Log In

Prezes URE wyznaczył Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (angielski skrót: NEMO) opisano w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. Zawarto tam wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego. Zgodnie z rozporządzeniem w każdym państwie członkowskim UE w terminie do 14 grudnia 2015 roku wyznaczany jest na początkowy okres czterech lat przynajmniej jeden NEMO do przeprowadzenia jednolitego łączenia rynków dla obszaru rynkowego danego kraju.

W sierpniu br. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o wyznaczenie na operatora NEMO na polskim rynku. Zostało przeprowadzone postępowanie, którego efektem jest decyzja Prezesa URE z 2 grudnia br. o uznaniu TGE za NEMO na obszarze Polski. We wspomnianej decyzji wymieniono wszystkie kryteria określone dla operatora NEMO i opisano, w jaki sposób TGE te kryteria wypełnia. W postępowaniu prowadzonym przez URE, TGE dowiodła m.in., że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego. Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań NEMO oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w tym katalog kryteriów, które musi spełniać NEMO. Oceny stopnia wypełnienia tych kryteriów dokonuje organ regulacyjny lub inny właściwy organ państwa członkowskiego i wyznacza NEMO (ewentualnie odwołuje lub zawiesza NEMO). Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia wyznaczenie co najmniej jednego NEMO w każdym obszarze rynkowym na swoim terytorium. NEMO wyznacza się na początkowy okres czterech lat.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px