Log In

Jutro na TGE rusza Rynek Instrumentów Finansowych

4 listopada br. Towarowa Giełda Energii uruchamia Rynek Instrumentów Finansowych (RIF), gdzie przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej, określany na Rynku Dnia Następnego TGE

Członkami RIF na TGE jest obecnie sześć podmiotów: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Uprawnienia maklera do zawierania transakcji na RIF uzyskało już 16 osób.

„TGE symbolicznie oderwie się od kabli energetycznych. Inwestorzy będą mogli po raz pierwszy zawrzeć transakcje na rynku finansowym terminowym i handlować kontraktami futures opartymi o ceny energii elektrycznej. Energia elektryczna jest takim samym towarem, jak inne, ale posiadającym unikalne cechy – energia jest produkowana, sprzedawana i konsumowana w czasie rzeczywistym, nie może być magazynowana. Dlatego tak ważna jest możliwość handlu ustandaryzowanymi kontraktami finansowymi na cenę energii dostarczanej w przyszłości. Teraz nie będzie nas ograniczała infrastruktura, transakcje będą rozliczane finansowo. Warto podkreślić, że rynek ten będziemy budować etapami, jak pokazują doświadczenia innych rozwiniętych rynków, płynność pojawi się w ciągu kilkunastu miesięcy“- powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Bezpieczne transakcje

Ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu RIF odegra Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT). Do zadań Izby należeć będzie przeprowadzanie rozliczeń transakcji zawieranych na rynku finansowym TGE, jak również zarządzanie całym systemem zabezpieczeń, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń i rozrachunków. Wszystkie transakcje z rynku finansowego rozliczane będą za pośrednictwem tzw. Uczestników Rozliczających (UR), akredytowanych w IRGiT. Obecnie znajdują się wśród nich Dom Maklerski BOŚ i Dom Maklerski Noble Securities. Nowymi uczestnikami rozliczającymi w IRGiT mogą być krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne.

Podczas procesu rozliczeń dla każdej ze stron ustalana będzie wartość zobowiązań
i należności, z tytułu zawartych transakcji. Rozliczenie finansowe kontraktów realizowane będzie przez IRGiT we współpracy z Bankami Płatnikami Uczestnika Izby, wybranymi przez poszczególnych uczestników rozliczających. Obecnie, Bankami Płatnikami akredytownymi w IRGiT są: Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Getin Noble Bank S.A.. Za pomocą Banku Płatnika każdy uczestnik rozliczający regulować będzie swoje zobowiązania lub otrzymywać należności z tytułu rozliczeń dokonywanych przez Izbę.

W procesie rozliczeń Izba codziennie przeprowadzać będzie równania zawartych transakcji do rynku (Mark to Market), aktualizację depozytów zabezpieczających, a w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego ostateczne rozliczenia kontraktów miesięcznych będących w okresie wykonania.

rif

Dla kogo RIF

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.

Rozpoczęcie działalności na RIF wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów członkostwa:

 • złożenie wniosku o członkostwo na RIF
 • uzyskanie statusu Członka Giełdy (RIF)
 • uzyskanie statusu Uczestnika Rozliczającego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) lub podpisanie umowy o rozliczenie z takim uczestnikiem IRGiT
 • złożenie wniosku o dopuszczenie do działania na RIF.

***

Fakty o TGE:

 • Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.
 • Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, instytucja zaufania publicznego, stabilny właściciel – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Członek europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC).
 • Źródło transparentnych i aktualnych informacji o rynku energii. Jedyna instytucja, która agreguje całą ofertę dotyczącą rynku energii w kraju: energia elektryczna, gaz ziemny, świadectwa pochodzenia, gwarancje pochodzenia, uprawnienia do emisji CO2, rynek instrumentów finansowych.
 • Najdynamiczniej rozwijająca się giełda towarowa w regionie – członek EUROPEX, APEx i AFM. Łączny wolumen obrotu na rynkach fizycznych energii elektrycznej TGE w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia w kraju.
 • TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych RRM TGE zgodnie z wymogami REMIT.
 • Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę, w 2016 r. zostanie uruchomione połączenie z Litwą.

Fakty o IRGiT:

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. – jest częścią grupy kapitałowej GPW SA, posiada  zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej (IRR). Spółka posiadająca takie zezwolenie może pełnić funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR) i rozliczać transakcje rynku towarowego. Od czerwca 2010, IRGIT rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii (TGE) – Rynku Terminowym Towarowym (RTT), Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB), Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg), Rynku Uprawnień do Emisji CO2 (RUE) oraz Rynku Praw Majątkowych (RPM).  IRGiT jest także członkiem EACH (The European Association of Central Counterparty Clearing Houses), stowarzyszenia zrzeszającego największe izby rozliczeniowe typu CCP w Europie. Przynależność do  EACH jest świadectwem spełnianych przez IRGiT standardów bezpieczeństwa i rozliczeń stosowanych przez największe izby rozliczeniowe typu CCP na świecie.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px