Log In

Debata nad projektem budżetu państwa na przyszły rok

Sejm rozpatruje w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. (druk nr 146). Szacowane dochody wyniosą 313,79 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 368,53 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,74 mld zł. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja 1,7 proc. a nominalny wzrost wynagrodzeń 3,6 proc. Zatrudnienie wzrośnie o 0,8 proc., a spożycie prywatne (tj. w gospodarstwach domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie 69,8 mld zł (ok. 2,8 proc. PKB).

Wśród dochodów budżetowych są m.in. dochody podatkowe oraz niepodatkowe. W przypadku dochodów podatkowych na sumę 276,12 mld zł złożą się m.in. wpływy z: VAT (ok. 128,7 mld zł), akcyzy (ok. 64,1 mld zł), podatku od gier (1,38 mld zł), CIT (26,05 mld zł), PIT (46,89 mld zł) i podatku od kopalin (1,53 mld zł). Ponadto w 2016 r. są zaplanowane dochody z tytułu dwóch nowych podatków: od niektórych instytucji finansowych (tzw. bankowego) w kwocie 5,5 mld zł oraz od sklepów wielkopowierzchniowych, który ma przynieść budżetowi dochody w wysokości 2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają przynieść budżetowi ok. 35,93 mld zł (w tym dochody z dywidend ok. 4,8 mld zł, ceł ok. 3 mld zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne niepodatkowe 22,9 mld zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 1,97 mld zł i wpłaty z zysku NBP 3,2 mld zł). Dodatkowo dochody zwiększy o 9,23 mld zł wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz.

Po stronie wydatkowej w projekcie budżetu na 2016 r. zapewniono m.in. środki na finansowanie programu „Rodzina 500+”, oraz jednorazowe dodatki dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Przewidziane są ponadto pieniądze na wyższe świadczenia rodzinne, w tym m.in. świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie  dla osób, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego oraz realizację tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którym rodziny przekraczające kryterium dochodowe będą miały obniżone świadczenia tylko o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy.

Z budżetu centralnego zostaną też przekazane fundusze na dofinansowanie rozwoju sieci dziennych domów „Senior-WIGOR” oraz realizację zadań przewidzianych w ustawie o zdrowiu publicznym. W kasie państwa są też takie pozycje jak finansowanie specjalizacji w ramach rezydentur wszystkim absolwentom uczelni medycznych, przekształcenie Instytutu Reumatologii w Warszawie w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowanie będzie też miał zapewnione program „Bezpieczna+”, dotyczący m.in. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz przeciwpożarowego. Środki publiczne zostaną też wyasygnowane na nieodpłatną pomoc prawną  m.in. dla osób ubogich, rodzin wielodzietnych, osób do 26. roku życia oraz 65+, świadczenia pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Projekt przewiduje też pieniądze na budowę Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej oraz zwiększone dopłaty do paliwa rolniczego. Budżet dofinansuje też restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, a także zapewni środki na podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB.

Dodatkowo w projekcie zapewniono środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych. Są to wydatki m.in. na zwiększenie dostępu do przedszkoli, programy „Rodzina na swoim” oraz „Mieszkanie dla Młodych”, ochronę odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz modernizację infrastruktury, w szczególności transportowej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px