Log In

Wyższe opłaty za zrzut ścieków odroczone

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska. Tym samym umożliwił dalsze odraczanie terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, do 31 grudnia 2018 r.

28 grudnia 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Posłowie uchwalając tę ustawę, wyszli naprzeciw oczekiwaniom  władz samorządowych, które postulowały utrzymanie przepisów pozwalających na odroczenie pobierania pięciokrotnie podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi. Termin został przesunięty z 1 stycznia 2016 na dzień 31 grudnia 2018. Warunkiem skorzystania z tego dobrodziejstwa jest zrealizowanie w tym terminie przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, a przedsięwzięcie to musi być ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Odroczenie terminu płacenia podwyższonej opłaty zdecydowanie ułatwi, a niektórym gminom wprost umożliwi zakończenie już rozpoczętych inwestycji oraz pomoże zrealizować kolejne konieczne projekty.

Z planów inwestycyjnych  przedstawionych przez gminy i związki gmin wynika, że do zrealizowania zostały jeszcze następujące inwestycje:  budowa 91  oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji, m.in. przebudowa i modernizacja w  651  oczyszczalniach.

Nowelizacja Prawa wodnego.

Również 28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta była także inicjatywą poselską. Uwzględniła ona postulaty samorządów związane z mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego. Posłowie uchwalili przepisy pozwalające gminom na autonomiczną decyzję w sprawie uwzględnienia albo nieuwzględniania przedstawionych na mapach obszarów i granic ryzyka i zagrożenia powodziowego w dokumentach lokalizacyjnych i planach zagospodarowania przestrzennego.

W nowelizacji znalazły się także przepisy transponujące dyrektywę o substancjach priorytetowych oraz dyrektywę o wodach podziemnych.

Istotne zmiany posłowie wprowadzili w przepisach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Po wejściu w życie ustawy części zagadnień objętych dotąd pozwoleniami wodnoprawnymi, zostanie objęte obowiązkiem zgłoszenia, co powinno wpłynąć na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla obywateli.

Zgłoszenie będzie dotyczyło takich działań:

  • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
  • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
  • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
  • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
  • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
  • wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px