Log In

Zakończyło się 7. posiedzenie Sejmu

Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającej zasady powoływania władz w publicznym radiu i telewizji oraz rozpoczęcie prac nad zmianami w ustawie o Policji, to tylko niektóre z punktów rozpatrywanych podczas ostatniego dnia 7. posiedzenia Sejmu.

Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu nowelizacji ustawy o Policji rozpoczęło obrady. Projekt reguluje przesłanki stosowania kontroli operacyjnej i dostępu do danych telekomunikacyjnych, rodzaje środków niejawnego pozyskiwania informacji i okres prowadzenia kontroli operacyjnej. W projekcie określono zasady i procedury weryfikacji i niszczenia danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych zbędnych dla prowadzonego postępowania, procedury kontroli pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz zasady postępowania z materiałami, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą zawodową albo są objęte zakazami dowodowymi. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Marek Opioła. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Uelastycznienie zasad zatrudniania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej to główny cel przyjętej dzisiaj przez posłów w głosowaniach nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te mają zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie administracji. Nowelizacja obejmuje osoby zatrudniane na stanowiskach dyrektora generalnego, kierujące departamentami i komórkami równorzędnymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach i urzędach centralnych, a także m.in. osoby kierujące wydziałami lub komórkami równorzędnymi w urzędach wojewódzkich. Zgodnie z nowelizacją, osoby te mają być powoływane zgodnie z procedurami przewidzianymi w Kodeksie pracy. Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, mają zakończyć pracę po 30 dniach od wejścia w życie proponowanych zmian. Nie będzie to dotyczyć osób, którym zostaną zaproponowane nowe  warunki pracy lub płacy i które je zaakceptują. Odchodzące osoby będą mogły liczyć na odprawy uzależnione od stażu pracy, w wysokości od jednego do trzech wynagrodzeń. Postępowania dotyczące naboru wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów nie będą kontynuowane. Nowelizacja przewiduje, że Rada Służby Cywilnej zostanie zastąpiona Radą Służby Publicznej, która podobnie jak RSC będzie działała przy Prezesie Rady Ministrów jako organ opiniodawczo-doradczy. Ma liczyć od 7 do 9 członków, powoływanych przez premiera, a jej kadencja ma być czteroletnia. Szefa Służby Cywilnej ma powoływać i odwoływać premier. Przyjęte przez Sejm w głosowaniach rozwiązania będą teraz przedmiotem prac Senatu.

W ostatnim dniu 7. posiedzenia Sejmu posłowie uchwali też nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Ustawa przewiduje, że powoływanie i odwoływanie członków zarządu w publicznym radiu i telewizji ma należeć do kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Członkowie zarządu będą musieli posiadać kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz być osobami niekaranymi. Ponadto ustawa zmniejsza do trzech osób liczebność rad nadzorczych w mediach publicznych. Obecnie w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu rady są siedmioosobowe, a w przypadku rozgłośni regionalnych – pięcioosobowe. Z dniem wejścia w życie nowelizacji mają wygasnąć mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej mają działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian. Ustawa trafi do Senatu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px