez podmioty ekonomii społecznej usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej. W ustawie ma być uregulowana organizacja i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz zasady i formy wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 r.

Podczas 57. posiedzenia posłowie zapoznali się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 r. oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze stanowiskiem Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Informację na forum Sejmu przedstawił rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Informacja bieżąca i pytania w sprawach bieżących

Przedmiotem przedstawionej podczas 57. posiedzenia informacji bieżącej była analiza funkcjonowania Funduszu Medycznego. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak. Jak podkreślił, Fundusz Medyczny jest koncepcją wieloletnią. Zaczął realnie funkcjonować w kwietniu 2021 r. i do 2029 r. będzie dysponował 40 mld zł. Na forum Sejmu zostały ponadto przedstawione m.in. szczegóły dotyczące funkcjonowania subfunduszu inwestycji strategicznych, w tym trwającego konkursu w zakresie wsparcia szpitali pediatrycznych. O informację wnioskował Klub Parlamentarny Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści.

Pytania w sprawach bieżących dotyczyły m.in. szczytu NATO w Madrycie, zmian w aplikacji mObywatel, dopłat do nośników energii takich jak węgiel, olej opałowy i gaz oraz nowego portalu edukacja.gov.pl.

Inne decyzje Izby

Sejm odrzucił w I czytaniu obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych (druk nr 2298). Izba nie wyraziła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pos. Jacka Żalka w sprawie z wniosku oskarżyciela prywatnego Janusza Wojciechowskiego. Posłowie dokonali ponadto zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px